Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρωσία: Προφυλακίστηκαν οι τέσσερις φερόμενοι ως δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης

Οι τέσ­σε­ρις συλ­λη­φθέ­ντες που κατη­γο­ρού­νται ότι διέ­πρα­ξαν την τρο­μο­κρα­τι­κή επί­θε­ση της Παρα­σκευ­ής στην αίθου­σα συναυ­λιών Crocus City Hall, στα περί­χω­ρα της Μόσχας, κατά την οποία σκο­τώ­θη­καν 137 άνθρω­ποι, κρί­θη­καν προ­φυ­λα­κι­στέ­οι για δύο μήνες από δικα­στή­ριο της ρωσι­κής πρωτεύουσας.

Το δικα­στή­ριο τους έκρι­νε προ­φυ­λα­κι­στέ­ους έως τις 22 Μαΐ­ου, εν ανα­μο­νή της δίκης τους, η έναρ­ξη της οποί­ας δεν έχει ακό­μη ορι­στεί. Ως εκ τού­του, η προ­φυ­λά­κι­σή τους ενδέ­χε­ται να παρα­τα­θεί. Οι τέσ­σε­ρις κατη­γο­ρού­με­νοι για «τρο­μο­κρα­τία» αντι­με­τω­πί­ζουν ποι­νή ισό­βιας κάθειρξης.

Συνο­λι­κά, οι ρωσι­κές αρχές ανα­κοί­νω­σαν 11 συλ­λή­ψεις υπό­πτων σε σχέ­ση με την επί­θε­ση, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των τεσ­σά­ρων φερό­με­νων ως δραστών.

Στις εικό­νες από το δικα­στή­ριο δια­κρί­νο­νται τρεις εκ των φερό­με­νων δρα­στών να οδη­γού­νται με χει­ρο­πέ­δες στον ειδι­κό θάλα­μο για τους κατη­γο­ρου­μέ­νους. Ο τέταρ­τος μετα­φέρ­θη­κε σε ειδι­κή καρέ­κλα, χωρίς να μπο­ρεί να ανοί­ξει τα μάτια του.

Δύο κατη­γο­ρού­με­νοι φέρο­νται να παρα­δέ­χθη­καν την ενο­χή τους: ο Ντα­λερ­ζόν Μιρ­ζό­εφ και ο Σαϊ­ντα­κρά­μι Μου­ρο­ντα­λί Ρατσα­μπα­λι­ζό­ντα. Σύμ­φω­να με το BBC, απευ­θύν­θη­καν στο δικα­στή­ριο στα τατζι­κι­κά με τη βοή­θεια διερ­μη­νέα. Οι άλλοι δύο ονο­μά­ζο­νται Σαμ­σι­ντίν Φαρι­ντου­νί και Μου­χα­μαν­τσο­μπίρ Φαϊζόφ.

Οι ρωσι­κές αρχές έχουν πει ότι οι κατη­γο­ρού­με­νοι είναι «ξένοι υπή­κο­οι», χωρίς να ανα­φέ­ρουν την εθνι­κό­τη­τά τους. Το Τατζι­κι­στάν είναι πρώ­ην σοβιε­τι­κή δημο­κρα­τία στην Κεντρι­κή Ασία, όπου το Ισλάμ είναι η κυρί­αρ­χη θρησκεία.

Το πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων RIA Novosti μετέ­δω­σε ότι ένας εκ των κατη­γο­ρου­μέ­νων εργα­ζό­ταν παλαιό­τε­ρα σε κομ­μω­τή­ριο στην πόλη Ιβά­νο­βο, βορειο­α­να­το­λι­κά της Μόσχας. Ένας άλλος είναι πατέ­ρας ενός νηπί­ου μόλις οκτώ μηνών, υπάλ­λη­λος σε εργο­στά­σιο στην πόλη Πολ­ντόσκ, στην περι­φέ­ρεια της ρωσι­κής πρωτεύουσας.

Την ευθύ­νη για την τρο­μο­κρα­τι­κή επί­θε­ση ανέ­λα­βε η τζι­χα­ντι­στι­κή οργά­νω­ση Ισλα­μι­κό Κράτος.

Ο πρό­ε­δρος της Ρωσί­ας Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν έδει­ξε προς το Κίε­βο λέγο­ντας ότι κάποιοι στην Ουκρα­νία είχαν κάνει προ­ε­τοι­μα­σί­ες για να βοη­θή­σουν τους τρο­μο­κρά­τες να περά­σουν τα ρωσι­κά σύνο­ρα. Το Κίε­βο έχει αρνη­θεί οποια­δή­πο­τε εμπλο­κή στην επίθεση.

 

Ο δαί­μων του τυπο­γρα­φεί­ου, του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο