Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρωσία-Ουκρανία: Κλιμακώνεται η ιμπεριαλιστική σύγκρουση με εκατέρωθεν βομβαρδισμούς στην αυγή της νέας χρονιάς

Με εκα­τέ­ρω­θεν βομ­βαρ­δι­σμούς ξημέ­ρω­σε μία ακό­μη ημέ­ρα στην Ουκρα­νία, όπου ο ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος βαδί­ζει προς τη συμπλή­ρω­ση ενός χρό­νου και οι προ­ο­πτι­κές δεί­χνουν περισ­σό­τε­ρο προς την κλι­μά­κω­ση παρά προς την επί­λυ­ση της σύγκρουσης.

Οι ήχοι των σει­ρή­νων του αντια­ε­ρο­πο­ρι­κού συνα­γερ­μού ήχη­σαν και σήμε­ρα τα ξημε­ρώ­μα­τα στην ουκρα­νι­κή πρω­τεύ­ου­σα, καθώς οι ένο­πλες δυνά­μεις της Ρωσί­ας έβα­λαν στο στό­χα­στρο υπο­δο­μές καί­ριας σημα­σί­ας σε σει­ρά επι­δρο­μών, κυρί­ως με UAVs-καμι­κά­ζι, τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες σήμε­ρα στο Κίε­βο και στα περί­χω­ρά του, σύμ­φω­να με ουκρα­νούς αξιωματούχους.

Το σφυ­ρο­κό­πη­μα του Κιέ­βου συνε­χί­στη­κε για δεύ­τε­ρη συνε­χό­με­νη νύχτα, μετά την εκτό­ξευ­ση ομο­βρο­ντιών πυραύ­λων και τηλε­κα­τευ­θυ­νό­με­νων μη επαν­δρω­μέ­νων αερο­σκα­φών-καμι­κά­ζι το βρά­δυ της παρα­μο­νής της πρω­το­χρο­νιάς και χθες.

«Έχει πολ­λή φασα­ρία στην περι­φέ­ρεια και στην πρω­τεύ­ου­σα: νυχτε­ρι­νές επι­θέ­σεις drones», ανέ­φε­ρε μέσω Telegram ο περι­φε­ρειάρ­χης Κιέ­βου, ο Ολε­ξίι Κουλέμπα.

«Οι ρώσοι έστει­λαν αρκε­τά κύμα­τα Shahed», συνέ­χι­σε ο κυβερ­νή­της, ανα­φε­ρό­με­νος στα ιρα­νι­κής κατα­σκευ­ής Shahed-136. «Στο στό­χα­στρο βρέ­θη­καν υπο­δο­μές κρί­σι­μης σημα­σί­ας. Η αντια­ε­ρο­πο­ρι­κή άμυ­να βρί­σκε­ται επί τo έργo», συμπλήρωσε.

Ως τις 03:00 (τοπι­κή ώρα και ώρα Ελλά­δας), η αντια­ε­ρο­πο­ρι­κή άμυ­να είχε κατα­στρέ­ψει 16 στό­χους στους αιθέ­ρες του Κιέ­βου, σύμ­φω­να με τη στρα­τιω­τι­κή διοί­κη­ση της πόλης. Οι σει­ρή­νες της αερά­μυ­νας ούρ­λια­ζαν για πάνω από τρεις ώρες.

Νωρί­τε­ρα, συντρίμ­μια UAV που ανα­χαι­τί­στη­κε κατέ­πε­σαν σε βορειο­α­να­το­λι­κή συνοι­κία με απο­τέ­λε­σμα να τραυ­μα­τι­στεί 19χρονος, ανα­κοί­νω­σε ο δήμαρ­χος του Κιέ­βου, ο Βιτά­λι Κλίτσκο.

Ο τραυ­μα­τί­ας δια­κο­μί­στη­κε σε νοσο­κο­μείο στη συνοι­κία Ντεσ­νιάν­σκι, διευ­κρί­νι­σε, εξη­γώ­ντας πως τα συντρίμ­μια έπε­σαν σε δρό­μο και προ­κά­λε­σαν ζημιές σε κτίριο.

Ο Κιρί­λο Τιμο­σέν­κο, σύμ­βου­λος της ουκρα­νι­κής προ­ε­δρί­ας, έκα­νε επί­σης λόγο για ζημιές σε κτί­ριο μέσω της ίδια πλατφόρμας.

Η Ντεσ­νιάν­σκι, στην αρι­στε­ρή όχθη του Δνεί­πε­ρου ποτα­μού, είναι η πολυ­πλη­θέ­στε­ρη συνοι­κία της ουκρα­νι­κής πρωτεύουσας.

Ο ουκρα­νι­κός στρα­τός ανα­κοί­νω­σε επί­σης ότι στο ανα­το­λι­κό τμή­μα της χώρας κατα­στρά­φη­καν επί­σης εννέα UAVs στις περι­φέ­ρειες Ντνι­προ­πε­τρόφσκ και Ζαπορίζια.

Από βομ­βαρ­δι­σμό στο Ντο­νέ­τσκ (Φωτο αρχείου)

Ουκρανικές επιθέσεις σε Ντονέτσκ και Μπριάνσκ

Στην πλευ­ρά των φιλο­ρώ­σων, οι αυτο­νο­μι­στι­κές αρχές στις ανα­το­λι­κές περι­φέ­ρειες έκα­ναν λόγο χθες για έναν θάνα­το άμα­χου σε βομ­βαρ­δι­σμούς του ουκρα­νι­κού στρα­τού στη Για­σι­νου­βά­τα, στο Ντο­νέ­τσκ. Ακό­μη, ανέ­φε­ραν ότι βομ­βαρ­δί­στη­καν η πόλη του Ντο­νέ­τσκ και η Μακί­ιβ­κα, με απο­τέ­λε­σμα να τραυ­μα­τι­στούν του­λά­χι­στον 15 άνθρωποι.

Επί­σης, ο ουκρα­νι­κός στρα­τός υπο­στή­ρι­ξε χθες Κυρια­κή το από­γευ­μα πως κατά­φε­ρε βαριές απώ­λειες στις ρωσι­κές δυνά­μεις στην Μπαχ­μούτ, τη μικρή πόλη της ανα­το­λι­κής Ουκρα­νί­ας που απο­τε­λεί πεδίο σφο­δρών εχθρο­πρα­ξιών εδώ και μήνες.

Περί­που 170 μέλη των ενό­πλων δυνά­με­ων της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας σκο­τώ­θη­καν στις μάχες για τον έλεγ­χο της βομ­βαρ­δι­σμέ­νης πόλης προ­χθές Σάβ­βα­το, δήλω­σε ο Σερ­χίι Τσε­ρε­βά­τι, εκπρό­σω­πος της ανα­το­λι­κής διοί­κη­σης του ουκρα­νι­κού στρατού.

Πρό­σθε­σε πως η πόλη έχει μετα­τρα­πεί σε «γραμ­μή παρα­γω­γής θανά­του» για τον ρωσι­κό στρα­τό και συμπλή­ρω­σε ότι άλλοι πάνω από 200 Ρώσοι τραυ­μα­τί­στη­καν. Η Μόσχα δεν έχει σχολιάσει.

Την ίδια ώρα, η Ρωσία ανα­φέ­ρει νέες επι­θέ­σεις της Ουκρα­νί­ας σε ρωσι­κός έδαφος.

Ένα ουκρα­νι­κό μη επαν­δρω­μέ­νο αερο­σκά­φος επι­τέ­θη­κε σε εγκα­τά­στα­ση ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος στην περιο­χή Κλι­μόφ­σκι, της περι­φέ­ρειας Μπριάνσκ, όπως έγρα­ψε στον λογα­ρια­σμό του στο Telegram ο κυβερ­νή­της της περιο­χής, Αλε­ξά­ντερ Μπογκομάζ.

«Ένα ουκρα­νι­κό μη επαν­δρω­μέ­νο αερο­σκά­φος επι­τέ­θη­κε στην περιο­χή Κλι­μόφ­σκι σήμε­ρα το πρωί», έγρα­ψε ο Κυβερ­νή­της. «Κανείς δεν τραυ­μα­τί­στη­κε. <…> Μια εγκα­τά­στα­ση ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος υπέ­στη ζημιές ως απο­τέ­λε­σμα χτυ­πή­μα­τος· δεν υπάρ­χει ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα σε έναν οικι­σμό», πρό­σθε­σε.

Οι υπη­ρε­σί­ες διά­σω­σης εργά­ζο­νται στο σημείο του συμβάντος.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, TASS, Reuters, AFP)

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο