Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΡΩΣΙΑ: Ισχυρίζεται ότι σκότωσε πέντε Ουκρανούς στρατιώτες που επιχείρησαν να εισβάλουν στο έδαφος της ‑Διαψεύδει η Ουκρανία

«Στο κόκ­κι­νο» εξα­κο­λου­θεί να παρα­μέ­νει η κατά­στα­ση στα ρωσο-ουκρα­νι­κά σύνο­ρα, καθώς η ιμπε­ρια­λι­στι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ και Ρωσί­ας, συνε­χί­ζε­ται αμείωτη.

Οι ένο­πλες δυνά­μεις της Ρωσί­ας ανέ­φε­ραν σήμε­ρα ότι τα στρα­τεύ­μα­τά της άνοι­ξαν πυρ ενα­ντί­ον μιας «ουκρα­νι­κής ομά­δας δολιο­φθο­ράς και ανα­γνώ­ρι­σης» που επι­χεί­ρη­σε να εισέλ­θει στη χώρα, με απο­τέ­λε­σμα να βρουν το θάνα­το πέντε Ουκρα­νοί στρα­τιώ­τες και να κατα­στρα­φούν δύο οχή­μα­τα του ουκρα­νι­κού στρατού.

Στην ανα­κοί­νω­ση του ρωσι­κού στρα­τού ανα­φέ­ρε­ται ότι «μια μονά­δα της Νότιας Στρα­τιω­τι­κής Περι­φέ­ρειας, μαζί με μια συνο­ρια­κή περι­πο­λία της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δια­κής Υπη­ρε­σί­ας Ασφα­λεί­ας, απέ­τρε­ψαν μια ομά­δα δολιο­φθο­ράς και ανα­γνώ­ρι­σης να παρα­βιά­σει τα ρωσι­κά κρα­τι­κά σύνο­ρα από το έδα­φος της Ουκρα­νί­ας, στον οικι­σμό Μιτια­κίν­σκα­για, στην περιο­χή του Ροστόφ».

«Πέντε Ουκρα­νοί στρα­τιώ­τες σκο­τώ­θη­καν, ενώ κανέ­νας Ρώσος στρα­τιώ­της δεν τραυ­μα­τί­στη­κε κατά τη διάρ­κεια της ανταλ­λα­γής των πυρών», ανέ­φε­ρε η ανα­κοί­νω­ση και πρό­σθε­σε ότι κατά τη διάρ­κεια της επί­θε­σης, κατα­στρά­φη­καν και δύο ουκρα­νι­κά οχή­μα­τα μάχης που πέρα­σαν στο ρωσι­κό έδα­φος «σε μια προ­σπά­θεια να δια­σώ­σουν τους σαμποτέρ».

Από την πλευ­ρά του πάντως, ο ουκρα­νι­κός στρα­τός δήλω­σε ότι οι ισχυ­ρι­σμοί της Μόσχας για από­πει­ρα εισβο­λής από σαμπο­τέρ είναι ψευδείς.

Η ρωσι­κή ανα­κοί­νω­ση έρχε­ται τη στιγ­μή που συνε­χί­ζο­νται αμεί­ω­τες οι αλλη­λο­κα­τη­γο­ρί­ες για «προ­βο­κά­τσιες» και «προ­σχή­μα­τα» για «εισβο­λή», δημιουρ­γώ­ντας το έδα­φος για συνο­λι­κό­τε­ρη ανάφλεξη.

Οι ηγέ­τες των ρωσό­φω­νων αυτο­νο­μι­στών στις δύο αυτο­α­να­κη­ρυγ­μέ­νες «Λαϊ­κές Δημο­κρα­τί­ες» της ανα­το­λι­κής Ουκρα­νί­ας ισχυ­ρί­στη­καν την Παρα­σκευή ότι έχουν πλη­ρο­φο­ρί­ες ότι το Κίε­βο είναι έτοι­μο να εξα­πο­λύ­σει επί­θε­ση με στό­χο την ανα­κα­τά­λη­ψη των δύο περιο­χών, οι οποί­ες δια­κή­ρυ­ξαν την ανε­ξαρ­τη­σία τους μετά την ανα­τρο­πή της κυβέρ­νη­σης της χώρας το 2014.

Η Ουκρα­νία επι­μέ­νει ότι δεν σχε­διά­ζει να εξα­πο­λύ­σει εισβο­λή στο Ντον­μπάς και την Παρα­σκευή ο Αλε­ξέι Ντα­νί­λοφ, γραμ­μα­τέ­ας του Συμ­βου­λί­ου Εθνι­κής Ασφά­λειας και Άμυ­νας της Ουκρα­νί­ας, ισχυ­ρί­στη­κε ότι «υπάρ­χει από­πει­ρα να προ­κλη­θούν οι δυνά­μεις μας», προ­σθέ­το­ντας ότι τα ουκρα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα «μπο­ρούν μόνο ανοίξ­τε πυρ εάν υπάρ­ξει απει­λή για τη ζωή των μελών του στρα­τού μας».

Πηγή: RT, aljazeera, BBC Russian, TASS

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο