Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρωσία: Ψηφίστηκε ο αντιλαϊκός νόμος Πούτιν-Μεντβέντεφ για την αύξηση ορίων συνταξιοδότησης

Εν μέσω δια­δη­λώ­σε­ων στη Μόσχα και σε άλλες ρωσι­κές πόλεις, η Δού­μα ψήφι­σε τον αντι­λαϊ­κό νόμο της κυβέρ­νη­σης για την αύξη­ση των ορί­ων συντα­ξιο­δό­τη­σης. Η εν λόγω νομο­θε­τι­κή ρύθ­μι­ση προ­βλέ­πει αύξη­ση της ηλι­κί­ας συντα­ξιο­δό­τη­σης στα 65 χρό­νια για τους άντρες και στα 63 για τις γυναίκες. 

Ο πρω­θυ­πουρ­γός Ντμί­τρι Μεντ­βέ­ντεφ δικαιο­λό­γη­σε την από­φα­ση αυτή της κυβέρ­νη­σης ως ανα­γκαία για την στα­θε­ρο­ποί­η­ση του κρα­τι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού, ενώ από την πλευ­ρά του ο πρό­ε­δρος Πού­τιν χαρα­κτή­ρι­σε ανα­γκαία την αντι­λαϊ­κή μεταρ­ρύθ­μι­ση, τονί­ζο­ντας πως «είναι ανα­γκαίο να σκε­φτού­με και το μέλ­λον», για­τί ‑όπως σημεί­ω­σε χαρα­κτη­ρι­στι­κά- χωρίς μεταρ­ρύθ­μι­ση στον τομέα αυτό, το συντα­ξιο­δο­τι­κό σύστη­μα κιν­δυ­νεύ­ει να καταρρεύσει.

Η Δού­μα υπερ­ψή­φι­σε το νόμο με 327 ψήφους υπέρ και 102 κατά, ενώ χαρα­κτη­ρι­στι­κό είναι ότι ο Βλ. Πού­τιν απέ­φυ­γε να παρα­βρε­θεί στην συζή­τη­ση που προη­γή­θη­κε. Αντι­δρά­σεις υπήρ­ξαν από τους βου­λευ­τές του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας (ΚΚΡΟ). “Πρό­κει­ται για έναν χυδαίο και απάν­θρω­πο νόμο για το ρώσι­κο λαό” σημεί­ω­σε ο Βάλε­ρι Ράσκιν, βου­λευ­τής του ΚΚΡΟ. 

Βουλευτές του ΚΚ της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε συγκέντρωση έξω από τη Δούμα.

Βου­λευ­τές του ΚΚ της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας σε συγκέ­ντρω­ση έξω από τη Δούμα.

Πυρά κατά του Πού­τιν εκτό­ξευ­σε και ο βου­λευ­τής του ΚΚΡΟ Όλεγκ Σμό­λιν, ο οποί­ος στη­λί­τευ­σε την απου­σία του Πού­τιν από την συζή­τη­ση για το νόμο στη Δού­μα. «Αυτός είναι ένας απ’ τους σπου­δαιό­τε­ρους νόμους των τελευ­ταί­ων 14 ετών- είπε ο Σμό­λιν- και δε γίνε­ται να τον συζη­τά­με χωρίς την παρου­σία του σπου­δαιό­τε­ρου προ­σώ­που της πολι­τι­κής ζωής». Ο βου­λευ­τής θύμι­σε παλαιό­τε­ρες δηλώ­σεις του προ­έ­δρου, ο οποί­ος το 2005 είχε υπο­σχε­θεί πως «όσο είμαι εγώ πρό­ε­δρος» δεν πρό­κει­ται να υπάρ­ξει αύξη­ση των ορί­ων συνταξιοδότησης. 

Σε πρό­σφα­τη έρευ­να του μη κυβερ­νη­τι­κού οργα­νι­σμού κοι­νω­νιο­λο­γι­κών ερευ­νών Levada Center, τα απο­τε­λέ­σμα­τα της οποί­ας είχε δημο­σιεύ­σει ο ρωσι­κός ιστό­το­πος Interfax, η συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία (90%) των Ρώσων εξέ­φρα­σε αρνη­τι­κή στά­ση απέ­να­ντι στην αύξη­ση των ορί­ων συντα­ξιο­δό­τη­σης θεω­ρώ­ντας ότι τα σημε­ρι­νά όρια για τους άντρες και τις γυναί­κες είναι τα βέλτιστα. 

Σημειώ­νε­ται ότι στο συντα­ξιο­δο­τι­κό σύστη­μα που θεμε­λιώ­θη­κε επί Σοβιε­τι­κής Ένω­σης, τα όρια συντα­ξιο­δό­τη­σης ήταν τα 60 χρό­νια για  τους άντρες και τα 55 για τις γυναί­κες, ενώ προ­βλέ­πο­νταν μειω­μέ­να όρια (50–55 για τους άντρες και 45–50 για τις γυναί­κες) για όσους εργά­ζο­νταν σε επαγ­γέλ­μα­τα αυξη­μέ­νου κιν­δύ­νου, ή κάτω από ανθυ­γιει­νές συνθήκες.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο