Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρωσία: «Ζωντανός νεκρός» ο ναύαρχος Σοκολόφ – Εμφανίστηκε σε βιντεοδιάσκεψη με τον υπ. Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού

Ο ναύ­αρ­χος Βίκτορ Σοκο­λόφ, διοι­κη­τής του ρωσι­κού Στό­λου της Μαύ­ρης Θάλασ­σας και ένας από τους κορυ­φαί­ους αξιω­μα­τι­κούς του ρωσι­κού Πολε­μι­κού Ναυ­τι­κού, εμφα­νί­στη­κε να συμ­με­τέ­χει σε βιντε­ο­διά­σκε­ψη σήμε­ρα, μία ημέ­ρα αφού οι ουκρα­νι­κές ειδι­κές δυνά­μεις δήλω­σαν ότι τον σκότωσαν.

Σε βίντεο και φωτο­γρα­φί­ες που δόθη­καν στη δημο­σιό­τη­τα από το ρωσι­κό υπουρ­γείο Άμυ­νας, ο Σοκο­λόφ εμφα­νί­στη­κε να συμ­με­τέ­χει κατά τα φαι­νό­με­να σε βιντε­ο­διά­σκε­ψη με τον υπουρ­γό Άμυ­νας Σερ­γκέι Σοϊ­γκού και άλλους ανώ­τα­τους αξιω­μα­τι­κούς του ναυ­τι­κού και του πεζι­κού. Το βίντεο μετα­δό­θη­κε από τη ρωσι­κή κρα­τι­κή τηλεόραση.

Οι ειδι­κές δυνά­μεις της Ουκρα­νί­ας υπο­στή­ρι­ξαν χθες ότι σκό­τω­σαν τον Σοκο­λόφ, μαζί με 33 άλλους αξιω­μα­τι­κούς σε πυραυ­λι­κό χτύ­πη­μα την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα στο αρχη­γείο του ρωσι­κού Στό­λου της Μαύ­ρης Θάλασ­σας στο λιμά­νι της Σεβαστούπολης.

Νωρί­τε­ρα σήμε­ρα το Κρεμ­λί­νο ανέ­φε­ρε ότι δεν υπάρ­χει καμία πλη­ρο­φο­ρία ανα­φο­ρι­κά με τους ουκρα­νι­κούς ισχυ­ρι­σμούς περί θανά­του του Σοκο­λόφ. «Δεν υπάρ­χει καμία πλη­ρο­φο­ρία για το θέμα αυτό από το υπουρ­γείο Άμυ­νας», δήλω­σε νωρί­τε­ρα σε δημο­σιο­γρά­φους ο εκπρό­σω­πος του Κρεμ­λί­νου Ντμί­τρι Πεσκόφ.

Σε βίντεο που δόθη­κε στη δημο­σιό­τη­τα από το υπουρ­γείο, ο Σοϊ­γκού δήλω­σε ότι πάνω από 17.000 Ουκρα­νοί στρα­τιώ­τες σκο­τώ­θη­καν τον Σεπτέμ­βριο και ότι πάνω από 2.700 όπλα, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων επτά αμε­ρι­κα­νι­κών οχη­μά­των μάχης Bradley, καταστράφηκαν.

«Οι ουκρα­νι­κές ένο­πλες δυνά­μεις υφί­στα­νται σοβα­ρές απώ­λειες κατά μήκος ολό­κλη­ρης της γραμ­μής του μετώ­που», δήλω­σε ο Σοϊ­γκού, προ­σθέ­το­ντας ότι η ουκρα­νι­κή αντε­πί­θε­ση δεν έχει έως τώρα αποτελέσματα.

«Οι ΗΠΑ και οι σύμ­μα­χοί τους συνε­χί­ζουν να εξο­πλί­ζουν τις ένο­πλες δυνά­μεις της Ουκρα­νί­ας και το καθε­στώς του Κιέ­βου ρίχνει στη σφα­γή ανεκ­παί­δευ­τους στρα­τιώ­τες σε επι­θέ­σεις χωρίς λογι­κή», δήλω­σε ο Σοϊγκού.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο