Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρωσία: Κατηγορεί την Αρμενία για τη διακοπή των συνομιλιών με το Αζερμπαϊτζάν

Η Ρωσία κατη­γό­ρη­σε σήμε­ρα την Αρμε­νία για την κατάρ­ρευ­ση των ειρη­νευ­τι­κών συνο­μι­λιών με το Αζερ­μπαϊ­τζάν με αφορ­μή τη δια­φι­λο­νι­κού­με­νη περιο­χή του Ναγκόρ­νο-Καρα­μπάχ (Αρτσάχ), στην πιο πρό­σφα­τη ένδει­ξη έντα­σης ανά­με­σα στις συμ­μά­χους Μόσχα και Γερε­βάν για το θέμα αυτό.

Η Αρμε­νία και το Αζερ­μπαϊ­τζάν βρί­σκο­νται εδώ και μήνες σε συνο­μι­λί­ες με στό­χο τη δια­με­σο­λά­βη­ση για την επί­τευ­ξη ειρη­νευ­τι­κής συμ­φω­νί­ας στο Ναγκόρ­νο-Καρα­μπάχ, έναν απο­σχι­σθέ­ντα θύλα­κα διε­θνώς ανα­γνω­ρι­σμέ­νο ως τμή­μα του Αζερ­μπαϊ­τζάν, αλλά με κυρί­ως αρμε­νι­κό πληθυσμό.

Κατά τον περα­σμέ­νο μήνα, Αζέ­ροι που ισχυ­ρί­ζο­νταν ότι είναι ακτι­βι­στές για το περι­βάλ­λον, μπλό­κα­ραν τις μετα­φο­ρές κατά μήκος του μονα­δι­κού δρό­μου που συν­δέ­ει το Ναγκόρ­νο-Καρα­μπάχ με την Αρμε­νία, με το Γερε­βάν να το χαρα­κτη­ρί­ζει απο­κλει­σμό με τη σφρα­γί­δα της κυβέρνησης.

Το Μπα­κού λέει ότι οι δια­δη­λω­τές έχουν νόμι­μες ανη­συ­χί­ες ως προς την παρά­νο­μη αρμε­νι­κή εξό­ρυ­ξη και αρνεί­ται ότι η περιο­χή τελεί υπό αποκλεισμό.

Σε σημε­ρι­νή ανα­κοί­νω­σή της η Ρωσία κατη­γό­ρη­σε την Αρμε­νία για την κατάρ­ρευ­ση των ειρη­νευ­τι­κών συνο­μι­λιών ανά­με­σα στις δύο πλευ­ρές και έκα­νε έκκλη­ση προς το Γερε­βάν να προ­σέλ­θει στο τρα­πέ­ζι των διαπραγματεύσεων.

“Είναι δύσκο­λο να αξιο­λο­γή­σου­με την θέση του Γερε­βάν όταν οι επί­ση­μες δηλώ­σεις δια­φέ­ρουν τόσο σημα­ντι­κά”, δήλω­σε σήμε­ρα η εκπρό­σω­πος του ρωσι­κού υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών Μαρία Ζαχάροβα.

Η ίδια είπε ότι η από­φα­ση του Γερε­βάν να απο­χω­ρή­σει από τις ειρη­νευ­τι­κές συνο­μι­λί­ες που είχαν προ­γραμ­μα­τι­στεί τον περα­σμέ­νο Δεκέμ­βριο στη Μόσχα “μας εμπό­δι­σε να συζη­τή­σου­με για την ειρη­νευ­τι­κή συμ­φω­νία” και πρό­σθε­σε: “Αν οι Αρμέ­νιοι εταί­ροι μας ενδια­φέ­ρο­νται ειλι­κρι­νά να λύσουν αυτά τα προβλήματα…τότε είναι απα­ραί­τη­το να συνε­χί­σου­με να συνεργαζόμαστε”.

Αξιω­μα­τού­χοι στο Γερε­βάν είναι σφό­δρα ενο­χλη­μέ­νοι με τη Ρωσία –τυπι­κά σύμ­μα­χο μέσω μιας συν­θή­κης αμοι­βαί­ας νόμι­μης άμυ­νας– επει­δή δεν έκα­νε περισ­σό­τε­ρα για να τερ­μα­τί­σει τον αποκλεισμό.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες απο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο