Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρωσία: Ο διάλογος στρατηγικής σταθερότητας με τις ΗΠΑ έχει επίσημα «παγώσει»

Ο διά­λο­γος μετα­ξύ της Μόσχας και της Ουά­σινγ­κτον για τη στρα­τη­γι­κή στα­θε­ρό­τη­τα έχει επί­ση­μα “ παγώ­σει,” μετέ­δω­σε το ρωσι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων TASS, επι­κα­λού­με­νο τη σημε­ρι­νή δήλω­ση ενός αξιω­μα­τού­χου του ρωσι­κού υπουρ­γεί­ου των Εξωτερικών.

Ο Βλα­ντί­μιρ Γερ­μά­κοφ επι­κε­φα­λής της διεύ­θυν­σης του ρωσι­κού υπουρ­γεί­ου των Εξω­τε­ρι­κών που είναι αρμό­δια για τη μη διά­δο­ση των πυρη­νι­κών όπλων και τη διε­νέρ­γεια των σχε­τι­κών ελέγ­χων, δήλω­σε στο πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων TASS, ότι αυτές οι επα­φές μπο­ρούν να ενερ­γο­ποι­η­θούν και πάλι, μόλις η Ρωσία θεω­ρή­σει ως ολο­κλη­ρω­μέ­νη “ την ειδι­κή στρα­τιω­τι­κή επι­χεί­ρη­ση” της, στην Ουκρανία.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο