Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρωσία: Η Μόσχα προειδοποιεί τη Δύση με σκληρή απάντηση αν αγγίξει τα περιουσιακά της στοιχεία που έχουν παγώσει

Ρώσοι αξιω­μα­τού­χοι προει­δο­ποί­η­σαν σήμε­ρα τη Δύση για “σκλη­ρή” απά­ντη­ση σε περί­πτω­ση κατά­σχε­σης των ρωσι­κών περιου­σια­κών στοι­χεί­ων που έχουν παγώ­σει και δεσμεύ­τη­καν για “ατε­λεί­ω­τες” νομι­κές μάχες και αντίποινα.

Η εκπρό­σω­πος του υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών Μαρία Ζαχά­ρο­βα δήλω­σε ότι η Ρωσία δεν πρό­κει­ται ποτέ να παρα­χω­ρή­σει εδά­φη που κατέ­σχε­σε από την Ουκρα­νία με αντάλ­λαγ­μα την επι­στρο­φή των ρωσι­κών περιου­σια­κών στοι­χεί­ων που έχουν κατασχεθεί.

“Η πατρί­δα μας δεν πωλεί­ται”, έγρα­ψε η Ζαχά­ρο­βα στο Telegram.

“Οποια ρωσι­κά περιου­σια­κά στοι­χεία πρέ­πει να παρα­μεί­νουν άθι­κτα, δια­φο­ρε­τι­κά θα υπάρ­ξει σκλη­ρή απά­ντη­ση στη δυτι­κή κλο­πή. Πολ­λοί στη Δύση το έχουν ήδη κατα­λά­βει. Δυστυ­χώς όχι όλοι”, σχολίασε.

Σε απά­ντη­ση για τον πόλε­μο που διε­ξά­γει η Ρωσία στην Ουκρα­νία, οι ΗΠΑ και οι σύμ­μα­χοί της απα­γό­ρευ­σαν τις συναλ­λα­γές με την κεντρι­κή τρά­πε­ζα και το υπουρ­γείο Οικο­νο­μι­κών της Ρωσί­ας και μπλό­κα­ραν ρωσι­κά περιου­σια­κά στοι­χεία ύψους περί­που 300 δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων στη Δύση, τα περισ­σό­τε­ρα εκ των οποί­ων βρί­σκο­νται σε ευρω­παϊ­κά χρη­μα­το­πι­στω­τι­κά ιδρύ­μα­τα και όχι σε αμερικανικά.

Σε δια­φο­ρε­τι­κό του σχό­λιο, ο εκπρό­σω­πος του Κρεμ­λί­νου Ντμί­τρι Πεσκόφ είπε ότι εξα­κο­λου­θεί να υπάρ­χει πολύ δυτι­κό χρή­μα στη Ρωσία που θα μπο­ρού­σε να στο­χο­θε­τη­θεί από τα ρωσι­κά αντίμετρα.

“Οι προ­ο­πτι­κές για νομι­κές προ­σφυ­γές (κατά της κατά­σχε­σης ρωσι­κών περιου­σια­κών στοι­χεί­ων) είναι ορθά­νοι­χτες. Η Ρωσία θα επω­φε­λη­θεί από αυτές και θα υπε­ρα­σπί­ζε­ται αστα­μά­τη­τα τα συμ­φέ­ρο­ντά της”, είπε ο Πεσκόφ.

Χθες άλλω­στε, ο νού­με­ρο δύο του Ρωσι­κού Συμ­βου­λί­ου Ασφα­λεί­ας και πρώ­ην πρω­θυ­πουρ­γός Ντμί­τρι Μεντ­βέ­ντεφ προει­δο­ποί­η­σε ότι η Ρωσία θα απα­ντή­σει σε τυχόν κατά­σχε­ση από τις ΗΠΑ των ρωσι­κών κατα­σχε­θέ­ντων νομι­σμα­τι­κών απο­θε­μά­των στη Δύση–κατάσχοντας τα περιου­σια­κά στοιχεία–περιλαμβανομένων ακι­νή­των και μετρητών–Αμερικανών πολι­τών και επεν­δυ­τών στη Ρωσία.

Η αμε­ρι­κα­νι­κή Βου­λή των Αντι­προ­σώ­πων ψήφι­σε νόμο που επι­τρέ­πει στην κυβέρ­νη­ση Μπάι­ντεν να κατά­σχει ρωσι­κά περιου­σια­κά στοι­χεία που φυλάσ­σο­νται σε αμε­ρι­κα­νι­κές τρά­πε­ζες και να τα μετα­φέ­ρει στην Ουκρα­νία, κάτι που το Κρεμ­λί­νο έχει χαρα­κτη­ρί­σει παρά­νο­μο κι έχει πει ότι θα προ­κα­λέ­σει αντίποινα.

 

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο