Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρωσία: Παραιτήθηκε ο μαέστρος Τουγκάν Σοχίεφ από τα Μπολσόι της Μόσχας

Την παραί­τη­σή του από τη θέση του διευ­θυ­ντή του Θεά­τρου Μπολ­σόι της Μόσχας και από την Εθνι­κή Ορχή­στρα του Καπι­τω­λί­ου της Του­λού­ζης υπέ­βα­λε ο Ρώσος μαέ­στρος Του­γκάν Σοχί­εφ, καταγ­γέλ­λο­ντας τις πιέ­σεις που δεχό­ταν να πάρει θέση για τον πόλε­μο στην Ουκρανία.

«Εμείς, οι μου­σι­κοί, είμα­στε εδώ για να υπεν­θυ­μί­ζου­με μέσα από τη μου­σι­κή του Σοστα­κό­βιτς τη φρί­κη του πολέ­μου. Εμείς, οι μου­σι­κοί, είμα­στε πρε­σβευ­τές της ειρή­νης. Αντί να μας χρη­σι­μο­ποι­ή­σε­τε, εμάς και τη μου­σι­κή μας, για να ενώ­σου­με τα έθνη και τους λαούς, διχα­ζό­μα­στε και εξο­στρα­κι­ζό­μα­στε», γρά­φει ο Του­γκάν Σοχί­εφ στην ανα­κοί­νω­ση που έστει­λε ο ατζέ­ντης του, σημειώ­νο­ντας ότι το γεγο­νός πως «ορι­σμέ­νοι άνθρω­ποι αμφι­σβη­τούν την επι­θυ­μία μου για ειρή­νη και πιστεύ­ουν ότι εγώ, ως μου­σι­κός, θα μπο­ρού­σα να μιλή­σω για οτι­δή­πο­τε άλλο πέραν της ειρή­νης στον πλα­νή­τη μας, το βρί­σκω σοκα­ρι­στι­κό και προσβλητικό»,

Ο Σοχί­εφ δηλώ­νει επί­σης ότι «πρέ­πει να πω το σημα­ντι­κό­τε­ρο: Ουδέ­πο­τε στή­ρι­ξα και θα είμαι πάντα κατά οποιασ­δή­πο­τε σύρ­ρα­ξης, υπό οποια­δή­πο­τε μορ­φή» και τονί­ζει ότι «δεν μπο­ρώ να είμαι μάρ­τυ­ρας του τρό­που με τον οποίο οι συνά­δελ­φοί μου, καλ­λι­τέ­χνες, ηθο­ποιοί, τρα­γου­δι­στές, χορευ­τές, σκη­νο­θέ­τες απει­λού­νται, αντι­με­τω­πί­ζο­νται με ασέ­βεια και γίνο­νται θύμα­τα μιας “κουλ­τού­ρας ακύ­ρω­σης”».

«Μου ζητούν να επι­λέ­ξω μια πολι­τι­στι­κή παρά­δο­ση και όχι μιαν άλλη (…) Σύντο­μα θα μου ζητή­σουν να επι­λέ­ξω μετα­ξύ του Τσαϊ­κόφ­σκι, του Στρα­βίν­σκι και του Σοστα­κό­βιτς από τη μια και του Μπε­τό­βεν, του Μπραμς και του Ντε­μπι­σί. Αυτό συμ­βαί­νει ήδη στην Πολω­νία, μια ευρω­παϊ­κή χώρα, όπου η ρωσι­κή μου­σι­κή είναι απα­γο­ρευ­μέ­νη», ανα­φέ­ρει.  «Απέ­να­ντι στην αδύ­να­τη επι­λο­γή να δια­λέ­ξω ανά­με­σα στους αγα­πη­μέ­νους μου Ρώσους και Γάλ­λους μου­σι­κούς, απο­φά­σι­σα να παραι­τη­θώ από τα καθή­κο­ντά μου του μου­σι­κού διευ­θυ­ντή του Θεά­τρου Μπολ­σόι της Μόσχας και της Εθνι­κής Ορχή­στρας του Καπι­τω­λί­ου της Του­λού­ζης», προσθέτει. 

902.gr

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο