Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρωσία: «Τροχιοδεικτικές βολές» αναθεώρησης για το Κατίν

Εδώ και τρεις δεκα­ε­τί­ες η ρωσι­κή ηγε­σία έχει προ­σχω­ρή­σει στις συκο­φα­ντι­κές και γκε­μπε­λι­κής έμπνευ­σης κατη­γο­ρί­ες, που αξιο­ποιούν η Πολω­νία, η ΕΕ και οι ΗΠΑ ενά­ντια στη Σοβιε­τι­κή Ενω­ση, σχε­τι­κά με τη δολο­φο­νία χιλιά­δων Πολω­νών αξιω­μα­τι­κών στο δάσος του Κατίν, κοντά στο Σμολένσκ.

Κατά τη διάρ­κεια της φασι­στι­κής κατο­χής ο Γκέ­μπελς επι­δί­ω­ξε να ρίξει την ευθύ­νη αυτής της δολο­φο­νί­ας στην ΕΣΣΔ και στον Στά­λιν, για να πλή­ξει την αίγλη της ΕΣΣΔ. Η ηγε­σία της Σοβιε­τι­κής Ενω­σης απέ­κρου­σε τις κατη­γο­ρί­ες και αμέ­σως μετά την απε­λευ­θέ­ρω­ση της περιο­χής συγκρό­τη­σε επι­τρο­πή με επι­κε­φα­λής τον Νικο­λάι Μπουρ­ντέν­κο, που κατέ­λη­ξε στο συμπέ­ρα­σμα ότι οι Πολω­νοί στρα­τιώ­τες εκτε­λέ­στη­καν στο Κατίν το φθι­νό­πω­ρο του 1941 από τα γερ­μα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα κατο­χής, κι όχι από τις δυνά­μεις ασφα­λεί­ας της ΕΣΣΔ την άνοι­ξη του 1940, όπως ισχυ­ρι­ζό­ταν η φασι­στι­κή Γερμανία.

Από τη δεκα­ε­τία του ’90, ωστό­σο, η ρωσι­κή πλευ­ρά, για τη διευ­κό­λυν­ση της διείσ­δυ­σης των ρωσι­κών μονο­πω­λί­ων στην Πολω­νία και στις άλλες χώρες της ΕΕ, προ­σχώ­ρη­σε στην αντι­κομ­μου­νι­στι­κή — αντι­σο­βιε­τι­κή προ­πα­γάν­δα. Εμφα­νί­στη­καν δήθεν «ντο­κου­μέ­ντα», που έρι­χναν την ευθύ­νη της δολο­φο­νί­ας στον Στά­λιν και στην υπό­λοι­πη ηγε­σία της ΕΣΣΔ. «Ντο­κου­μέ­ντα» που η γνη­σιό­τη­τά τους καταρ­ρί­φθη­κε από τον γνω­στό νομι­κό και κομ­μου­νι­στή βου­λευ­τή Β. Ιλιού­χιν. Παρ’ όλα αυτά η ρωσι­κή ηγε­σία επέ­μει­νε σε αυτήν τη στά­ση, που διευ­κό­λυ­νε το να γίνει η «υπό­θε­ση του Κατίν» η «σημαία» του αντι­σο­βιε­τι­σμού στην ΕΕ και ψήφι­σε μάλι­στα το 2010 και σχε­τι­κό ψήφι­σμα της Ρωσι­κής Κρα­τι­κής Δούμας.

Τριά­ντα χρό­νια πέρα­σαν από τότε που τόνοι λάσπης έχουν ριχθεί στην ΕΣΣΔ γι’ αυτήν την υπό­θε­ση και την περα­σμέ­νη βδο­μά­δα το ρωσι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων TASS σε δημο­σί­ευ­μά του κάνει λόγο για απο­χα­ρα­κτη­ρι­σμό αρχεια­κών εγγρά­φων σχε­τι­κά με τις εκτε­λέ­σεις Πολω­νών από τους ναζί και για πλα­στο­γρα­φία της «Υπό­θε­σης Κατίν». Σύμ­φω­να με το δημο­σί­ευ­μα, τα ντο­κου­μέ­ντα αυτά απο­δει­κνύ­ουν την ενο­χή της ναζι­στι­κής Γερ­μα­νί­ας για το έγκλη­μα στο Κατίν, και όχι της ΕΣΣΔ…

Καταθέσεις και ανακρίσεις Πολωνών που υπηρετούσαν τους Γερμανούς ναζί

Συγκε­κρι­μέ­να, η διοί­κη­ση της Ομο­σπον­δια­κής Υπη­ρε­σί­ας Ασφά­λειας (FSB) του Σμο­λένσκ «απο­χα­ρα­κτή­ρι­σε αρχεια­κά έγγρα­φα σχε­τι­κά με τα εγκλή­μα­τα που διέ­πρα­ξαν οι ναζί στην περιο­χή κατά τη διάρ­κεια του Μεγά­λου Πατριω­τι­κού Πολέ­μου, μετα­ξύ αυτών και αρχεια­κά υλι­κά για εκτε­λέ­σεις Πολω­νών και την πλα­στο­γρα­φία από τις γερ­μα­νι­κές ειδι­κές υπη­ρε­σί­ες της “Υπό­θε­σης Κατίν”», ανα­φέ­ρει το TASS.

Σύμ­φω­να με το δημο­σί­ευ­μα, τα αρχεια­κά έγγρα­φα περι­λαμ­βά­νουν ανα­φο­ρές, στοι­χεία της Υπη­ρε­σί­ας Πλη­ρο­φο­ριών και ειδι­κές ανα­φο­ρές του Τμή­μα­τος Αντι­κα­τα­σκο­πεί­ας του σοβιε­τι­κού στρα­τού SMERSH των ετών 1944 — 1945. Σημα­ντι­κό μέρος απο­τε­λεί­ται από πρα­κτι­κά ανά­κρι­σης Πολω­νών, που υπη­ρε­τού­σαν υπό τις δια­τα­γές των Γερ­μα­νών στην περιο­χή Σμο­λένσκ, του ιατρο­δι­κα­στή του Βασι­λι­κού Δικα­στη­ρί­ου της Βου­δα­πέ­στης, Imre Szecsο­dy, του μέλους της επι­τρο­πής που διε­ρεύ­νη­σε τη δολο­φο­νία των Πολω­νών αξιω­μα­τι­κών στο δάσος του Κατίν, Bolesaw Smektaa, και άλλων εμπλεκομένων.

«Για παρά­δειγ­μα, ο Πολω­νός Eduard Potkansky, που υπη­ρε­τού­σε στο τάγ­μα εργα­σί­ας που σχη­μά­τι­σαν οι Γερ­μα­νοί από Πολω­νούς στο στρα­τό­πε­δο δίπλα στον σταθ­μό Krasny Bor στην περιο­χή του Σμο­λένσκ, είπε ότι το καλο­καί­ρι του 1943, οι Γερ­μα­νοί απο­φά­σι­σαν να δεί­ξουν στους άνδρες του τάγ­μα­τος εργα­σί­ας τους τάφους Πολω­νών αξιω­μα­τι­κών στο δάσος του Κατίν».

«Κατά τα λεγό­με­να των Γερ­μα­νών, στους τάφους αυτούς ήταν θαμ­μέ­νοι περί­που 12.000 εκτε­λε­σμέ­νοι Πολω­νοί αξιω­μα­τι­κοί, ενώ άλλα περί­που 3.000 άτο­μα ήταν θαμ­μέ­να σε άλλο μέρος και αυτοί οι τάφοι δεν έχουν ακό­μη βρε­θεί», θυμά­ται ο Ποτ­κάν­σκι.

«Ο αιχ­μά­λω­τος πολέ­μου Ρομάν Κοβάλ­σκι, ο οποί­ος επί­σης υπη­ρε­τού­σε στο τάγ­μα εργα­σί­ας και επι­σκέ­φθη­κε τον ομα­δι­κό τάφο στο δάσος του Κατίν, πρό­σθε­σε στην κατά­θε­σή του ότι “από τις σορούς των εκτε­λε­σθέ­ντων, ήταν εμφα­νές ότι επρό­κει­το για πολύ πρό­σφα­τα θύμα­τα”». «Από τους δημο­σιευ­μέ­νους κατα­λό­γους των Πολω­νών αξιω­μα­τι­κών που εκτε­λέ­στη­καν στο Κατίν, πολ­λοί από το τάγ­μα εργα­σί­ας μας ανα­γνώ­ρι­σαν ανά­με­σα στους εκτε­λε­σθέ­ντες, από τα επώ­νυ­μά τους, γνω­στούς τους, οι οποί­οι είχαν συλ­λη­φθεί πολύ νωρί­τε­ρα από την Γκε­στά­πο και είχαν στα­λεί σε στρα­τό­πε­δα συγκέ­ντρω­σης στη Γερ­μα­νία», τόνισε.

Ο Smektaa κατέ­θε­σε στη SMERSH ότι πριν από τον πόλε­μο εργα­ζό­ταν ως δικα­στι­κός γραμ­μα­τέ­ας του στρα­το­δι­κεί­ου της 14ης πολω­νι­κής μεραρ­χί­ας και στη συνέ­χεια έγι­νε υπεύ­θυ­νος για τους Ρώσους εργά­τες στο γερ­μα­νι­κό εργο­στά­σιο Fokke-Wulf.

«Τον Απρί­λιο του 1943, διο­ρί­στη­κε ως μέλος επι­τρο­πής για τη διε­ρεύ­νη­ση της μαζι­κής δολο­φο­νί­ας Πολω­νών στρα­τιω­τών και αξιω­μα­τι­κών. Ενας από τους διοι­κη­τές της Υπη­ρε­σί­ας Ασφα­λεί­ας (SD) των SS στο Πόζ­ναν, ο Geppner, στα πλαί­σια ενη­με­ρω­τι­κής συζή­τη­σης προει­δο­ποί­η­σε την επι­τρο­πή ότι η επί­σκε­ψή τους στο Κατίν είχε προ­πα­γαν­δι­στι­κούς σκο­πούς και ότι κατά την επι­στρο­φή τους από εκεί πρέ­πει να δηλώ­σουν ότι είδαν προ­σω­πι­κά 12.000 σορούς Πολω­νών αξιωματικών».

Στη συνέ­χεια η SD «υπο­χρέ­ω­σε τα μέλη της επι­τρο­πής να μιλή­σουν μπρο­στά σε συγκε­ντρω­μέ­νους Πολω­νούς εργά­τες με προ­πα­γαν­δι­στι­κές ανα­φο­ρές για την επί­σκε­ψή τους στο Κατίν. Τα κεί­με­να των εκθέ­σε­ων (ανα­φο­ρών) είχαν προη­γου­μέ­νως λογο­κρι­θεί και επι­με­λη­θεί από την SD», σημειώ­νε­ται στα αρχεια­κά έγγραφα.

Πηγή Ριζο­σπά­στης

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο