Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρωσία: Τίμησαν την 95η επέτειο από το θάνατο του Λένιν

Παρά τις πολι­κές θερ­μο­κρα­σί­ες, χιλιά­δες εργα­ζό­με­νοι, νέοι και νέες, μέλη του ΚΚ της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας καθώς και μέλη κοι­νω­νι­κών κινη­μά­των βρέ­θη­καν σήμε­ρα στην Κόκ­κι­νη Πλα­τεία της Μόσχας προ­κει­μέ­νου να απο­τί­σουν φόρο τιμής στον ηγέ­τη της Μεγά­λης Οκτω­βρια­νής Σοσια­λι­στι­κής Επα­νά­στα­σης και της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης Βλα­ντι­μίρ Λένιν, επ’ ευκαι­ρία της συμπλή­ρω­σης 95 χρό­νων από το θάνα­το του.

Οι συμ­με­τέ­χο­ντες δημιούρ­γη­σαν μια τερά­στια ουρά ανα­μο­νής προ­κει­μέ­νου να ενα­πο­θέ­σουν λίγα λου­λού­δια μπρο­στά από το Μαυ­σω­λείο όπου εκτί­θε­ται η σωρός του σπου­δαί­ου μπολ­σε­βί­κου επαναστάτη.

Το παρών στην εκδή­λω­ση έδω­σε αντι­προ­σω­πεία του ΚΚ της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας με επι­κε­φα­λής τον πρό­ε­δρο του κόμ­μα­τος Γκ. Ζιου­γκά­νοφ, βου­λευ­τές του κόμ­μα­τος στη Δού­μα, τοπι­κοί σύμ­βου­λοι και μέλη των κομ­μου­νι­στι­κών οργα­νώ­σε­ων της περιο­χής της Μόσχας. 

MOSCOW LENIN 2

Μετά το πέρας της τελε­τής, ο Γκε­νά­ντι Ζιου­γκά­νοφ μίλη­σε στους δημο­σιο­γρά­φους κάνο­ντας ανα­φο­ρά στην σπου­δαία προ­σω­πι­κό­τη­τα του Β.Ι.Λένιν — μια «από τις σπου­δαιό­τε­ρες προ­σω­πι­κό­τη­τες του πλα­νή­τη» και «εξαι­ρε­τι­κό στο­χα­στή και πολι­τι­κό», όπως τον χαρα­κτή­ρι­σε- αλλά και στα επι­τεύγ­μα­τα του Σοσια­λι­σμού στην ΕΣΣΔ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο