Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρωσία: Οι ΗΠΑ δημιουργούν απειλή σύγκρουσης πυρηνικών δυνάμεων

Σε αύξη­ση των πυρη­νι­κών κιν­δύ­νων και σε μια άμε­ση στρα­τιω­τι­κή σύγκρου­ση πυρη­νι­κών δυνά­με­ων οδη­γούν οι ενέρ­γειες των ΗΠΑ ανέ­φε­ρε η ρωσι­κή πρε­σβεία στην Ουά­σιγ­κτον σε δήλω­ση που δημο­σιεύ­θη­κε στο Telegram δεί­χνο­ντας ότι είναι υπαρ­κτός ο κίν­δυ­νος μια πυρη­νι­κής αναμέτρησης. 

«Σήμε­ρα, οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες εξα­κο­λου­θούν να ενερ­γούν χωρίς να λαμ­βά­νουν υπό­ψη την ασφά­λεια και τα συμ­φέ­ρο­ντα άλλων χωρών, γεγο­νός που συμ­βάλ­λει στην αύξη­ση των πυρη­νι­κών κιν­δύ­νων. Τα βήμα­τα των ΗΠΑ για περαι­τέ­ρω εμπλο­κή σε μια υβρι­δι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση με τη Ρωσία στο πλαί­σιο της ουκρα­νι­κής κρί­σης είναι γεμά­τη με απρό­βλε­πτη κλι­μά­κω­ση και άμε­ση στρα­τιω­τι­κή σύγκρου­ση πυρη­νι­κών δυνά­με­ων», ανέ­φε­ρε η ρωσι­κή πρεσβεία.

Προ­σθέ­τει ότι «η σαρω­τι­κή ρητο­ρι­κή της διοί­κη­σης των ΗΠΑ ότι οι ενέρ­γειες της Ρωσί­ας δεν αντα­πο­κρί­νο­νται στο καθε­στώς μιας υπεύ­θυ­νης πυρη­νι­κής δύναμης».

Η ρωσι­κή πρε­σβεία στην Ουά­σιγ­κτον ανα­φέ­ρει ακό­μα πως «η χώρα μας εκπλη­ρώ­νει πιστά τις υπο­χρε­ώ­σεις της ως κρά­τος με πυρη­νι­κά όπλα και κατα­βάλ­λει κάθε δυνα­τή προ­σπά­θεια για τη μεί­ω­ση των πυρη­νι­κών κιν­δύ­νων» και πως «είναι περί­ερ­γο να ακού­γο­νται κατη­γο­ρί­ες για ανευ­θυ­νό­τη­τα, ιδί­ως από μια χώρα που το 1945 υπέ­βα­λε τους φιλή­συ­χους πολί­τες της Χιρο­σί­μα και του Ναγκα­σά­κι σε ατο­μι­κούς βομβαρδισμούς».

«Προ­τεί­νου­με στην Ουά­σιγ­κτον να εξε­τά­σει προ­σε­κτι­κό­τε­ρα τη δική της πυρη­νι­κή πολι­τι­κή αντί να κάνει αβά­σι­μες κατη­γο­ρί­ες ενα­ντί­ον των χωρών των οποί­ων οι κοσμο­θε­ω­ρί­ες δεν συμπί­πτουν με τις αμε­ρι­κα­νι­κές», πρό­σθε­σε η ρωσι­κή διπλω­μα­τι­κή αποστολή.

Πηγή: TASS μέσω 902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο