Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρωσία προς ΕΕ: Μόνο σε ρούβλια οι πληρωμές για το φυσικό αέριο

Ο Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι η Ρωσία δεν θα δέχε­ται πλέ­ον πλη­ρω­μές σε δολά­ρια ή σε ευρώ για τις παρα­δό­σεις φυσι­κού αερί­ου στην Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση, δίνο­ντας μία εβδο­μά­δα στις ρωσι­κές αρχές προ­κει­μέ­νου να επε­ξερ­γα­στούν το νέο σύστη­μα σε ρούβλια.

“Έλα­βα την από­φα­ση να τεθεί σε εφαρ­μο­γή ένα σύνο­λο μέτρων ώστε να περά­σου­με στις πλη­ρω­μές σε ρού­βλια του αερί­ου μας που παρα­δί­δε­ται σε εχθρι­κές χώρες και να εγκα­τα­λεί­ψου­με όλους τους δια­κα­νο­νι­σμούς με νομί­σμα­τα που συμ­βι­βά­στη­καν”, είπε ο Ρώσος πρό­ε­δρος στη διάρ­κεια μιας κυβερ­νη­τι­κής σύσκε­ψης, εξη­γώ­ντας πως πρό­κει­ται για μια αντί­δρα­ση στο πάγω­μα των περιου­σια­κών στοι­χεί­ων της Ρωσί­ας στη Δύση λόγω της ρωσι­κής εισβο­λής στην Ουκρανία.

Ο Πού­τιν ζήτη­σε από την κεντρι­κή τρά­πε­ζα και από την κυβέρ­νη­ση να δημιουρ­γή­σουν “μέσα σε μία εβδο­μά­δα” το νέο σύστη­μα που πρέ­πει να είναι “σαφές, δια­φα­νές” και να ρυθ­μί­ζει τη διε­ξα­γω­γή πλη­ρω­μών περι­λαμ­βα­νο­μέ­νης «της από­κτη­σης ρου­βλί­ων στη ρωσι­κή αγο­ρά συναλλάγματος”.

Η ανα­κοί­νω­ση αυτή είχε άμε­σο αντί­κτυ­πο στο ρωσι­κό νόμι­σμα, που ενι­σχύ­θη­κε απέ­να­ντι στο ευρώ και στο δολά­ριο, ενώ κατα­κρη­μνι­ζό­ταν από τις 24 Φεβρουα­ρί­ου όταν οι ρωσι­κές δυνά­μεις εισέ­βα­λαν στην Ουκρανία.

Ο Ρώσος πρό­ε­δρος άφη­σε επί­σης να εννοη­θεί πως η από­φα­ση θα αφο­ρά και άλλες ρωσι­κές εξα­γω­γές, καθώς οι Δυτι­κοί έχουν παγώ­σει περί­που 300 δισεκ. δολά­ρια ρωσι­κών απο­θε­μα­τι­κώ στο εξω­τε­ρι­κό, ένα μέτρο που ο επι­κε­φα­λής της ρωσι­κής διπλω­μα­τί­ας Σερ­γκέι Λαβρόφ χαρα­κτή­ρι­σε σήμε­ρα “κλο­πή”.

“Είναι σαφές πως το να παρα­δί­δου­με τα προ­ϊ­ό­ντα μας στην ΕΕ, στις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες, και να λαμ­βά­νου­με δολά­ρια, ευρώ και άλλα νομί­σμα­τα δεν έχει πλέ­ον κανέ­να νόη­μα γα εμάς”, είπε ο Πούτιν.

ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο