Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΡΩΣΙΑ: Άσκηση πυρηνικής απάντησης πραγματοποίησαν οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας

Με ασκή­σεις των πυρη­νι­κών οπλο­στα­σί­ων τους, το ΝΑΤΟ και η Ρωσία προ­ε­τοι­μά­ζο­νται για όλα τα ενδε­χό­με­να, σε μια ακό­μη από­δει­ξη της επι­κίν­δυ­νης κλι­μά­κω­σης της ιμπε­ρια­λι­στι­κής αντιπαράθεσης.

Λίγες ημέ­ρες μετά την άσκη­ση πυρη­νι­κής απο­τρο­πής του ΝΑΤΟ, οι Στρα­τη­γι­κές Δυνά­μεις Απο­τρο­πής της Ρωσί­ας πραγ­μα­το­ποί­η­σαν εκπαι­δευ­τι­κή άσκη­ση πυρη­νι­κού χτυ­πή­μα­τος, ως απά­ντη­ση σε εχθρι­κή πυρη­νι­κή επί­θε­ση, όπως ανα­κοί­νω­σε ο υπουρ­γός Άμυ­νας, Σερ­γκέι Σόι­γκου. Επι­κε­φα­λής των ασκή­σε­ων ήταν ο πρό­ε­δρος της Ρωσί­ας, Βλα­ντι­μίρ Πούτιν.

Σύμ­φω­να με την ανα­κοί­νω­ση του γενι­κού Επι­τε­λεί­ου των Ρωσι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων, στην άσκη­ση συμ­με­τεί­χαν ένα κινη­τό επί­γειο πυραυ­λι­κό σύστη­μα «Yars», ένα στρα­τη­γι­κό υπο­βρύ­χιο του Βόρειου Στό­λου τύπου «Tula K‑114» και δύο στρα­τη­γι­κά βομ­βαρ­δι­στι­κά αερο­σκά­φη μεγά­λου βελη­νε­κούς Tu-95MS.

Ένα από τα στρα­τη­γι­κά βομ­βαρ­δι­στι­κά Tu-95MS (Πηγή: Ria Novosti)

Ο διη­πει­ρω­τι­κός βαλ­λι­στι­κός πύραυ­λος «Yars» εκτο­ξεύ­τη­κε από το κοσμο­δρό­μιο Plesetsk και ο βαλ­λι­στι­κός πύραυ­λος «Sineva» από υπο­βρύ­χιο, στη Θάλασ­σα του Μπά­ρεντς.. Το Tu-95MS πραγ­μα­το­ποί­η­σε εκτο­ξεύ­σεις πυραύ­λων κρουζ.

«Τα καθή­κο­ντα που προ­βλέ­πο­νται κατά την εκπαί­δευ­ση των δυνά­με­ων στρα­τη­γι­κής απο­τρο­πής έχουν ολο­κλη­ρω­θεί πλή­ρως, όλοι οι πύραυ­λοι έχουν φτά­σει στους στό­χους τους, επι­βε­βαιώ­νο­ντας τα καθο­ρι­σμέ­να χαρα­κτη­ρι­στι­κά», ανέ­φε­ρε το Κρεμλίνο.

Η εκτό­ξευ­ση του βαλ­λι­στι­κού πυραύ­λου από το υπο­βρύ­χιο τύπου «Tula K‑114» (Πηγή: Ria Novosti)

«Ο κίνδυνος ενός παγκόσμιου πολέμου είναι μεγάλος»

Ο Ρώσος πρό­ε­δρος, Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν, δήλω­σε σήμε­ρα ότι η κυβέρ­νη­ση του λαμ­βά­νει υπ όψιν της τα σχέ­δια της Ουκρα­νί­ας να χρη­σι­μο­ποι­ή­σει μια «βρό­μι­κη βόμ­βα», ανα­πα­ρά­γο­ντας την κατη­γο­ρία που επα­να­λαμ­βά­νει η Μόσχα τις τελευ­ταί­ες μέρες.

Μιλώ­ντας σε σύσκε­ψη με τους επι­κε­φα­λής μυστι­κών υπη­ρε­σιών της Κοι­νο­πο­λι­τεί­ας Ανε­ξαρ­τή­των Κρα­τών, ο Βλ. Πού­τιν δήλω­σε ότι ο κίν­δυ­νος μιας σύγκρου­σης σε όλο τον κόσμο και στην περιο­χή είναι μεγά­λος και πως η ασφά­λεια πρέ­πει να ενι­σχυ­θεί γύρω από τις κρί­σι­μης σημα­σί­ας υποδομές.

«Σοβαρό λάθος» μία πυρηνική επίθεση δηλώνει ο Μπάιντεν

Από την πλευ­ρά του ο Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ Τζο Μπάι­ντεν είπε σήμε­ρα ότι η χρή­ση πυρη­νι­κών όπλων από τη Μόσχα θα ήταν ένα «εξαι­ρε­τι­κά σοβα­ρό λάθος»,.

Και το αμε­ρι­κα­νι­κό Πεντά­γω­νο επα­νέ­λα­βε χθες Τρί­τη ότι εάν η Ρωσία χρη­σι­μο­ποι­ή­σει πυρη­νι­κά όπλα ή βόμ­βα με ραδιε­νερ­γά υλι­κά θα υπάρ­ξουν «συνέ­πειες».

«Θα υπήρ­χαν συνέ­πειες για τη Ρωσία εάν χρη­σι­μο­ποιού­σε είτε πυρη­νι­κά όπλα ή βρό­μι­κη βόμ­βα», δήλω­σε εκπρό­σω­πος του αμε­ρι­κα­νι­κού υπουρ­γεί­ου Άμυ­νας, ο ταξί­αρ­χος της Πολε­μι­κής Αερο­πο­ρί­ας Πατ Ράι­ντερ, κατά τη διάρ­κεια συνέ­ντευ­ξης Τύπου. Ο Ράι­ντερ είπε πως δεν σκό­πευε να δώσει λεπτο­μέ­ρειες για τις «συνέ­πειες» αυτές, πάντως διευ­κρί­νι­σε πως η ρωσι­κή πλευ­ρά έχει ενη­με­ρω­θεί γι’ αυτές σε διά­φο­ρα «επί­πε­δα».

(Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από: «pravda.com»,
«Ria Novosti», ΑΠΕ-ΜΠΕ, «Reuters»)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο