Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρωσία: Περιορισμοί στην ελεύθερη έκφραση με πρόσχημα τα «fake news»

Επι­πλέ­ον περιο­ρι­σμούς στην ελευ­θε­ρία του λόγου βάζει η ρωσι­κή κυβέρ­νη­ση καθώς ο πρό­ε­δρος Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν ενέ­κρι­νε χθες νομο­σχέ­διο που προ­βλέ­πει ποι­νή έως και 15 χρό­νια για όσους κρί­νο­νται ένο­χοι για δια­σπο­ρά ψευ­δών ειδή­σε­ων» ανα­φο­ρι­κά με την δρά­ση αξιω­μα­τού­χων στο εξω­τε­ρι­κό, όπως μετέ­δω­σε το πρα­κτο­ρείο Reuters επι­κα­λού­με­νο το Interfax.

Οι ποι­νές είναι ανά­λο­γες με εκεί­νες που προ­βλέ­πο­νται σε νόμο που τέθη­κε σε ισχύ μετά τη ρωσι­κή εισβο­λή στην Ουκρα­νία, ο οποί­ος είχε σκο­πό να τιμω­ρή­σει όσους δια­δί­δουν ψευ­δείς πλη­ρο­φο­ρί­ες σχε­τι­κά με τις ένο­πλες δυνά­μεις της Ρωσίας.

Όπως ανα­φέ­ρουν πλη­ρο­φο­ρί­ες η κυβέρ­νη­ση Πού­τιν έκρι­νε ανα­γκαίο το συγκε­κρι­μέ­νο μέτρο επει­δή ορι­σμέ­νοι διέ­δι­δαν fake news σχε­τι­κά με τις πρε­σβεί­ες της Ρωσί­ας και άλλους ρωσι­κούς οργα­νι­σμούς στο εξωτερικό.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι πριν μια εβδο­μά­δα, το Συμ­βού­λιο Εθνι­κής Ασφά­λειας της Ουκρα­νί­ας απο­φά­σι­σε να ανα­στεί­λει οποια­δή­πο­τε δρα­στη­ριό­τη­τα 11 πολι­τι­κών κομ­μά­των τα οποία χαρα­κτη­ρί­στη­καν «αντι­φι­λε­λεύ­θε­ρα» και «φιλο­ρω­σι­κά».

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο