Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρωσία: Ο κίνδυνος πυρηνικής σύγκρουσης στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών

Ο ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της Ρωσί­ας Σερ­γκέι Ρια­μπ­κόφ δήλω­σε σήμε­ρα ότι ο κίν­δυ­νος πυρη­νι­κής σύγκρου­σης βρί­σκε­ται στο υψη­λό­τε­ρο επί­πε­δο των τελευ­ταί­ων δεκα­ε­τιών, προει­δο­ποιώ­ντας ότι η Μόσχα βρί­σκε­ται σε μια «ντε φάκτο» ανοι­χτή σύγκρου­ση με την Ουά­σιγ­κτον για τον πόλε­μο στην Ουκρανία.

Είπε επί­σης ότι δεν μπο­ρεί να γίνει λόγος για μυστι­κές ή ανοι­κτές δια­πραγ­μα­τεύ­σεις με την Ουά­σιγ­κτον για την απο­κα­τά­στα­ση της συν­θή­κης για τη μεί­ω­ση των πυρη­νι­κών όπλων New START, από την οποία η Ρωσία απο­χώ­ρη­σε τον Φεβρουάριο.

Μιλώ­ντας σε εκδή­λω­ση με τίτλο «Ένας κόσμος χωρίς START: Τι μέλ­λει γενέ­σθαι», ο Ρια­μπ­κόφ δήλω­σε ότι «δεν τίθε­ται θέμα» απο­κα­τά­στα­σης της συν­θή­κης από τη Ρωσία προς το παρόν, επι­κρί­νο­ντας αυτό που απο­κά­λε­σε «εχθρι­κή πορεία» της Ουά­σιγ­κτον προς τη Μόσχα.

«Δεν θα ήθε­λα να υπει­σέλ­θω σε μια συζή­τη­ση σχε­τι­κά με το αν η πιθα­νό­τη­τα μιας πυρη­νι­κής σύγκρου­σης είναι υψη­λή σήμε­ρα, αλλά είναι υψη­λό­τε­ρη από οτι­δή­πο­τε είχα­με τις τελευ­ταί­ες δεκα­ε­τί­ες, ας το θέσου­με έτσι», δήλω­σε ο Ρια­μπ­κόφ όπως μετέ­δω­σε το πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων Interfax.

Ο Ρια­μπ­κόφ είπε ότι η Ρωσία δεσμεύ­ε­ται να δια­τη­ρή­σει τον κόσμο «ασφα­λή και ελεύ­θε­ρο» από την απει­λή ενός πυρη­νι­κού πολέ­μου, αλλά πρό­σθε­σε αργό­τε­ρα ότι αυτό δεν μπο­ρεί να συνε­χι­σθεί ως συνή­θως, δεδο­μέ­νου η Μόσχα είναι τώρα «σε μια de facto κατά­στα­ση ανοι­χτής σύγκρου­σης με τις Ηνω­μέ­νες Πολιτείες».

Ονο­ρέ ντε Μπαλ­ζάκ: Γρα­πτά πάνω στο μυθι­στό­ρη­μα – Οι καλλιτέχνες

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο