Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρωσία: Σε τεχνική βλάβη οφείλεται η διακοπή της ομιλίας του Πούτιν από την κρατική τηλεόραση

Το Κρεμ­λί­νο ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι η δια­κο­πή της ομι­λί­ας του Ρώσου προ­έ­δρου Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν στο κατά­με­στο στά­διο Λουζ­νι­κί της Μόσχας, στο οποίο πραγ­μα­το­ποιού­νταν εκδή­λω­ση για τον όγδοη επέ­τειο της προ­σάρ­τη­σης της Κρι­μαί­ας, οφεί­λε­ται σε τεχνι­κό πρόβλημα.

Η ρωσι­κή κρα­τι­κή τηλε­ό­ρα­ση διέ­κο­ψε ξαφ­νι­κά την ομι­λία του Πού­τιν κατά την οποία ο Ρώσος πρό­ε­δρος εξή­ρε αυτό που η Ρωσία απο­κα­λεί ειδι­κή στρα­τιω­τι­κή επι­χεί­ρη­ση στην Ουκρα­νία και τον ηρω­ι­σμό των Ρώσων στρα­τιω­τών, δεί­χνο­ντας πατριω­τι­κά τρα­γού­δια που έπαι­ζαν στην εκδήλωση.

Αργό­τε­ρα η κρα­τι­κή τηλε­ό­ρα­ση μετέ­δω­σε ολό­κλη­ρη την ομι­λία, η οποία τελεί­ω­σε λίγα δευ­τε­ρό­λε­πτα μετά την αιφ­νί­δια δια­κο­πή, με τον Πού­τιν να απο­χω­ρεί από τη σκη­νή, ενώ χιλιά­δες θεα­τές κυμά­τι­ζαν ρωσι­κές σημαί­ες στο στά­διο Λουζ­νι­κί της Μόσχας, χωρη­τι­κό­τη­τας 80.000 θεατών.

Ο εκπρό­σω­πος του Κρεμ­λί­νου Ντμί­τρι Πεσκόφ, σύμ­φω­να με το πρα­κτο­ρείο RIA, δήλω­σε ότι μια βλά­βη στον σέρ­βερ προ­κά­λε­σε τη δια­κο­πή της ομιλίας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο