Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρωσία: Προσαρμοσμένος στον εκσυγχρονισμό των αμερικανικών πυρηνικών βομβών στην Ευρώπη ο στρατιωτικός μας σχεδιασμός

Η Ρωσία δήλω­σε σήμε­ρα πως η επί­σπευ­ση της ανά­πτυ­ξης από τις ΗΠΑ σύγ­χρο­νων τακτι­κών πυρη­νι­κών όπλων B61 σε βάσεις του ΝΑΤΟ στην Ευρώ­πη θα μειώ­σει το “πυρη­νι­κό όριο” και πως η Ρωσία θα λάβει υπό­ψη την κίνη­ση αυτή στον στρα­τιω­τι­κό σχε­δια­σμό της.

Η Ρωσία έχει περί­που 2.000 τακτι­κά πυρη­νι­κά όπλα σε κατά­στα­ση λει­τουρ­γί­ας ενώ οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες δια­θέ­τουν περί­που 200 τέτοια όπλα, τα μισά από τα οποία βρί­σκο­νται σε βάσεις στην Ιτα­λία, τη Γερ­μα­νία, την Τουρ­κία, στο Βέλ­γιο και στην Ολλανδία.

Το Politico ανέ­φε­ρε πως οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες ανέ­φε­ραν σε μια κεκλει­σμέ­νων των θυρών συνά­ντη­ση του ΝΑΤΟ ότι θα επι­σπεύ­σουν την ανά­πτυ­ξη μιας εξε­λιγ­μέ­νης εκδο­χής της B61, τη B61-12, με τα νέα όπλα να φθά­νουν σε ευρω­παϊ­κές βάσεις τον Δεκέμ­βριο, αρκε­τούς μήνες νωρί­τε­ρα απ΄ό,τι ήταν προγραμματισμένο.

“Δεν μπο­ρού­με να αγνο­ή­σου­με τα σχέ­δια για εκσυγ­χρο­νι­σμό πυρη­νι­κών όπλων, αυτών των μη καθο­δη­γού­με­νων βομ­βών που βρί­σκο­νται στην Ευρώ­πη”, δήλω­σε ο Ρώσος ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Αλε­ξά­ντερ Γκρου­σκό στο κρα­τι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων RIA.

Η βόμ­βα B61-12 φέρει μια χαμη­λό­τε­ρης από­δο­σης πυρη­νι­κή κεφα­λή σε σχέ­ση με προη­γού­με­νες εκδο­χές αλλά είναι πιο ακρι­βής και μπο­ρεί να εισχω­ρή­σει κάτω από το έδα­φος, σύμ­φω­να με έρευ­να της Ομο­σπον­δί­ας Αμε­ρι­κα­νών Επι­στη­μό­νων (Federation of American Scientists).

“Οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες τις εκσυγ­χρο­νί­ζουν, αυξά­νουν την ακρί­βειά τους και μειώ­νουν την ισχύ του πυρη­νι­κού φορ­τί­ου, δηλ. μετα­τρέ­πουν αυτά τα όπλα σε ‘όπλα πεδί­ου μάχης’, μειώ­νο­ντας με αυτό τον τρό­πο το πυρη­νι­κό όριο”, είπε ο Γκρουσκό.

 

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο