Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρωσία: 13 οι νεκροί από την πτώση βομβαρδιστικού Su-34 σε πολυκατοικία

Του­λά­χι­στον 13 άνθρω­ποι, ανά­με­σά τους τρία παι­διά, έχα­σαν τη ζωή τους στη συντρι­βή χθες Δευ­τέ­ρα στρα­τιω­τι­κού αερο­σκά­φους σε πολυ­κα­τοι­κία στη νότια Ρωσία, μετέ­δω­σαν σήμε­ρα ρωσι­κά πρα­κτο­ρεία ειδή­σε­ων επι­κα­λού­με­να το υπουρ­γείο αντι­με­τώ­πι­σης εκτά­κτων καταστάσεων.

«Τα σωστι­κά συνερ­γεία ολο­κλή­ρω­σαν την έρευ­να στα συντρίμ­μια (…). Συνο­λι­κά, 13 άνθρω­ποι είναι νεκροί, ανά­με­σά τους τρία παι­διά, ενώ 19 άνθρω­ποι είναι τραυ­μα­τί­ες», διευ­κρί­νι­σε το υπουργείο.

Μαχητικό/βομβαρδιστικό Σου­χόι Su-34 συνε­τρί­βη στη Γέισκ, προ­κα­λώ­ντας πελώ­ρια πυρ­κα­γιά σε εννια­ώ­ρο­φη πολυ­κα­τοι­κία με περί­που 600 ενοίκους.

Η πόλη όπου εκτυ­λί­χθη­κε η τρα­γω­δία βρέ­χε­ται από την Αζο­φι­κή Θάλασ­σα και ανή­κει στην περι­φέ­ρεια Κρασ­νο­ντάρ, κοντά στα σύνο­ρα με την Ουκρα­νία, αντί­κρυ στη Μαριούπολη.

Ο ρώσος πρό­ε­δρος Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν, αφού ενη­με­ρώ­θη­κε για το δυστύ­χη­μα, έστει­λε στη Γέισκ τον υπουρ­γό Υγεί­ας Μιχα­ήλ Μου­ρά­σκο και τον υπουρ­γό αντι­με­τώ­πι­σης εκτά­κτων κατα­στά­σε­ων Αλε­ξά­ντρ Κου­ρέν­κοφ, ανα­κοί­νω­σε το Κρεμλίνο.

Όταν κατέ­πε­σε το Σου­χόι «πήραν φωτιά τα καύ­σι­μα» που μετέ­φε­ρε, εξή­γη­σε χθες το υπουρ­γείο Άμυ­νας. Σε ιστό­το­πους κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης μετα­φορ­τώ­θη­καν τρο­μα­κτι­κές εικό­νες που τρά­βη­ξαν αυτό­πτες μάρ­τυ­ρες: εικο­νί­ζουν γιγα­ντιαία πυρ­κα­γιά καθώς εξα­πλώ­νε­ται σε μεγά­λο μέρος της πολυ­κα­τοι­κί­ας. Κατά το υπουρ­γείο αντι­με­τώ­πι­σης εκτά­κτων κατα­στά­σε­ων, οι φλό­γες εξα­πλώ­θη­καν στους πέντε από τους εννέα ορό­φους του ακι­νή­του, εμβα­δού περί­που 2.000 τετρα­γω­νι­κών μέτρων.

Σύμ­φω­να με το υπουρ­γείο Άμυ­νας της Ρωσί­ας, το διμε­λές πλή­ρω­μα του βομ­βαρ­δι­στι­κού, ο σχε­δια­σμός του οποί­ου έχει βασι­στεί στο Su-27, πρό­λα­βαν να κάνουν χρή­ση των εκτι­νασ­σό­με­νων καθι­σμά­των τους. Κατά την ίδια πηγή, εκτε­λού­σαν εκπαι­δευ­τι­κή πτή­ση όταν αντι­με­τώ­πι­σαν τεχνι­κό πρό­βλη­μα, καθώς «ο ένας από τους κινη­τή­ρες έπια­σε φωτιά κατά την απογείωση».

 

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο