Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρωσία: Οι κομμουνιστές τίμησαν την επέτειο ίδρυσης του Κόκκινου Στρατού

Αψη­φώ­ντας τις πολύ χαμη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες και τις απα­γο­ρεύ­σεις εξαι­τί­ας της παν­δη­μί­ας, εκα­το­ντά­δες εργα­ζό­με­νοι, νέοι και νέες, μέλη και υπο­στη­ρι­κτές κομ­μου­νι­στι­κών κομ­μά­των και νεο­λαϊ­στι­κων οργα­νώ­σε­ων τίμη­σαν στις 23 Φλε­βά­ρη την Μέρα του Κόκ­κι­νου Στρατού.

Στη Μόσχα η συγκέ­ντρω­ση έγι­νε μπρο­στά στον Τάφο του Άγνω­στου Στρα­τιώ­τη, κοντά στα τεί­χη του Κρεμ­λί­νου, όπου έγι­νε κατά­θε­ση λου­λου­διών και στε­φά­νων. Μετα­ξύ άλλων παρα­βρέ­θη­κε αντι­προ­σω­πεία του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας (ΚΚΡΟ) με επι­κε­φα­λής τον πρό­ε­δρο της ΚΕ Γκε­νά­ντι Ζιουγκάνοφ.

Στο Λένιν­γκραντ (σήμε­ρα Αγία Πετρού­πο­λη), η τοπι­κή οργά­νω­ση του ΚΚΡΟ κατέ­θε­σε στε­φά­νια στο μνη­μείο του θρυ­λι­κού πολε­μι­κού πλοί­ου Αβρό­ρα. Σύμ­φω­να με μαρ­τυ­ρί­ες της επο­χής, κατά την διάρ­κεια της Οκτω­βρια­νής Επα­νά­στα­σης το 1917 το Αβρό­ρα έρι­ξε τον πρώ­το κανο­νιο­βο­λι­σμό που σήμα­νε την έναρ­ξη της επι­δρο­μής του λαού στα χει­με­ρι­νά ανά­κτο­ρα της πόλης.

Εκδή­λω­ση κατά­θε­σης λου­λου­διών στο Μνη­μείο των Νεα­ρών Ηρώ­ων την πόλη του Λένιν­γκραντ διορ­γά­νω­σε και το Κομ­μου­νι­στι­κό Εργα­τι­κό Κόμ­μα Ρωσί­ας, ενώ παρό­μοιες τιμη­τι­κές εκδη­λώ­σεις έλα­βαν χώρα σε πολ­λές πόλεις της χώρας.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι οι πρώ­τες μονά­δες του Κόκ­κι­νου Στρα­τού συστά­θη­καν σε εθε­λο­ντι­κή βάση στις 18 Γενά­ρη 1918. Το 1949, η 23η Φλε­βά­ρη καθιε­ρώ­θη­κε επί­ση­μα ως «Ημέ­ρα του Σοβιε­τι­κού Στρα­τού και Ναυ­τι­κού». Μετά την επι­κρά­τη­ση της αντε­πα­νά­στα­σης το 1991 μετο­νο­μά­στη­κε σε «Ημέ­ρα του Υπε­ρα­σπι­στή της Πατρί­δας».

Πηγή: idcommunism.com

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο