Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρωσία: Το ουκρανικό τάγμα «Αζόφ» χτύπησε με πολλαπλούς εκτοξευτές το χωριό Σαρτανά στη Μαριούπολη

«Στις 26 Φεβρουα­ρί­ου από τις 16:00 έως τις 16:20 Ουκρα­νοί εθνι­κι­στές από το τάγ­μα “Αζόφ” χτύ­πη­σαν με αεριω­θού­με­να συστή­μα­τα πολ­λα­πλών εκτο­ξεύ­σε­ων “Γκραντ” κατοι­κη­μέ­να τετρά­γω­να του χωριού Σαρ­τα­νά στα περί­χω­ρα της Μαριού­πο­λης και το σχο­λείο αρ. 8 της Μαριού­πο­λης. Ως απο­τέ­λε­σμα υπάρ­χουν νεκροί μετα­ξύ των αμά­χων και κατα­στρο­φές κατοι­κιών. Το υπουρ­γείο Άμυ­νας της Ρωσί­ας προει­δο­ποιού­σε ότι από τους Ουκρα­νούς εθνι­κι­στές προ­ε­τοι­μά­ζο­νταν παρό­μοιες προ­βο­κά­τσιες», ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα κατά τον ημε­ρή­σιο απο­λο­γι­σμό του ο εκπρό­σω­πος του ρωσι­κού υπουρ­γεί­ου Άμυ­νας Ίγκορ Κανασένκοφ.

Ο Ρώσος στρα­τη­γός υπο­στή­ρι­ξε ότι «οι ένο­πλες δυνά­μεις της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας δεν κατα­φέ­ρουν χτυ­πή­μα­τα ενα­ντί­ον πόλε­ων και οικι­σμών, λαμ­βά­νουν όλα τα μέτρα για την προ­στα­σία της ζωής των αμά­χων πολιτών».

Κατά το ρωσι­κό υπουρ­γείο Άμυ­νας, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε και χθες χτύ­πη­μα με όπλο υψη­λής ακρί­βειας και χρή­ση βαλ­λι­στι­κού πυραύ­λου ενα­ντί­ον στό­χων της στρα­τιω­τι­κής υπο­δο­μής της Ουκρα­νί­ας. Ανα­λυ­τι­κά έχουν κατα­στρα­φεί 975 στρα­τιω­τι­κές εγκα­τα­στά­σεις στην Ουκρα­νία. Μετα­ξύ αυτών 23 κέντρα διοί­κη­σης και επι­κοι­νω­νιών, 51 ραντάρ, 31 αντια­ε­ρο­πο­ρι­κά συστή­μα­τα S‑300, Buk M‑1, Osa, 36 αερο­σκά­φη και 7 ελι­κό­πτε­ρα, 11 μη επαν­δρω­μέ­να αερο­σκά­φη, 2 τακτι­κοί πύραυ­λοι Tochka‑U, 223 τεθω­ρα­κι­σμέ­να, 39 πολ­λα­πλούς εκτο­ξευ­τή­ρες, 86 μονά­δες πυρο­βο­λι­κού και 143 οχή­μα­τα και τεχνι­κά μέσα.

Ο υπο­στρά­τη­γος Κονα­σέν­κοφ υπο­στή­ρι­ξε ότι συνε­χί­ζε­ται η «μαζι­κή άρνη­ση των Ουκρα­νών στρα­τιω­τι­κών να συνε­χί­σουν τις εχθρο­πρα­ξί­ες» και ανα­φέ­ρει ως τελευ­ταίο παρά­δειγ­μα το 302ο αντια­ε­ρο­πο­ρι­κό Σύνταγ­μα στο Χάρ­κο­βο, που είναι εξο­πλι­σμέ­νο με Buk M‑1, το οποίο κατέ­θε­σε τα όπλα και παρα­δό­θη­κε σύσ­σωμο. Οι 471 άνδρες του θα επι­στρέ­ψουν στις οικο­γέ­νειές τους μετά τις τυπι­κές δια­δι­κα­σί­ες, σύμ­φω­να με το ρωσι­κό υπουρ­γείο Άμυνας.

Σύμ­φω­να με τους Ρώσους στρα­τιω­τι­κούς, κατά το τελευ­ταίο 24ωρο οι δυνά­μεις της διε­θνώς μη ανα­γνω­ρι­σμέ­νης αυτο­α­πο­κα­λού­με­νης Λαϊ­κής Δημο­κρα­τί­ας του Λου­γκάνσκ έθε­σαν υπό τον έλεγ­χό τους τους οικι­σμούς Νοβο­α­χτίρ­κα, Σμο­λια­νί­νο­βο, Στα­νί­τσ­νο-Λου­γκάν­σκοε, καθώς προ­ω­θή­θη­καν κατά 52 χιλιό­με­τρα από τις αρχι­κές θέσεις τους. Οι δυνά­μεις της δεύ­τε­ρης ανα­γνω­ρι­σμέ­νης μόνο από τη Ρωσία Λαϊ­κής Δημο­κρα­τί­ας του Ντο­νιέ­τσκ έχει προ­ω­θη­θεί κατά 12 χιλιό­με­τρα από τις αρχι­κές της θέσεις, κινού­με­νες προς τον οικι­σμό Πετρόφ­σκοε, έχο­ντας θέσει υπό τον έλεγ­χό τους Παβλό­πολ και Πισεβίκ.

Ο επι­κε­φα­λής της τοπι­κής διοί­κη­σης του Ντο­νιέ­τσκ Ντε­νίς Που­σί­λιν είχε απο­δώ­σει τη σχε­τι­κή καθυ­στέ­ρη­ση της προ­έ­λα­σης προς την κατεύ­θυν­ση της Μαριού­πο­λης στο γεγο­νός ότι «οι κάτοι­κοί της είναι ουσια­στι­κά όμη­ροι των Ουκρα­νών εθνικιστών».

Πλή­ρως απο­κλει­σμέ­νες από τις ρωσι­κές ένο­πλες δυνά­μεις είναι οι πόλεις Χερ­σώ­να και Μπερ­ντιάνσκ, ενώ ελέγ­χο­νται πλή­ρως οι πόλεις Γκε­νί­τσεφσκ και ένα ακό­μη αερο­δρό­μιο, στην Τσερ­νο­μπά­εφ­κα έξω από τη Χερ­σώ­να, σύμ­φω­να με το ρωσι­κό υπουρ­γείο Άμυνας.

Υπέρ της ταχύ­τε­ρης δυνα­τής δια­κο­πής των πολε­μι­κών επι­χει­ρή­σε­ων και της άμε­σης έναρ­ξης ειρη­νι­κών συνο­μι­λιών τάχθη­κε με δήλω­σή του το Ίδρυ­μα του τελευ­ταί­ου προ­έ­δρου της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης Μιχα­ήλ Γκορ­μπα­τσόφ. «Στον κόσμο δεν υπάρ­χει και δεν μπο­ρεί να υπάρ­ξει τίπο­τε πιο πολύ­τι­μο από τις ανθρώ­πι­νες ζωές. Οι συνο­μι­λί­ες και ο διά­λο­γος στη βάση του αμοι­βαί­ου σεβα­σμού και του υπο­λο­γι­σμού των συμ­φε­ρό­ντων απο­τε­λούν τον μονα­δι­κό δυνα­τό τρό­πο επί­λυ­σης των οξύ­τε­ρων αντι­θέ­σε­ων και προ­βλη­μά­των. Υπο­στη­ρί­ζου­με κάθε προ­σπά­θεια, που στρέ­φε­ται στην επα­νέ­ναρ­ξη της δια­δι­κα­σί­ας των συνο­μι­λιών», σημειώ­νει το Ίδρυ­μα Γκορ­μπα­τσόφ στην ανα­κοί­νω­σή του.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο