Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρωσία: Νεκρή η κόρη του Αλ. Ντούγκιν έπειτα από έκρηξη στο αυτοκίνητό της

Η κόρη ενός στε­νού συμ­μά­χου του Ρώσου προ­έ­δρου Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν σκο­τώ­θη­κε όταν εξερ­ρά­γη βόμ­βα που είχε τοπο­θε­τη­θεί στο αυτο­κί­νη­το το οποίο οδη­γού­σε χθες Σάβ­βα­το το βρά­δυ έξω από τη Μόσχα, ανα­κοί­νω­σαν οι ρωσι­κές αρχές σήμερα.

Η Ντά­ρια Ντού­γκι­να, κόρη του υπε­ρε­θνι­κι­στή φιλο­σό­φου Αλε­ξά­ντερ Ντού­γκιν ο οποί­ος είναι γνω­στός και ως ο «εγκέ­φα­λος του Πού­τιν», σκο­τώ­θη­κε όταν εξερ­ρά­γη εκρη­κτι­κός μηχα­νι­σμός ο οποί­ος είχε τοπο­θε­τη­θεί στο Toyota Land Cruiser το οποίο οδη­γού­σε, σύμ­φω­να με ρωσι­κή επι­τρο­πή έρευνας.

Όπως μετέ­δω­σε το ρωσι­κό ειδη­σε­ο­γρα­φι­κό μέσο 112, η Ντού­γκι­να και ο πατέ­ρας της επρό­κει­το να επι­στρέ­ψουν στη Μόσχα με το ίδιο αυτο­κί­νη­το. Όμως ο Ντού­γκιν, ο οποί­ος πιστεύ­ε­ται ότι ήταν ο πραγ­μα­τι­κός στό­χος της επί­θε­σης, τελευ­ταία στιγ­μή απο­φά­σι­σε να ταξι­δέ­ψει ξεχωριστά.

Βίντεο, η αυθε­ντι­κό­τη­τα του οποί­ου δεν έχει επι­βε­βαιω­θεί και το οποίο αναρ­τή­θη­κε στο Telegram, δεί­χνει τον Ντού­γκιν να παρα­κο­λου­θεί σοκα­ρι­σμέ­νος την ώρα που τα σωστι­κά συνερ­γεία φτά­νουν στο σημείο όπου βρί­σκε­ται το φλε­γό­με­νο αυτοκίνητο.

Η ρωσι­κή επι­τρο­πή έρευ­νας ανα­κοί­νω­σε ότι ξεκί­νη­σε έρευ­να για ανθρω­πο­κτο­νία, ενώ πρό­σθε­σε ότι εξε­τά­ζει «όλες τις εκδο­χές» σχε­τι­κά με το συμβάν.

Η 30χρονη Ντά­ρια Ντού­γκι­να, δημο­σιο­γρά­φος, είχε επί­σης ταχθεί υπέρ της εισβο­λής της Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία. Τον Μάιο χαρα­κτή­ρι­σε σε συνέ­ντευ­ξή της τον πόλε­μο «σύγκρου­ση πολι­τι­σμών» και δήλω­σε περή­φα­νη που τόσο η ίδια όσο και ο πατέ­ρας της είναι στό­χος κυρώ­σε­ων από τη Δύση.

Νωρί­τε­ρα φέτος οι αμε­ρι­κα­νι­κές και οι βρε­τα­νι­κές αρχές επέ­βα­λαν κυρώ­σεις στη Ντά­ρια Ντού­γκι­να για τη δια­σπο­ρά «παρα­πλη­ρο­φό­ρη­σης» σχε­τι­κά με τη ρωσι­κή εισβο­λή στην Ουκρανία.

Ο Νοτύ­γκιν είναι στό­χος κυρώ­σε­ων των ΗΠΑ ήδη από το 2015 για τη φερό­με­νη εμπλο­κή του στην προ­σάρ­τη­ση της ουκρα­νι­κής χερ­σο­νή­σου της Κρι­μαί­ας στη Ρωσία.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες απο ΑΠΕ-ΜΠΕ, TASS.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο