Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρωσία: Πλήθος κόσμου τίμησε την 104η επέτειο της Οκτωβριανής Επανάστασης

Χιλιά­δες κομ­μου­νι­στές, εργα­ζό­με­νοι, άνδρες και γυναί­κες κάθε ηλι­κί­ας προ­σήλ­θαν την Κυρια­κή στην Κόκ­κι­νη Πλα­τεία της Μόσχας προ­κει­μέ­νου να τιμή­σουν την 104η επέ­τειο της Μεγά­λης Οκτω­βρια­νής Σοσια­λι­στι­κής Επανάστασης.

Κρα­τώ­ντας κόκ­κι­νες σημαί­ες οι παρευ­ρι­σκό­με­νοι κατέ­θε­σαν στε­φά­νια και λου­λού­δια στο μαυ­σω­λείο του Λένιν όπως επί­σης και στο μνη­μείο των Ηρώ­ων της Επα­νά­στα­σης στα τεί­χη του Κρεμ­λί­νου. Μιλώ­ντας σε δημο­σιο­γρά­φους, ο επι­κε­φα­λής του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας (ΚΚΡΟ) Γκε­νά­ντι Ζιου­γκά­νοφ έκα­νε λόγο για «την σημα­ντι­κό­τε­ρη γιορ­τή των εργα­ζό­με­νων όλου του κόσμου», σημειώ­νο­ντας ορι­σμέ­να από τα μεγα­λύ­τε­ρα επι­τεύγ­μα­τα της Επανάστασης.

Στην Αγ. Πετρού­πο­λη (Λένιν­γκραντ), μέλη και φίλοι κομ­μου­νι­στι­κών κομ­μά­των και οργα­νώ­σε­ων συμ­με­τεί­χαν σε εκδή­λω­ση στην πλα­τεία Λένιν για να απο­τί­σουν φόρο τιμής στον πρω­τερ­γά­τη του Κόκ­κι­νου Οκτώ­βρη και ιδρυ­τή της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης. Ωστό­σο, αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις που βρί­σκο­νταν στο σημείο προ­χώ­ρη­σαν αυθαί­ρε­τα στην σύλ­λη­ψη του Γραμ­μα­τέα της ΚΕ του Ενιαί­ου Μετώ­που Εργα­ζο­μέ­νων της Ρωσί­ας («ΡΟΤ-ΦΡΟΝΤ») Βίκτορ Τιούλ­κιν ο οποί­ος κρα­τή­θη­κε στο τμή­μα για αρκε­τές ώρες μέχρι να αφε­θεί ελεύθερος.

Σημειώ­νε­ται ότι η επέ­τειος της Οκτω­βρια­νής Επα­νά­στα­σης, του πλέ­ον σπου­δαί­ου γεγο­νό­τος που σημά­δε­ψε τον 20ο αιώ­να, απο­τε­λού­σε εθνι­κή γιορ­τή στη Ρωσία μέχρι και τα μέσα της δεκα­ε­τί­ας του 2000, όταν η κυβέρ­νη­ση Πού­τιν απο­φά­σι­σε να καταρ­γή­σει τον επί­ση­μο εορ­τα­σμό της.

idcommunism.com

«Ο πάγος έσπα­σε, ο δρό­μος χαρά­χτη­κε»: 104 χρό­νια από την Οκτω­βρια­νή Επανάσταση

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο