Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρωσία: Πάνω από 120 άμαχοι εγκατέλειψαν τη χαλυβουργία «Αζοφστάλ» (ΒΙΝΤΕΟ)

Περί­που 120 άμα­χοι που είχαν κατα­φύ­γει στο εργο­στά­σιο χάλυ­βα «Αζοφ­στάλ» στην πολιορ­κη­μέ­νη ουκρα­νι­κή πόλη-λιμά­νι Μαριού­πο­λη, εγκα­τέ­λει­ψαν το εργο­στά­σιο μεσω των ανθρω­πι­στι­κών δια­δρό­μων, μετα­δί­δει το πρα­κτο­ρείο Reuters, επι­κα­λού­με­νο το ρωσι­κό ειδη­σε­ο­γρα­φι­κό πρα­κτο­ρείο Interfax.

Το ρωσι­κό υπουρ­γείο Άμυ­νας νωρί­τε­ρα είχε ανοί­ξει έναν διά­δρο­μο για τις ουκρα­νι­κές δυνά­μεις που θα απο­δέ­χο­νταν την ρωσι­κή πρό­τα­ση να παρα­δώ­σουν τον οπλι­σμό τους και να φύγουν με ασφάλεια.

Σύμβουλος του δημάρχου της Μαριούπολης διαψεύδει ότι στο νοσοκομείο κοντά στο εργοστάσιο Azovstal υπήρχαν άμαχοι με παιδιά

Στο μετα­ξύ, σύμ­βου­λος του δημάρ­χου της Μαριού­πο­λης, με ανάρ­τη­ση του στο Telegram, διέ­ψευ­σε την πλη­ρο­φο­ρία που είχε μετα­δο­θεί νωρί­τε­ρα από Ουκρα­νό βου­λευ­τή σύμ­φω­να με την οποία στο νοσο­κο­μείο που βρί­σκε­ται κοντά στο εργο­στά­σιο «Αζοφ­στάλ» στο οποίο ο ρωσι­κός στρα­τός έρι­ξε μια βόμ­βα μεγά­λης ισχύ­ος, κρυ­βό­ντου­σαν άμα­χοι με παι­διά. Κατά την άπο­ψη του, την ψευ­δή αυτή πλη­ρο­φο­ρία, ο Ουκρα­νός βου­λευ­τής που κατά­γε­ται από την Μαριού­πο­λη την έδω­σε «για να στρέ­ψει την προ­σο­χή στο πρό­σω­πο του»

Νωρί­τε­ρα ο Ουκρα­νός βου­λευ­τής Σερ­γκέι Ταρού­τα από την Μαριού­πο­λη σε ανάρ­τη­ση του στο Facebook είχε γρά­ψει ότι ο ρωσι­κός στρα­τός έρι­ξε μια ισχυ­ρή βόμ­βα στο νοσο­κο­μείο που βρί­σκε­ται στην περιο­χή της χαλυ­βουρ­γί­ας Αζοφ­στάλ στην Μαριού­πο­λη, με απο­τέ­λε­σμα κάτω από ερεί­πια να βρί­σκο­νται 300 άνθρω­ποι μαζί με παιδιά.

Η Ρωσία σφυροκοπεί το τελευταίο Ουκρανικό οχυρό στη Μαριούπολη

Μαχη­τές που υπο­στη­ρί­ζο­νται από τη Ρωσία επι­χει­ρούν εισβο­λή στην περιο­χή όπου βρί­σκο­νται οι τελευ­ταί­οι Ουκρα­νοί υπε­ρα­σπι­στές της Μαριού­πο­λης — το εργο­στά­σιο Azovstal, ένα τερά­στιο εργο­στά­σιο σιδή­ρου και χάλυ­βα — σύμ­φω­να με αξιω­μα­τού­χο που υπο­στη­ρί­ζει τη Μόσχα.

Ο Έντουαρντ Μπα­σου­ρίν, ο οποί­ος εκπρο­σω­πεί την αυτο­α­πο­κα­λού­με­νη «Λαϊ­κή Δημο­κρα­τία του Ντό­νε­τσκ», σημειώ­νει ότι τα στρα­τεύ­μα­τα που επι­χει­ρούν την επί­θε­ση βοη­θού­νται από ρωσι­κά αερο­σκά­φη και πυροβολικό.

Η Ρωσία αύξησε τις δυνάμεις της στο Ντονμπάς

Τις τελευ­ταί­ες 24 ώρες η Ρωσία έχει προ­σθέ­σει δύο επι­πλέ­ον τάγ­μα­τα στην περιο­χή Ντον­μπάς της Ουκρα­νί­ας, δήλω­σε υψη­λό­βαθ­μος αξιω­μα­τού­χος άμυ­νας των ΗΠΑ σε ενη­μέ­ρω­ση, ανε­βά­ζο­ντας τον συνο­λι­κό αριθ­μό σε 78.

Ο αξιω­μα­τού­χος είπε ότι η Ρωσία έχει ακό­μα περί­που το 75% από τη δύνα­μη ‑στρα­τιώ­τες και τα όπλα- που είχε πριν από την εισβολή.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο