Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρωσία: Προωθείται νομοσχέδιο που εξισώνει τα ΛΟΑΤΚΙ+ με τον εξτρεμισμό!

Ενα άκρως επι­κίν­δυ­νο — για τις δημο­κρα­τι­κές ελευ­θε­ρί­ες- νομο­σχέ­διο που θα απα­γο­ρεύ­ει την «προ­πα­γάν­δα της ΛΟΑΤΚΙ+ κουλ­τού­ρας» προ­ω­θούν ρώσοι βου­λευ­τές στην Κρα­τι­κή Δούμα.

Σύμ­φω­να με δημο­σί­ευ­μα των «Moscow Times», εάν ψηφι­στεί το εν λόγω νομο­σχέ­διο θα περιο­ρί­σει τις «πλη­ρο­φο­ρί­ες που αρνού­νται τις οικο­γε­νεια­κές αξί­ες» όπως επί­σης και την «προ­πα­γάν­δα μη παρα­δο­σια­κών σεξουα­λι­κών σχέ­σε­ων» που απευ­θύ­νε­ται σε οποια­δή­πο­τε ηλι­κια­κή ομά­δα, σύμ­φω­να με το επε­ξη­γη­μα­τι­κό σημεί­ω­μα που δημο­σιεύ­τη­κε στον ιστό­το­πο της Κρα­τι­κής Δού­μας της Κάτω Βουλής.

«Η δημό­σια έγκρι­ση και ανα­γνώ­ρι­ση τέτοιων σχέ­σε­ων είναι επι­κίν­δυ­νη όχι μόνο για τα παι­διά και τους νέους… αλλά για ολό­κλη­ρη την κοι­νω­νία”, ανα­φέ­ρει το σημείωμα.

Το σκε­πτι­κό πίσω από το νομο­σχέ­διο που προ­ω­θούν συντη­ρη­τι­κοί βου­λευ­τές είναι ότι η προ­ώ­θη­ση ενός τρό­που ζωής χωρίς παι­διά και των μη παρα­δο­σια­κών σεξουα­λι­κών σχέ­σε­ων είναι τόσο επι­κίν­δυ­νες για τη ρωσι­κή κοι­νω­νία, στον ίδιο βαθ­μό όσο η προ­πα­γάν­δα των ναρ­κω­τι­κών, η αυτο­κτο­νία και ο εξτρεμισμός.

Η νομο­θε­σία θα επι­τρέ­πει επί­σης στις αρχές να απα­γο­ρεύ­ουν ιστο­τό­πους που περιέ­χουν «απα­γο­ρευ­μέ­νες πλη­ρο­φο­ρί­ες» σχε­τι­κά με ΛΟΑΤΚΙ+ σχέσεις.

Για να τεθεί σε ισχύ το νομο­σχέ­διο πρέ­πει να ψηφι­στεί από την Κρα­τι­κή Δού­μα της Κάτω Βου­λής, το Ομο­σπον­δια­κό Συμ­βού­λιο της Άνω Βου­λής και φυσι­κά να υπο­γρα­φεί από τον πρό­ε­δρο Βλα­ντί­μιρ Πούτιν.

Το 2013 η ρωσι­κή κυβέρ­νη­ση απα­γό­ρευ­σε την «προ­πα­γάν­δα μη παρα­δο­σια­κών σεξουα­λι­κών σχέ­σε­ων» προς ανη­λί­κους, μια κίνη­ση που επι­κρί­θη­κε έντο­να από πλη­θώ­ρα ΛΟΑΤΚΙ+ οργα­νώ­σε­ων απ’ όλον τον κόσμο.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο