Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρωσία: Στους 13 οι νεκροί από το μακελειό στο Ιζέφσκ — Μπλουζάκι με ναζιστικά σύμβολα φορούσε ο δράστης

Του­λά­χι­στον 13 είναι οι νεκροί, μετα­ξύ των οποί­ων πέντε παι­διά, από την επί­θε­ση ενός ενό­πλου σε ένα σχο­λείο στην πόλη Ιζέφσκ της Ρωσί­ας, μετέ­δω­σε το πρα­κτο­ρείο TASS.

Ο πρώ­τος απο­λο­γι­σμός έκα­νε λόγο για εννέα νεκρούς.

Όπως ανα­κοί­νω­σε  η ρωσι­κή Ανα­κρι­τι­κή Επι­τρο­πή ο δρά­στης αυτο­κτό­νη­σε. Ο ύπο­πτος, «φορού­σε ένα μαύ­ρο μπλου­ζά­κι με ναζι­στι­κό σύμ­βο­λο και μια κου­κού­λα», ανέ­φε­ρε η Ανα­κρι­τι­κή Επι­τρο­πή της πόλης, διευ­κρι­νί­ζο­ντας ότι «βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη η δια­δι­κα­σία ταυ­το­ποί­η­σής του».

Ο κυβερ­νή­της της Ουντμουρ­τί­ας Αλε­ξά­ντρ Μπρε­τσά­λοφ δήλω­σε, σύμ­φω­να με το πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων RIA, πως άγνω­στος εισέ­βα­λε στο σχο­λείο και σκό­τω­σε ένα φρου­ρό ασφαλείας.

Το Ιζέφσκ, μια πόλη σχε­δόν 650.000 κατοί­κων, είναι η πρω­τεύ­ου­σα της δημο­κρα­τί­ας της Ουντμουρ­τί­ας στο κέντρο της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας, λίγο δυτι­κό­τε­ρα της ορο­σει­ράς των Ουρα­λί­ων, που χωρί­ζει την Ευρω­παϊ­κή από την Ασια­τι­κή Ρωσία.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο