Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρωσία: Επανεκλογή του Βλαντίμιρ Πούτιν

Ο Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν επα­νε­κλέ­γε­ται στην προ­ε­δρία της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας συγκε­ντρώ­νο­ντας το 76,65% των ψήφων, με το 99% των εκλο­γι­κών τμη­μά­των να έχει ενσω­μα­τω­θεί, γνω­στο­ποί­η­σε σήμε­ρα η ρωσι­κή εκλο­γι­κή επι­τρο­πή. Τον ψήφι­σαν σχε­δόν 55,5 εκα­τομ­μύ­ρια Ρώσοι.

Στη δεύ­τε­ρη θέση, ο υπο­ψή­φιος του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας, επι­χει­ρη­μα­τί­ας Πάβελ Γκρου­ντί­νιν εξα­σφα­λί­ζο­ντας το 11,82% των ψήφων, ο επι­κε­φα­λής του Φιλε­λεύ­θε­ρου Δημο­κρα­τι­κού Κόμ­μα­τος της Ρωσί­ας Βλα­ντί­μιρ Ζιρι­νόφ­σκι συγκέ­ντρω­σε το 5,68%, ενώ η υπο­ψή­φια της Πρω­το­βου­λί­ας Πολι­τών Ξένια Σόμ­π­τσακ έλα­βε το 1,66% των ψήφων, ανέ­φε­ρε η Κεντρι­κή Εκλο­γι­κή Επιτροπή.

Ο Γκρι­γκό­ρι Για­βλίν­σκι, συνι­δρυ­τής του κόμ­μα­τος Γιά­μπλο­κο, έλα­βε το 1,04% των ψήφων, ο Μπα­ρίς Τίτοφ το 0,75%, ο έτε­ρος κομ­μου­νι­στής υπο­ψή­φιος Μαξίμ Σου­ράι­κιν 0,68% και ο Σερ­γκέι Μπα­μπού­ριν 0,65%.

Το 2012, ο Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν είχε κερ­δί­σει τις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές συγκε­ντρώ­νο­ντας το 63,6% των ψήφων.

 

Ρωσι­κές εκλο­γές – Δεν αμφι­σβη­τεί­ται ο καπι­τα­λι­στι­κός δρό­μος ανάπτυξης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο