Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρωσία: Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για επιθετικές ενέργειες του ΝΑΤΟ

Για την ανά­γκη η Ρωσία να προ­ε­τοι­μα­στεί για επι­θε­τι­κές ενέρ­γειες του ΝΑΤΟ, έκα­νε λόγο ο αντι­πρό­ε­δρος του Συμ­βου­λί­ου Ασφα­λεί­ας της Ρωσί­ας, Ντμί­τρι Μεντβέντεφ.

Μιλώ­ντας σε συνε­δρί­α­ση του προ­ε­δρεί­ου του Συμ­βου­λί­ου Επι­στή­μης και Παι­δεί­ας, σήμε­ρα Τρί­τη, είπε ότι στην τρέ­χου­σα τετα­μέ­νη κατά­στα­ση τόσο η επι­στή­μη όσο και η μηχα­νι­κή είναι ζωτι­κής σημα­σί­ας για τη δια­τή­ρη­ση της εθνι­κής ασφά­λειας και την αντι­με­τώ­πι­ση των «πιο σοβα­ρών απει­λών» που αντι­με­τω­πί­ζει η Ρωσία.

«Πρώ­τα και κύρια, υπάρ­χει μια προ­σπά­θεια να ενι­σχυ­θεί η παρου­σία του ΝΑΤΟ κοντά στα σύνο­ρά μας. Σήμε­ρα αυτό δεν είναι πλέ­ον ένα σχή­μα λόγου ή ένα σύνο­λο τυπι­κών απει­λών. Πρέ­πει να είμα­στε προ­ε­τοι­μα­σμέ­νοι για επι­θε­τι­κές ενέρ­γειες που μπο­ρεί να συμ­βούν», δήλω­σε.

Ο Μεντ­βέ­ντεφ επε­σή­μα­νε την ανά­γκη δημιουρ­γί­ας ενός συστή­μα­τος ικα­νού να παρέ­χει στη χώρα στρα­τιω­τι­κό υλι­κό αιχ­μής. «Αυτό θα απαι­τή­σει αξιό­πι­στο εξο­πλι­σμό υψη­λής τεχνο­λο­γί­ας, τόσο στρα­τιω­τι­κό όσο και διπλής χρή­σης», τόνι­σε.

Από αυτή την άπο­ψη, προ­α­νήγ­γει­λε ουσια­στι­κά στε­νό­τε­ρη σύν­δε­ση της επι­στή­μης και της έρευ­νας με τις ανά­γκες της στρα­τιω­τι­κής βιο­μη­χα­νί­ας, στο πλαί­σιο της ιμπε­ρια­λι­στι­κής αντι­πα­ρά­θε­σης με ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ. «Η δημιουρ­γία αυτού του υλι­κού είναι δου­λειά ειδι­κών, οι οποί­οι εκπαι­δεύ­ο­νται σε πανε­πι­στή­μια και ερευ­νη­τι­κά κέντρα», είπε, προ­σθέ­το­ντας πως η εκπαί­δευ­ση τέτοιων ειδι­κών «πρέ­πει να απο­λαμ­βά­νει τη μεγα­λύ­τε­ρη προ­σο­χή». Ο Μεντ­βέ­ντεφ τόνι­σε ότι πρό­κει­ται για ζήτη­μα όχι τόσο τεχνο­λο­γι­κής ανε­ξαρ­τη­σί­ας όσο επι­βί­ω­σης της χώρας.

Πηγή: 902.gr / TASS

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο