Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρωσία: Καταγγέλλει την άρνηση της Πολωνίας να δεχθεί τον Σ. Λαβρόφ για τη σύνοδο υπουργών του ΟΑΣΕ

Η Ρωσία κατήγ­γει­λε σήμε­ρα μια “προ­κλη­τι­κή” όπως τη χαρα­κτή­ρι­σε από­φα­ση της Βαρ­σο­βί­ας, μετά την άρνη­ση της Πολω­νί­ας να επι­τρέ­ψει την είσο­δο στο έδα­φός της του Ρώσου υπουρ­γού Εξω­τε­ρι­κών Σερ­γκέι Λαβρόφ για μια σύνο­δο των υπουρ­γών Εξω­τε­ρι­κών του ΟΑΣΕ.

“Η από­φα­ση της Πολω­νί­ας (…) είναι προ­κλη­τι­κή και δεν έχει προη­γού­με­νο”, ανέ­φε­ρε σε μια ανα­κοί­νω­ση η ρωσι­κή διπλωματία.

“Η Βαρ­σο­βία όχι μόνο δυσφη­μί­σθη­κε με αυτόν τον τρό­πο, αλλά επέ­φε­ρε και ένα ανε­πα­νόρ­θω­το πλήγ­μα στο κύρος ολό­κλη­ρου του Οργα­νι­σμού” για την Ασφά­λεια και τη Συνερ­γα­σία στην Ευρώ­πη, ανα­φέ­ρει η ανα­κοί­νω­ση του ρωσι­κού ΥΠΕΞ.

Η Πολω­νία, που διορ­γα­νώ­νει στις αρχές Δεκεμ­βρί­ου την υπουρ­γι­κή σύνο­δο του ΟΑΣΕ, ανα­κοί­νω­σε χθες ότι αρνή­θη­κε την είσο­δο στο έδα­φός της του Σ. Λαβρόφ.

“Ανα­μέ­νου­με από τη Ρωσι­κή Ομο­σπον­δία να επι­λέ­γει τα μέλη της αντι­προ­σω­πεί­ας της σύμ­φω­να με τους ισχύ­ο­ντες κανό­νες”, δήλω­σε στο Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο πηγή της εκ περι­τρο­πής προ­ε­δρί­ας του οργα­νι­σμού, που ασκεί φέτος η Βαρσοβία.

Σύμ­φω­να με την πηγή αυτή, η ρωσι­κή αντι­προ­σω­πεία δεν πρέ­πει να “περι­λαμ­βά­νει άτο­μα σε βάρος των οποί­ων έχουν επι­βλη­θεί κυρώ­σεις από την Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση” μετά τη ρωσι­κή εισβο­λή στην Ουκρα­νία στις 24 Φεβρουα­ρί­ου, περι­λαμ­βα­νο­μέ­νου του Σ. Λαβρόφ.

“Είμα­στε βέβαιοι πως όλοι οι λογι­κοί πολι­τι­κοί μοι­ρά­ζο­νται την άπο­ψη της ρωσι­κής πλευ­ράς ότι τέτοιες ενέρ­γειες είναι απα­ρά­δε­κτες”, ανέ­φε­ρε η ρωσι­κή διπλωματία.

“Αυτές οι ολέ­θριες απο­φά­σεις των Πολω­νών (…) σπρώ­χνουν τον ΟΑΣΕ στην άβυσ­σο”, ανέ­φε­ρε, κατη­γο­ρώ­ντας τον ΟΑΣΕ ότι μετα­τρέ­πε­ται σε “πεδίο” για “αντι­ρω­σι­κές ασκήσεις”.

Η σύνο­δος των 57 υπουρ­γών Εξω­τε­ρι­κών του ΟΑΣΕ θα διε­ξα­χθεί την 1η και 2α Δεκεμ­βρί­ου στο Λοτζ, μια πόλη στην κεντρι­κή Πολωνία.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο