Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρωσία: Παραδόθηκαν 694 Ουκρανοί από το Αζοφστάλ — Το μέλλον τους

Η Ρωσία ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι συνο­λι­κά 959 Ουκρα­νοί μαχη­τές ‑η συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία μέλη του φασι­στι­κού τάγ­μα­τος Αζόφ‑, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων 80 τραυ­μα­τιών έχουν παρα­δο­θεί από τα κατα­φύ­για και τα τού­νελ κάτω από τη χαλυ­βουρ­γία Αζοφ­στάλ της Μαριού­πο­λης από τη Δευτέρα.

Το υπουρ­γείο Άμυ­νας ανα­κοί­νω­σε ότι 694 Ουκρα­νοί μαχη­τές –συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων μελών του τάγ­μα­τος Αζόφ– είχαν παρα­δο­θεί τις τελευ­ταί­ες 24 ώρες, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων και 29 τραυματισμένων.

Προς το παρόν βρί­σκο­νται υπό κρά­τη­ση σε περιο­χές που ελέγ­χο­νται από τη Ρωσία.

Το Κίε­βο από χθες έχει δηλώ­σει ότι ανα­μέ­νει οι Αζο­φι­στές, που βρί­σκο­νται πλέ­ον στα χέρια των Ρώσων, να ανταλ­λα­χθούν με Ρώσους κρα­του­μέ­νους, με τη Μόσχα, πάντως, να μην φαί­νε­ται πως βλέ­πει θετι­κά μια τέτοια εξέλιξη.

Σήμε­ρα, ο ηγέ­της των απο­σχι­στι­κών δυνά­με­ων του Ντο­νέ­τσκ, Ντέ­νις Που­σί­λιν, δήλω­σε ότι το μέλ­λον τους θα πρέ­πει να κρι­θεί σε δίκη, απορ­ρί­πτο­ντας το αίτη­μα των Ουκρα­νών. Ανά­λο­γα μηνύ­μα­τα έχουν εκπέμ­ψει και άλλοι ρωσι­κοί παράγοντες.

Στο Αζόφ­σταλ παρα­μέ­νουν ακό­μη παγι­δευ­μέ­να μέλη του τάγ­μα­τος Αζόφ. Η Ουκρα­νή υφυ­πουρ­γός Αμύ­νης Χάνα Μάλιαρ δήλω­σε ότι η κυβέρ­νη­ση της Ουκρα­νί­ας γνω­ρί­ζει πόσοι υπε­ρα­σπι­στές παρα­μέ­νουν μέσα στο Αζοφ­στάλ, αλλά δεν πρό­κει­ται να το απο­κα­λύ­ψει για­τί πρό­κει­ται για ευαί­σθη­τη πληροφορία.

Ο Που­σί­λιν, πάντως, σύμ­φω­να με τοπι­κά μέσα, υπο­στη­ρί­ζει ότι ο επι­κε­φα­λής του τάγ­μα­τος που υπε­ρα­σπι­ζό­ταν το εργο­στά­σιο δεν έχει παραδοθεί. 

Μ. Ζαχάροβα: Το Κίεβο χρησιμοποίησε τους μαχητές της Αζοφστάλ για εκβιασμό

Η ηγε­σία του Κιέ­βου πρό­δω­σε τους ανθρώ­πους στο εργο­στά­σιο Αζοφ­στάλ στη Μαριού­πο­λη, καθώς τους χρη­σι­μο­ποί­η­σε ως εργα­λείο εκβια­σμού, ισχυ­ρί­στη­κε την Τετάρ­τη η εκπρό­σω­πος του ρωσι­κού υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών, Μαρία Ζαχά­ρο­βα, στον αέρα του ραδιο­φω­νι­κού σταθ­μού Sputnik.

Προ­χώ­ρη­σε μάλι­στα και σε καταγ­γε­λία ότι η ουκρα­νι­κή κυβέρ­νη­ση… πρό­δω­σε τους υπε­ρα­σπι­στές της πόλης, επει­δή «τους χρη­σι­μο­ποί­η­σε ως όργα­νο εκβια­σμού, άσκο­πα, απο­λύ­τως απε­ρί­σκε­πτα και άψυ­χα», είπε.

Το μέλλον όσων παραδόθηκαν

Ήδη από χθες έχει ξεκι­νή­σει ένα γαϊ­τα­νά­κι δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων για να καθο­ρι­στεί το μέλ­λον όσων παρα­δό­θη­καν. Από την πλευ­ρά της η Ουκρα­νία πιέ­ζει να μπουν σε ένα καθε­στώς ανταλ­λα­γής αιχ­μα­λώ­των, όμως δεν είναι σίγου­ρο ότι η Μόσχα θα συμφωνήσει.

Στο ρωσι­κό στρα­τό­πε­δο ακού­γο­νται ήδη φωνές για την έναρ­ξη δίκης για εγκλή­μα­τα πολέ­μου που μπο­ρεί να έχει ως απο­τέ­λε­σμα τη φυλά­κι­ση έως και την εκτέ­λε­ση των μαχη­τών που έχουν τεθεί υπό κράτηση.

Την ίδια ώρα υπάρ­χουν κινή­σεις και δηλώ­σεις εντός ρωσι­κής Δού­μας να αντι­με­τω­πι­στεί το τάγ­μα Αζόφ ως τρο­μο­κρα­τι­κή οργά­νω­ση και να δικα­στούν αναλόγως.

Ήδη είναι σε εξέ­λι­ξη έρευ­να ειδι­κής ρωσι­κής επι­τρο­πής που μελε­τά τις πρά­ξεις των Ουκρα­νών στρα­τιω­τι­κών και κυρί­ως τις πλη­ρο­φο­ρί­ες πως χρη­σι­μο­ποιού­σαν αμά­χους για στρα­τιω­τι­κούς σκοπούς.

Η Μόσχα και οι αυτο­νο­μι­στές έχουν κατη­γο­ρή­σει πολ­λά­κις το Τάγ­μα Αζόφ ότι χρη­σι­μο­ποί­η­σε άμα­χους ως «ασπί­δα» και πως είχε μετα­τρέ­ψει ευαί­σθη­τες δομές, όπως νηπια­γω­γεία και σχο­λεία, σε στρα­τιω­τι­κά αρχη­γεία με στό­χο να έχει κάλυ­ψη από ενδε­χό­με­να χτυπήματα.

Στην νεό­τε­ρη ενη­μέ­ρω­ση για αυτό που η Μόσχα χαρα­κτη­ρί­ζει ‘ειδι­κή στρα­τιω­τι­κή επι­χεί­ρη­ση’, το υπουρ­γείο ανέ­φε­ρε ότι η Ρωσία είχε επί­σης πλή­ξει την ανα­το­λι­κή Ουκρα­νία στην περιο­χή Σολε­ντάρ της περι­φέ­ρειας Ντονέτσκ.

Η Ρωσία έπλη­ξε επί­σης ξένους μισθο­φό­ρους, κατέ­στρε­ψε ουκρα­νι­κό αερο­σκά­φος Su-24, ουκρα­νι­κά οπλο­στά­σια και αντια­ε­ρο­πο­ρι­κά πυραυ­λι­κά συστή­μα­τα S‑300, σύμ­φω­να με το υπουρ­γείο. Δεν ήταν δυνα­τόν να επι­βε­βαιω­θούν τα στοι­χεία αυτά από ανε­ξάρ­τη­τη πηγή.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο