Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρωσία: Η Κρατική Δούμα ενέκρινε την προσάρτηση των τεσσάρων περιοχών της Ουκρανίας

Η Κρα­τι­κή Δού­μα, η κάτω βου­λή του ρωσι­κού κοι­νο­βου­λί­ου, ενέ­κρι­νε σήμε­ρα τους νόμους για την προ­σάρ­τη­ση των τεσ­σά­ρων ουκρα­νι­κών περιο­χών στη Ρωσία, μετά τα δημο­ψη­φί­σμα­τα που διορ­γα­νώ­θη­καν και τα οποία η Ουκρα­νία και η Δύση κατήγ­γει­λαν ως κατα­να­γκα­στι­κά και παράνομα.

Κανείς βου­λευ­τής στην Κρα­τι­κή Δού­μα δεν ψήφι­σε κατά των ψηφι­σμά­των, που απο­σκο­πούν να ενσω­μα­τώ­σουν επί­ση­μα τις περιο­χές της Ουκρα­νί­ας, Χερ­σώ­να, Ντο­νέ­τσκ, Λου­χάνσκ και Ζαπο­ρί­ζια στη Ρωσία. «Η από­φα­ση ελή­φθη ομό­φω­να. Υπάρ­χουν 89 οντό­τη­τες στη Ρωσι­κή Ομο­σπον­δία», έγρα­ψε ο πρό­ε­δρος του κοι­νο­βου­λί­ου Βιτσι­σλάβ Βολό­ντιν σε ανάρ­τη­σή του στο Telegram, μαζί με έναν χάρ­τη της Ρωσί­ας που περιε­λάμ­βα­νε τις τέσ­σε­ρις περιο­χές καθώς και την Κριμαία.

Το ρού­βλι θα είναι το νόμι­σμα σε αυτές τις περιο­χές και τα όρια των εδα­φών θα καθο­ρι­στούν από τα σύνο­ρα που υπήρ­χαν την ημέ­ρα του σχη­μα­τι­σμού τους και την ημέ­ρα που έγι­ναν δεκτά στη Ρωσι­κή Ομοσπονδία.

Σε δηλώ­σεις του λίγο μετά την ψηφο­φο­ρία, ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Σερ­γκέι Λαβρόφ συνε­χά­ρη εκπρο­σώ­πους από τις τέσ­σε­ρις περιο­χές και είπε πως είναι βέβαιος πως και η άνω βου­λή θα εγκρί­νει τα μέτρα.

Στην ομι­λία του ο Λαβρόφ είπε ότι «οι αυξα­νό­με­νες απει­λές σε βάρος της ζωής και της ασφά­λειας των ανθρώ­πων σε εθνι­κή, γλωσ­σι­κή και θρη­σκευ­τι­κή βάση εκ μέρους του Κιέ­βου», έκα­νε την ύπαρ­ξη των Δημο­κρα­τιών του «Ντό­νε­τσκ» και του «Λου­γκάνσκ» καθώς και των περιο­χών της Χερ­σώ­νας και  της Ζαπο­ρί­ζια εντός της Ουκρα­νί­ας «αδύ­να­τη», προ­σθέ­το­ντας ότι «τα τελευ­ταία χρό­νια, το καθε­στώς του Κιέ­βου ασπά­ζε­ται τη θεω­ρία και την πρα­κτι­κή του ναζισμού».

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ ανέ­φε­ρε επί­σης πως οι ΗΠΑ, έχο­ντας υπο­τά­ξει τη Δύση για να μετα­τρέ­ψουν την Ουκρα­νία σε όργα­νο πολέ­μου με τη Ρωσία, ενήρ­γη­σαν σύμ­φω­να με το ίδιο σχέ­διο που έκα­νε ο Χίτλερ σε σχέ­ση με την ΕΣΣΔ. Είπε πως «σήμε­ρα, οι ΗΠΑ έχουν υπο­τά­ξει σχε­δόν ολό­κλη­ρη τη συλ­λο­γι­κή Δύση, κινη­το­ποιώ­ντας την για να μετα­τρέ­ψει την Ουκρα­νία σε όργα­νο πολέ­μου με τη Ρωσία, όπως ο Χίτλερ κάπο­τε έβα­λε υπό τα όπλα το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της Ευρώ­πης για να επι­τε­θεί στη Σοβιε­τι­κή Ένω­ση». Πρό­σθε­σε ότι «όπως τότε, τα σημε­ρι­νά σχέ­δια της Δύσης δεν προ­ο­ρί­ζο­νται να πραγματοποιηθούν».

Ο Λαβρόφ κατη­γό­ρη­σε τις ΗΠΑ ότι «υπο­κρι­τι­κά» παρα­βλέ­πουν τις δικές τους επεμ­βά­σεις σε μία σει­ρά χώρες όπως για παρά­δειγ­μα στην Αϊτή και τη Δομι­νι­κα­νή Δημο­κρα­τία, τον Πανα­μά, αλλά και τους πολέ­μους στο Βιετ­νάμ, τη Γιου­γκο­σλα­βία, το Ιράκ και τη Λιβύη.

Επι­πλέ­ον υπο­στή­ρι­ξε ότι η Ρωσία, σε αντί­θε­ση με τις ΗΠΑ, δεν αντι­δρά «σε φαντα­στι­κές απει­λές σε μακρι­νές χώρες, υπε­ρα­σπι­ζό­μα­στε τα σύνο­ρά μας, την πατρί­δα μας, όλο τον λαό μας από πραγ­μα­τι­κή γενο­κτο­νία, οργα­νω­μέ­νη από απο­γό­νους και οπα­δούς των ναζι­στών που έχουν πάει να υπη­ρε­τή­σουν τους υπερ­πό­ντιους αφέντες».

Τα ψηφί­σμα­τα δεν ανα­με­νό­ταν να συνα­ντή­σουν οποια­δή­πο­τε ενα­ντί­ω­ση είτε από τη Δού­μα είτε από την άνω βου­λή, το Συμ­βού­λιο της Ομο­σπον­δί­ας, που ενερ­γεί συνή­θως ως αυτό που βάζει τις σφρα­γί­δες στην πολι­τι­κή του Κρεμλίνου.

902.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο