Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρωσία: Κλείνουν τα τοπικά παραρτήματα της Διεθνούς Αμνηστίας και άλλων ΜΚΟ

Η Ρωσία έκλει­σε σήμε­ρα τα γρα­φεία συνο­λι­κά 15 ξένων μη κυβερ­νη­τι­κών οργα­νώ­σε­ων, μετα­ξύ των οποί­ων και εκεί­να της Διε­θνούς Αμνη­στί­ας και του Παρα­τη­ρη­τη­ρί­ου Ανθρω­πί­νων Δικαιω­μά­των (HRW), όπως ανα­κοί­νω­σε την Παρα­σκευή το υπουρ­γείο Δικαιοσύνης.

Το τοπι­κό παράρ­τη­μα της Διε­θνούς Αμνη­στί­ας (Ηνω­μέ­νο Βασί­λειο) και του HRW (ΗΠΑ) «απο­κλεί­στη­καν από το επί­ση­μο μητρώο των ξένων μη κυβερ­νη­τι­κών οργα­νώ­σε­ων» στη Ρωσία λόγω «παρα­βιά­σε­ων της ρωσι­κής νομο­θε­σί­ας» ανα­φέ­ρε­ται στην ανα­κοί­νω­ση του υπουργείου.

Η Διε­θνής Αμνη­στία διευ­κρί­νι­σε από την πλευ­ρά της ότι η από­φα­ση αυτή ισο­δυ­να­μεί ντε φάκτο με κλεί­σι­μο των γρα­φεί­ων της.

Από το επί­ση­μο μητρώο δια­γρά­φτη­καν επί­σης το Κλη­ρο­δό­τη­μα Κάρ­νε­γκι για τη Διε­θνή Ειρή­νη, το Ίδρυ­μα Ρόζα Λού­ξε­μπουργκ, το Ίδρυ­μα Αγά Χαν και το Ινστι­τού­το Διε­θνούς Εκπαίδευσης.

Συνο­λι­κά, οι εννέα μη κυβερ­νη­τι­κές οργα­νώ­σεις είναι γερ­μα­νι­κές, τρεις αμε­ρι­κα­νι­κές, μία βρε­τα­νι­κή, μία πολω­νι­κή και μία ελβετική.

Δεν διευ­κρι­νί­στη­κε για ποιες «παρα­βιά­σεις» κατη­γο­ρού­νται οι οργα­νώ­σεις αυτές.

Πριν από μερι­κές ημέ­ρες το HRW ανέ­φε­ρε ότι βρή­κε «πολ­λές περι­πτώ­σεις» στις οποί­ες οι ρωσι­κές στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις παρα­βί­α­σαν το δίκαιο του πολέ­μου στην Ουκρανία.

ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο