Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρωσία: Πέθανε ο ακροδεξιός Βλαντιμίρ Ζιρινόφσκι

Ο ηγέ­της του ακρο­δε­ξιού Φιλε­λεύ­θε­ρου Δημο­κρα­τι­κού Κόμ­μα­τος της Ρωσί­ας Βλα­ντι­μίρ Ζιρι­νόφ­σκι πέθα­νε σήμε­ρα Τετάρ­τη, μετά από «σοβα­ρή και παρα­τε­τα­μέ­νη ασθέ­νεια», δήλω­σε ο πρό­ε­δρος της Κρα­τι­κής Δού­μας Βιά­τσε­σλαβ Βολο­ντίν σε συνε­δρί­α­ση της ολο­μέ­λειας της αίθουσας.

Ο Ζιρι­νόφ­σκι νοση­λευό­ταν το τελευ­ταίο διά­στη­μα στο νοσο­κο­μείο, προ­σβε­βλη­μέ­νος από κορονοϊό.

Ο Ζιρι­νόφ­σκι δια­κρι­νό­ταν για τις ρατσι­στι­κές και αντι­κομ­μου­νι­στι­κές θέσεις του. Την επο­χή που προ­ω­θού­ταν στο Συμ­βού­λιο της Ευρώ­πης το δια­βό­η­το αντι­κομ­μου­νι­στι­κό μνη­μό­νιο (Δεκέμ­βρης του 2005), έσπευ­σε να το υιο­θε­τή­σει, ζητώ­ντας με την ευκαι­ρία αυτή την απα­γό­ρευ­ση των ΚΚ, καθώς και την κατ’ οίκον κρά­τη­ση (!) του Γκε­νά­ντι Ζιου­γκά­νοφ, προ­έ­δρου του ΚΚΡΟ.

Όπως μετέ­δι­δε τότε το πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων «ΙΝΤΕΡΦΑΞ», ο Ζιρι­νόφ­σκι έλε­γε πως «είναι η μονα­δι­κή περί­πτω­ση στην ιστο­ρία της Κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Συνέ­λευ­σης του Συμ­βου­λί­ου της Ευρώ­πης, με την οποία είμαι σύμ­φω­νος» και πρό­σθε­τε πως θα πρέ­πει να απα­γο­ρευ­τούν όλα τα ΚΚ, όχι μόνο στη Ρωσία, αλλά και στις άλλες χώρες του κόσμου και να κατα­δι­κα­στεί η δρά­ση τους! «Οποιεσ­δή­πο­τε αρι­στε­ρές και κομ­μου­νι­στι­κές οργα­νώ­σεις θα πρέ­πει να εξι­σω­θούν με τις τρο­μο­κρα­τι­κές», συμπλήρωνε…

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο