Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρωσία: Μετά τη Δούμα και η Άνω Βουλή ενέκρινε την προσάρτηση ουκρανικών εδαφών

Το Ομο­σπον­δια­κό Συμ­βού­λιο της Ρωσί­ας (η Άνω Βου­λή) ενέ­κρι­νε ομό­φω­να, στη σημε­ρι­νή του συνε­δρί­α­ση, τέσ­σε­ρις νόμους για την έντα­ξη των «Λαϊ­κών Δημο­κρα­τιών» του Ντό­νε­τσκ και του Λου­γκάνσκ, καθώς και των περι­φε­ρειών της Χερ­σώ­νας και της Ζαπο­ρί­ζια, στη Ρωσία.

Σύμ­φω­να με τους νόμους, οι κάτοι­κοι των νέων περιο­χών ανα­γνω­ρί­ζο­νται ως Ρώσοι πολί­τες από τις 30 Σεπτεμ­βρί­ου, την ημέ­ρα που οι περιο­χές εντά­χθη­καν στη Ρωσία, αλλά έχουν στη διά­θε­σή τους ένα μήνα για να απορ­ρί­ψουν τη ρωσι­κή υπηκοότητα.

Σύμ­φω­να με τα έγγρα­φα, το Λου­γκάνσκ και το Ντο­νέ­τσκ θα δια­τη­ρή­σουν το καθε­στώς τους ως δημο­κρα­τί­ες μετά την έντα­ξη στη Ρωσία και τα ρωσι­κά θα είναι η επί­ση­μη γλώσ­σα τους. Η Χερ­σώ­να και η Ζαπο­ρί­ζια θα προ­σχω­ρή­σουν στη Ρωσία ως συνι­στώ­σες οντό­τη­τες και θα συνε­χί­σουν να ονο­μά­ζο­νται «περι­φέ­ρειες». Τα σύνο­ρα των δημο­κρα­τιών και των περι­φε­ρειών θα είναι τα ίδια με αυτά που «υπήρ­χαν την ημέ­ρα της δημιουρ­γί­ας και της έντα­ξής τους στη Ρωσία» και θα θεω­ρού­νται ως κρα­τι­κά σύνο­ρα της Ρωσίας.

Σύμ­φω­να με τον εκπρό­σω­πο του Κρεμ­λί­νου, Ντμί­τρι Πεσκόφ, ο Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν ενδέ­χε­ται να υπο­γρά­ψει ακό­μη και σήμε­ρα τους νόμους για την έντα­ξη των τεσ­σά­ρων περιο­χών στο έδα­φος της Ρωσι­κής Ομοσπονδίας.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο