Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρωσία : Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως αποκρούστηκε μεγάλη ουκρανική αντεπίθεση στο Ντονέτσκ 

Η Ρωσία ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι απώ­θη­σε «ευρεί­ας κλί­μα­κας» ουκρα­νι­κή επί­θε­ση στο Ντον­μπάς, όμως το Κίε­βο, που επι­ση­μαί­νει εδώ και μήνες ότι προ­ε­τοι­μά­ζει μεγά­λη αντε­πί­θε­ση, δεν έχει επι­βε­βαιώ­σει μέχρι στιγ­μής ότι εξα­πέ­λυ­σε την επι­χεί­ρη­ση αυτή.

«Το πρωί της 4ης Ιου­νί­ου, ο εχθρός εξα­πέ­λυ­σε ευρεί­ας κλί­μα­κας επί­θε­ση σε πέντε τομείς του μετώ­που στην περιο­χή του νότιου Ντο­νέ­τσκ», ανα­φέ­ρει το ρωσι­κό υπουρ­γείο Άμυ­νας σε ανα­κοί­νω­σή του στο Telegram. «Στό­χος του εχθρού ήταν να δια­σπά­σει την άμυ­νά μας στον πιο ευά­λω­το, κατά τη γνώ­μη του, τομέα του μετώ­που», συμπλη­ρώ­νει.

«Ο εχθρός δεν πέτυ­χε τον στό­χο του, δεν τα κατά­φε­ρε», τονί­ζει το υπουρ­γείο συνο­δεύ­ο­ντας την ανάρ­τη­ση με ένα βίντεο το οποίο, όπως ανα­φέ­ρει, δεί­χνει ουκρα­νι­κά τεθω­ρα­κι­σμέ­να να δέχο­νται επί­θε­ση από αέρος και να κατα­στρέ­φο­νται από τις ρωσι­κές δυνάμεις.

Πάντα σύμ­φω­να με το ρωσι­κό υπουρ­γείο Άμυ­νας, ο επι­κε­φα­λής των ενό­πλων δυνά­με­ων της χώρας Βαλέ­ρι Γκε­ρα­σί­μοφ βρι­σκό­ταν στην περιο­χή την ώρα της επίθεσης.

Εξάλ­λου η ίδια πηγή επι­ση­μαί­νει ότι ο ουκρα­νι­κός στρα­τός εξα­πέ­λυ­σε την επί­θε­ση με έξι μηχα­νο­κί­νη­τα τάγ­μα­τα πεζι­κού και δύο επι­λαρ­χί­ες αρμά­των και προ­σθέ­τει ότι οι ρωσι­κές δυνά­μεις σκό­τω­σαν 250 Ουκρα­νούς στρα­τιώ­τες, ενώ κατέ­στρε­ψαν 16 τανκς και άλλα τεθω­ρα­κι­σμέ­να οχή­μα­τα μάχης.

Σιωπή από το Κίεβο

Οι ουκρα­νι­κές αρχές προς το παρόν δεν έχουν σχο­λιά­σει τις πλη­ρο­φο­ρί­ες αυτές.

Η Ουκρα­νία ανα­φέ­ρει εδώ και μήνες ότι ετοι­μά­ζει μεγά­λη αντε­πί­θε­ση ενα­ντί­ον των ρωσι­κών δυνά­με­ων. Σε βίντεο που ανήρ­τη­σε χθες Κυρια­κή ο ουκρα­νι­κός στρα­τός φαί­νε­ται να ζητεί από τους στρα­τιώ­τες να παρα­μεί­νουν σιω­πη­λοί και τονί­ζει ότι δεν θα υπάρ­ξει ανα­κοί­νω­ση για την πολυα­να­με­νό­με­νη αντεπίθεση.

Εκτός από την ουκρα­νι­κή επί­θε­ση στο Ντον­μπάς, μάχες σημειώ­θη­καν χθες στη ρωσι­κή περι­φέ­ρεια Μπέλ­γκο­ροντ, που συνο­ρεύ­ει με την Ουκρα­νία, μετα­ξύ του ρωσι­κού στρα­τού και φιλο­ου­κρα­νών Ρώσων μαχη­τών, όπως ανα­κοί­νω­σε ο κυβερ­νή­της Βια­τσε­σλάβ Γκλαντκόφ.

«Μια ομά­δα διο­λιο­φθο­ρέ­ων έφτα­σε, σημειώ­νο­νται μάχες στο Νοβά­για Ταβολ­γιάν­κα», ένα μεθο­ρια­κό χωρίο, επε­σή­μα­νε στο Telegram ο Γκλα­ντ­κόφ. «Ελπί­ζω να εξο­λο­θρευ­τούν όλοι», πρόσθεσε.

Ο κυβερ­νή­της του Μπέλ­γκο­ροντ δήλω­σε εξάλ­λου ότι οι επι­τι­θέ­με­νοι, τους οποί­ους χαρα­κτή­ρι­σε Ρώσους μαχη­τές που πολε­μούν στο πλευ­ρό του Κιέ­βου, πήραν αιχ­μα­λώ­τους και πρό­τει­νε την ανταλ­λα­γή τους.

«Ομάδα δολιοφθορέων»

Μία από αυτές τις φιλο­ου­κρα­νι­κές ομά­δες, η «Λεγε­ώ­να Ελευ­θε­ρί­ας για τη Ρωσία», ανα­κοί­νω­σε ότι παρέ­δω­σε τους αιχ­μα­λώ­τους που έπια­σε στις ουκρα­νι­κές αρχές, οι οποί­ες προ­χω­ρούν τακτι­κά σε ανταλ­λα­γές κρα­του­μέ­νων με τις ρωσι­κές δυνάμεις.

Είναι η πρώ­τη φορά που Ρώσος αξιω­μα­τού­χος παρα­δέ­χε­ται ότι Ρώσοι μαχη­τές αιχ­μα­λω­τί­ζο­νται σε ρωσι­κό έδα­φος, έπει­τα από περισ­σό­τε­ρους από 15 μήνες συγκρού­σε­ων στο ουκρα­νι­κό έδαφος.

Στη συνέ­χεια ο ρωσι­κός στρα­τός ανα­κοί­νω­σε ότι απώ­θη­σε «ομά­δα δολιο­φθο­ρέ­ων που απο­τε­λού­ταν από Ουκρα­νούς τρο­μο­κρά­τες» οι οποί­οι προ­σπά­θη­σαν να περά­σουν τα σύνορα.

«Ο εχθρός επλή­γη από το πυρο­βο­λι­κό μας. Δια­λύ­θη­κε και υπο­χώ­ρη­σε», ανέ­φε­ρε η ανακοίνωση.

Οι μάχες γύρω από το Νοβά­για Ταβολ­ζάν­κα ακο­λου­θούν μια διείσ­δυ­ση φιλο­ου­κρα­νι­κών ομά­δων στην περιο­χή του Μπέλ­γκο­ροντ τον προη­γού­με­νο μήνα, η οποία ανά­γκα­σε τη Μόσχα να κάνει χρή­ση του πυρο­βο­λι­κού και των ενα­έ­ριων δυνά­με­ών της σε ρωσι­κό έδαφος.

Την ευθύ­νη για την επί­θε­ση αυτή ανέ­λα­βαν ρωσι­κές εθνι­κι­στι­κές οργα­νώ­σεις που είναι αντί­θε­τες στη Μόσχα.

Τα ρωσι­κά μεθο­ρια­κά χωριά βομ­βαρ­δί­στη­καν σφο­δρά αυτή την εβδο­μά­δα από την Ουκρα­νία, ανα­γκά­ζο­ντας χιλιά­δες ανθρώ­πους να κατα­φύ­γουν στο Μπέλ­γκο­ροντ, τη μεγά­λη πόλη της ομώ­νυ­μης περιφέρειας.

Η Ουκρα­νία δεν ανα­λαμ­βά­νει ποτέ την ευθύ­νη για τις επι­θέ­σεις στο ρωσι­κό έδα­φος, αλλά ο σύμ­βου­λος του Ουκρα­νού προ­έ­δρου, ο Μιχα­ΐ­λο Ποντο­λιάκ, δήλω­σε χθες ότι η κατά­στα­ση στις μεθο­ρια­κές περιο­χές «θα πρέ­πει να θεω­ρεί­ται το μέλ­λον της Ρωσίας».

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο