Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρωσία: Φυλακή για τους λιποτάκτες — Υπηκοότητα στους αλλοδαπούς που θα υπηρετήσουν για έναν χρόνο στο στρατό

Ο πρό­ε­δρος της Ρωσί­ας Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν υπέ­γρα­ψε σήμε­ρα μια νομο­θε­τι­κή τρο­πο­ποί­η­ση που προ­βλέ­πει ποι­νή κάθειρ­ξης 10 ετών για τους στρα­τιω­τι­κούς που λιπο­τα­κτούν ή αρνού­νται να πολε­μή­σουν σε περιό­δους επιστράτευσης.

Στα μέσα της εβδο­μά­δας ο Πού­τιν ανα­κοί­νω­σε τη μερι­κή επι­στρά­τευ­ση δεκά­δων χιλιά­δων εφέδρων.

Η τρο­πο­ποί­η­ση του ποι­νι­κού κώδι­κα για την αυστη­ρο­ποί­η­ση των ποι­νών για τη λιπο­τα­ξία ψηφί­στη­κε αυτήν την εβδο­μά­δα από το κοι­νο­βού­λιο και δημο­σιεύ­τη­κε στον ιστό­το­πο της κυβέρ­νη­σης, κάτι που σημαί­νει ότι έχει ήδη τεθεί σε ισχύ. Προ­βλέ­πε­ται κάθειρ­ξη 10 ετών για όποιους λιπο­τα­κτούν, πηγαί­νουν «χωρίς έγκρι­ση» στον εχθρό, αρνού­νται να πολε­μή­σουν ή παρα­κού­ουν τις εντο­λές σε περιό­δους επι­στρά­τευ­σης. Η λεη­λα­σία τιμω­ρεί­ται επί­σης με ποι­νή κάθειρ­ξης έως 15 ετών.

Σύμ­φω­να με την ανα­κοί­νω­ση του Κρεμ­λί­νου, ο Πού­τιν υπέ­γρα­ψε επί­σης έναν νόμο με τον οποίο διευ­κο­λύ­νε­ται η χορή­γη­ση της ρωσι­κής υπη­κο­ό­τη­τας σε αλλο­δα­πούς που θα δεσμευ­τούν να υπη­ρε­τή­σουν του­λά­χι­στον για έναν χρό­νο στον στρα­τό, τη στιγ­μή που η Μόσχα προ­σπα­θεί με κάθε τρό­πο να στρα­το­λο­γή­σει περισ­σό­τε­ρους άνδρες για να πολε­μή­σουν στην Ουκρα­νία. Συνή­θως απαι­τεί­ται να κατοι­κεί κάποιος για του­λά­χι­στον πέντε χρό­νια στη Ρωσία ώστε να ζητή­σει να λάβει την υπη­κο­ό­τη­τα. Το μέτρο αυτό φαί­νε­ται ότι απευ­θύ­νε­ται κατά κύριο λόγο στους μετα­νά­στες από πρώ­ην σοβιε­τι­κές δημο­κρα­τί­ες της κεντρι­κής Ασί­ας, οι οποί­οι κατοι­κούν σε μεγά­λες πόλεις και ασκούν βαριά και ανθυ­γιει­νά επαγ­γέλ­μα­τα. Ο δήμαρ­χος της Μόσχας Σερ­γκέι Σομπιά­νιν ανα­κοί­νω­σε την Δευ­τέ­ρα ότι θα λει­τουρ­γή­σεις προ­σε­χώς ένα «γρα­φείο στρα­το­λό­γη­σης» μέσα στο αχα­νές διοι­κη­τι­κό κέντρο του Σαχά­ρο­βο, απ’ όπου περ­νούν υπο­χρε­ω­τι­κά όλοι οι μετανάστες.

Το Κιρ­γι­στάν και το Ουζ­μπε­κι­στάν κάλε­σαν αυτήν την εβδο­μά­δα τους πολί­τες τους να μην συμ­με­τά­σχουν σε κανέ­ναν πόλεμο.

 

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο