Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρωσία: Το εργοστάσιο Αζοφστάλ εκκενώθηκε πλήρως

Τα τελευ­ταία μέλη του ναζι­στι­κού τάγ­μα­τος Αζόφ που κρυ­βό­ταν στις στο­ές της χαλυ­βουρ­γί­ας Azovstal παρα­δό­θη­καν στο ρωσι­κό στρατό.

Το υπουρ­γείο Άμυ­νας της Ρωσί­ας ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα πως το εργο­στά­σιο της χαλυ­βουρ­γί­ας Αζοφ­στάλ στη Μαριού­πο­λη εκκε­νώ­θη­κε πλήρως.

Πρό­σθε­σε ότι συνο­λι­κά «2.439 Ναζί των Αζο­φών» και Ουκρα­νοί στρα­τιώ­τες είχαν κατα­θέ­σει τα όπλα από τις 16 Μαΐ­ου και ότι ολό­κλη­ρο το συγκρό­τη­μα «Azovstal» βρί­σκε­ται τώρα υπό τον έλεγ­χο των ρωσι­κών ενό­πλων δυνάμεων.

Είπε ότι η ομά­δα που παρα­δό­θη­κε απο­τε­λού­νταν από 531 άτομα.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο