Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρωσία: Δικαστήριο επέβαλε πρόστιμα σε TikTok, Twitch και Wikipedia για «προπαγάνδα υπέρ των ΛΟΑΤΚΙ» και «fake news»

Η Ρωσία επέ­βα­λε σήμε­ρα πρό­στι­μο στο TikTok επει­δή δεν αφαί­ρε­σε περιε­χό­με­νο που παρα­βιά­ζει τους ρωσι­κούς νόμους για «προ­πα­γάν­δα υπέρ των ΛΟΑΤΚΙ» και στην υπη­ρε­σία streaming Twitch λόγω μιας συνέ­ντευ­ξης βίντεο με έναν Ουκρα­νό πολι­τι­κό που η Μόσχα λέει ότι περιεί­χε «ψευ­δείς» πληροφορίες.

Το TikTok, που ανή­κει στην εται­ρία ByteDance με έδρα το Πεκί­νο, κατα­δι­κά­στη­κε σε πρό­στι­μο τριών εκα­τομ­μυ­ρί­ων ρου­βλί­ων, ανέ­φε­ρε το δικα­στή­ριο της περιο­χής Ταγκάν­σκι της Μόσχας.

Ειδη­σε­ο­γρα­φι­κά πρα­κτο­ρεία μετέ­δω­σαν πως η υπό­θε­ση ενα­ντί­ον του TikTok βασί­στη­κε σε κατη­γο­ρί­ες ότι η εται­ρία «προ­ω­θεί μη παρα­δο­σια­κές αξί­ες, τους ΛΟΑΤΚΙ, τον φεμι­νι­σμό και μια δια­στρε­βλω­μέ­νη εκπρο­σώ­πη­ση παρα­δο­σια­κών σεξουα­λι­κών αξιών» στην πλατ­φόρ­μα της.

Το Twitch, που ανή­κει στην Amazon, κατα­δι­κά­στη­κε σε πρό­στι­μο τεσ­σά­ρων εκα­τομ­μυ­ρί­ων ρου­βλί­ων, ανέ­φε­ρε το δικα­στή­ριο. Ειδη­σε­ο­γρα­φι­κά πρα­κτο­ρεία μετέ­δω­σαν πως η υπό­θε­ση προ­κλή­θη­κε από μια συνέ­ντευ­ξη που φιλο­ξε­νή­θη­κε στο Twitch με τον Ολεκ­σίι Αρε­στό­βιτς, σύμ­βου­λο του Ουκρα­νού προ­έ­δρου Βολο­ντί­μιρ Ζελένσκι.

Το Twitch κατα­δι­κά­στη­κε σε πρό­στι­μο τριών εκα­τομ­μυ­ρί­ων ρου­βλί­ων νωρί­τε­ρα φέτος λόγω μιας άλλης συνέ­ντευ­ξης του Αρεστόβιτς.

Η Ρωσία ενέ­κρι­νε έναν νόμο στις αρχές Μαρ­τί­ου, λίγο μετά την απο­στο­λή δεκά­δων χιλιά­δων στρα­τιω­τών στην Ουκρα­νία, που απα­γο­ρεύ­ει τη «δυσφή­μι­ση» των ενό­πλων δυνά­με­ων, με τις ποι­νές να φθά­νουν μέχρι τα 15 έτη. Οι ξένες εται­ρί­ες τεχνο­λο­γί­ας έχουν προει­δο­ποι­η­θεί να μην παρα­βιά­ζουν τον νόμο.

Το TASS μετέ­δω­σε σήμε­ρα πως το Twitch αντι­με­τω­πί­ζει δύο νέα πρό­στι­μα έως οκτώ εκα­τομ­μυ­ρί­ων ρου­βλί­ων για­τί δεν διέ­γρα­ψε αυτό που η Ρωσία θεω­ρεί ανα­ξιό­πι­στες πλη­ρο­φο­ρί­ες για την πορεία της «ειδι­κής στρα­τιω­τι­κής επι­χεί­ρη­σής» της στην Ουκρανία.

Η Ρωσία εξε­τά­ζει την επέ­κτα­ση του υφι­στά­με­νου νόμου για «την ομο­φυ­λο­φι­λι­κή προ­πα­γάν­δα», που εγκρί­θη­κε το 2013 και ο οποί­ος απα­γο­ρεύ­ει σε οποιο­δή­πο­τε πρό­σω­πο ή οντό­τη­τα να προ­ω­θεί τις ομο­φυ­λο­φι­λι­κές σχέ­σεις σε παι­διά. Βου­λευ­τές έχουν υπο­στη­ρί­ξει πως ο νόμος πρέ­πει να επε­κτα­θεί ώστε να περι­λαμ­βά­νει και ενή­λι­κες και πως τα πρό­στι­μα για την έκθε­ση ανη­λί­κων στην «προ­πα­γάν­δα των ΛΟΑΤΚΙ» θα πρέ­πει να αυξηθούν.

Οι ρωσι­κές αρχές υπο­στη­ρί­ζουν ότι προ­στα­τεύ­ουν την ηθι­κή απέ­να­ντι σε αυτό που λένε πως είναι μη ρωσι­κές φιλε­λεύ­θε­ρες αξί­ες που προ­ω­θεί η Δύση, όμως ακτι­βι­στές των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των λένε πως ο νόμος εφαρ­μό­ζε­ται ευρέ­ως για τον εκφο­βι­σμό της κοι­νό­τη­τας ΛΟΑΤΚΙ της Ρωσίας.

Σε μια ξεχω­ρι­στή εξέ­λι­ξη, το Wikimedia Foundation, που φιλο­ξε­νεί τη δια­δι­κτυα­κή εγκυ­κλο­παί­δεια Wikipedia, βρί­σκε­ται αντι­μέ­τω­πο επί­σης με ένα πρό­στι­μο τεσ­σά­ρων εκα­τομ­μυ­ρί­ων ρου­βλί­ων επει­δή δεν διέ­γρα­ψε «ψευ­δείς ειδή­σεις» σχε­τι­κά με τον ρωσι­κό στρα­τό, μετέ­δω­σε το πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων RIA.

ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο