Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρωσία: Συνεχώς αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από την τρομοκρατική επίθεση σε συναυλιακό χώρο

Στους 115 ανήλ­θε ο αριθ­μός των νεκρών από την επί­θε­ση που δια­πρά­χθη­κε χθες, Παρα­σκευή, σε αίθου­σα συναυ­λιών κοντά στη Μόσχα, ανα­κοί­νω­σε πριν από λίγο η Ερευ­νη­τι­κή Επι­τρο­πή της Ρωσίας.

Οι ερευ­νη­τές διευ­κρί­νι­σαν ότι βρή­καν “κι άλλα πτώ­μα­τα στις έρευ­νές τους στα συντρίμ­μια”, με τα οποία αυξή­θη­κε ο απο­λο­γι­σμός των νεκρών “στους 115”. “Οι έρευ­νες συνε­χί­ζο­νται”, πρόσθεσαν.

Η Ρωσία θα τιμω­ρή­σει αυτούς που ευθύ­νο­νται για την επί­θε­ση, δήλω­σε παράλ­λη­λα ο γραμ­μα­τέ­ας του συμ­βου­λί­ου ασφα­λεί­ας της Ρωσί­ας Νικο­λάι Πατρού­σεφ, σύμ­μα­χος του προ­έ­δρου Βλα­ντί­μιρ Πούτιν.

Ο Ρώσος αξιω­μα­τού­χος σημεί­ω­σε επί­σης ότι η επί­θε­ση αυτή δεί­χνει ακρι­βώς το μέγε­θος της απει­λής που συνι­στά η τρο­μο­κρα­τία για τη Ρωσία.

Το ρωσι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων Interfax μετέ­δω­σε λίγο νωρί­τε­ρα, επι­κα­λού­με­νο ανα­κοί­νω­ση του Κρεμ­λί­νου, ότι η υπη­ρε­σία ασφα­λεί­ας της Ρωσί­ας FSB ενη­μέ­ρω­σε τον Ρώσο πρό­ε­δρο Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν ότι 11 άνθρω­ποι συνε­λή­φθη­σαν μετά την τρο­μο­κρα­τι­κή επί­θε­ση, μετα­ξύ των οποί­ων 4 που εμπλέ­κο­νται άμε­σα στο μακελειό.

Ένο­πλοι με στο­λές παραλ­λα­γής εισέ­βα­λαν λίγο μετά τις 8 χθες το βρά­δυ στο κατά­με­στο Crocus City Hall – μια αίθου­σα συναυ­λιών στο Κρασ­νο­γκόρσκ, βορειο­δυ­τι­κά της Μόσχας – και άρχι­σαν να πυρο­βο­λούν αδια­κρί­τως τον κόσμο, σκορ­πώ­ντας τον θάνα­το. Την ευθύ­νη για την επί­θε­ση αυτή ανέ­λα­βε η τζι­χα­ντι­στι­κή οργά­νω­ση Ισλα­μι­κό Κρά­τος (ΙΚ).

Οι ύποπτοι είχαν “επαφές” στην Ουκρανία, σύμφωνα με την ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB

Η υπη­ρε­σία ασφα­λεί­ας της Ρωσί­ας (FSB) ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι οι ύπο­πτοι της τρο­μο­κρα­τι­κής επί­θε­σης που δια­πρά­χθη­κε χθες, Παρα­σκευή, σε αίθου­σα συναυ­λιών κοντά στη Μόσχα, είχαν “επα­φές” στην Ουκρα­νία και σχε­δί­α­ζαν να δια­φύ­γουν εκεί.

“Αφού διέ­πρα­ξαν την τρο­μο­κρα­τι­κή επί­θε­ση, οι εγκλη­μα­τί­ες σχε­δί­α­ζαν να δια­σχί­σουν τα ρωσο-ουκρα­νι­κά σύνο­ρα και είχαν κατάλ­λη­λες επα­φές στην ουκρα­νι­κή πλευ­ρά”, ανα­φέ­ρει η FSB σε ανα­κοί­νω­σή της, την οποία επι­κα­λέ­στη­κε το ρωσι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων TASS.

Η FSB προ­σέ­θε­σε, σύμ­φω­να με το πρα­κτο­ρείο αυτό, ότι η επί­θε­ση είχε σχε­δια­στεί προσεκτικά.

Παράλ­λη­λα το ρωσι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων Interfax μετέ­δω­σε επι­κα­λού­με­νο την ανα­κοί­νω­ση της FSB ότι 4 φερό­με­νοι ως δρά­στες της επί­θε­σης κατευ­θύ­νο­νταν στα σύνο­ρα της Ρωσί­ας με την Ουκρα­νία όταν συνε­λή­φθη­σαν νωρίς σήμε­ρα το πρωί και είχαν επα­φές στην ουκρα­νι­κή πλευρά.

Την ευθύ­νη για την επί­θε­ση αυτή ανέ­λα­βε η τζι­χα­ντι­στι­κή οργά­νω­ση Ισλα­μι­κό Κρά­τος (ΙΚ), ενώ η Ουκρα­νία έχει αρνη­θεί ήδη από χθες οποια­δή­πο­τε ανάμειξη.

 

Ο δαί­μων του τυπο­γρα­φεί­ου, του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο