Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΡΩΣΙΑ: Ο “ρωσικός ανθρωπιστικός κόσμος” — επίσημα το νέο δόγμα εξωτερικής πολιτικής

Ο Πού­τιν ενέ­κρι­νε σχε­τι­κό διά­ταγ­μα που επι­τρέ­πει στη Μόσχα  να «προ­στα­τεύ­ει» ρωσό­φω­νους πληθυσμούς.

Νέο δόγ­μα εξω­τε­ρι­κής πολι­τι­κής, βασι­σμέ­νο και επί­ση­μα στην έννοια του λεγό­με­νου «ρωσι­κού κόσμου» και στην «ανθρω­πι­στι­κή βοή­θεια» της Μόσχας, εξέ­δω­σε προ­χθές η ρωσι­κή κυβέρ­νη­ση, ενώ χθες ο Πρό­ε­δρος Βλ. Πού­τιν ενέ­κρι­νε το σχε­τι­κό διάταγμα.

Ο «ρωσι­κός κόσμος» που επι­ση­μο­ποιεί­ται με το εν λόγω διά­ταγ­μα είναι μία από τις βασι­κές κατευ­θύν­σεις της σημε­ρι­νής εξω­τε­ρι­κής πολι­τι­κής του ρωσι­κού αστι­κού κρά­τους και αξιο­ποιεί­ται για επεμ­βά­σεις στο εξω­τε­ρι­κό προς «υπο­στή­ρι­ξη» του ρωσό­φω­νου πληθυσμού.

Το δόγ­μα «ανθρω­πι­στι­κής πολι­τι­κής», που περι­γρά­φε­ται σε 31 σελί­δες, δημο­σιεύ­τη­κε ενώ ο πόλε­μος στην Ουκρα­νία με πρό­σχη­μα την προ­στα­σία των ρωσό­φω­νων της Ανα­το­λι­κής Ουκρα­νί­ας (Ντον­μπάς) έχει εισέλ­θει πλέ­ον στον έβδο­μο μήνα, και ανα­φέ­ρει ότι η Ρωσία πρέ­πει να προ­στα­τεύ­ει και να προ­ω­θεί τις παρα­δό­σεις και τα ιδα­νι­κά του «ρωσι­κού κόσμου».

Ο «ρωσι­κός κόσμος» νοεί­ται ως ανα­φο­ρά σε περιο­χές που κατοι­κού­νται από άτο­μα τα οποία είναι ρωσι­κής εθνι­κό­τη­τας, μιλούν Ρωσι­κά ή συν­δέ­ο­νται με τη ρωσι­κή κουλ­τού­ρα. Αυτό περι­λαμ­βά­νει την ίδια τη Ρωσία και εκτεί­νε­ται σε μέρη όπως το βόρειο Καζακ­στάν, η Λευ­κο­ρω­σία, οι περιο­χές Ντο­νέ­τσκ και Λου­γκάνσκ στην Ανα­το­λι­κή Ουκρα­νία, η περιο­χή της Υπερ­δνει­στε­ρί­ας στη Μολ­δα­βία, η Νότια Οσε­τία και η Αμπ­χα­ζία στη Γεωρ­γία, χώρες της Βαλ­τι­κής, καθώς και η Σερ­βία και το Ισραήλ.

Πρό­κει­ται για μια στρα­τη­γι­κή που δικαιο­λο­γεί την κατά­λη­ψη ουκρα­νι­κών εδα­φών από τον ρωσι­κό στρα­τό, όπως και την υπο­στή­ρι­ξη προς τις απο­σχι­σθεί­σες φιλο­ρω­σι­κές περιο­χές στην Ανα­το­λι­κή Ουκρανία.

«Η Ρωσι­κή Ομο­σπον­δία παρέ­χει υπο­στή­ρι­ξη στους συμπα­τριώ­τες της που ζουν στο εξω­τε­ρι­κό όσον αφο­ρά την προ­ά­σπι­ση των δικαιω­μά­των τους, τη δια­σφά­λι­ση των συμ­φε­ρό­ντων τους και τη δια­τή­ρη­ση της ρωσι­κής πολι­τι­σμι­κής τους ταυ­τό­τη­τας», αναφέρεται.

Σημειώ­νε­ται επί­σης ότι οι δεσμοί της Ρωσί­ας με τους ρωσό­φω­νους πλη­θυ­σμούς στο εξω­τε­ρι­κό ενί­σχυ­σαν την εικό­να της στη διε­θνή σκη­νή ως «μιας δημο­κρα­τι­κής χώρας που αγω­νί­ζε­ται για τη δημιουρ­γία ενός πολυ­πο­λι­κού κόσμου»…

Η καπι­τα­λι­στι­κή Ρωσία, καθώς εξε­λίσ­σε­ται σε έναν σημα­ντι­κό «παί­κτη» στον παγκό­σμιο αντα­γω­νι­σμό ιμπε­ρια­λι­στι­κών δυνά­με­ων, επι­διώ­κει να δια­τη­ρή­σει και να αυξή­σει τη γεω­πο­λι­τι­κή της επιρ­ροή στον πρώ­ην σοβιε­τι­κό χώρο, από τη Βαλ­τι­κή και τη Μαύ­ρη Θάλασ­σα μέχρι την Κεντρι­κή Ασία και τον Νότιο Καύκασο.

Το νέο δόγ­μα εξω­τε­ρι­κής πολι­τι­κής προ­βλέ­πει ότι η Ρωσία πρέ­πει να ενι­σχύ­σει τη συνερ­γα­σία της με τα σλα­βι­κά έθνη, την Κίνα και την Ινδία, καθώς και να ισχυ­ρο­ποι­ή­σει τους δεσμούς της με τη Μέση Ανα­το­λή, τη Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή και την Αφρική.

Ανα­φέ­ρει επί­σης ότι η Μόσχα θα πρέ­πει να εμβα­θύ­νει περαι­τέ­ρω τους δεσμούς της με την Αμπ­χα­ζία και την Οσε­τία, απο­σχι­σθεί­σες επαρ­χί­ες της Γεωρ­γί­ας τις οποί­ες η Μόσχα ανα­γνώ­ρι­σε ως ανε­ξάρ­τη­τες μετά τον πόλε­μο του 2008, καθώς και με τις αυτο­α­να­κη­ρυ­χθεί­σες ανε­ξάρ­τη­τες περιο­χές του Ντο­νέ­τσκ και του Λου­γκάνσκ στην Ανα­το­λι­κή Ουκρανία.

«Προ­κει­μέ­νου να καθο­ρι­στούν τα καθή­κο­ντα και οι κύριες κατευ­θύν­σεις της ανθρω­πι­στι­κής πολι­τι­κής της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας στο εξω­τε­ρι­κό, απο­φα­σί­ζω να εγκρί­νω τη συνημ­μέ­νη Αντί­λη­ψη της ανθρω­πι­στι­κής πολι­τι­κής της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας στο εξω­τε­ρι­κό», ανα­φέ­ρει το κεί­με­νο του διατάγματος.

Το διά­ταγ­μα (ανα­φέ­ρε­ται ως “ιδέα” ‑πιθα­νά για να απο­δεί­ξει τις καλές προ­θέ­σεις ) απο­τε­λεί­ται από έξι ενό­τη­τες (117 παράγραφοι).

Η πρώ­τη περι­λαμ­βά­νει γενι­κές δια­τά­ξεις, ενώ η 2η είναι αφιε­ρω­μέ­νη στα «εθνι­κά συμ­φέ­ρο­ντα της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας στην ανθρω­πι­στι­κή σφαί­ρα στο εξω­τε­ρι­κό»- μιλά επί­σης για τους στό­χους, τους στό­χους και τις αρχές μιας τέτοιας πολιτικής.

Στην τρί­τη παρα­τί­θε­νται οι κύριες κατευ­θύν­σεις της «ανθρω­πι­στι­κής πολι­τι­κής στο εξω­τε­ρι­κό». Μετα­ξύ αυτών — ο σχη­μα­τι­σμός μιας αντι­κει­με­νι­κής αντί­λη­ψης της χώρας στον κόσμο, η προ­ώ­θη­ση των παρα­δο­σια­κών ρωσι­κών πνευ­μα­τι­κών και ηθι­κών αξιών, η υπο­στή­ρι­ξη και η προ­ώ­θη­ση της ρωσι­κής γλώσ­σας ως γλώσ­σας διε­θνούς επι­κοι­νω­νί­ας, η προ­ώ­θη­ση του ρωσι­κού πολι­τι­σμού, της επι­στή­μης και της εκπαί­δευ­σης, ανά­πτυ­ξη διε­θνούς συνερ­γα­σί­ας στους τομείς του αθλη­τι­σμού, του του­ρι­σμού, της αλλη­λε­πί­δρα­σης νέων, της παρο­χής υπο­στή­ρι­ξης σε συμπα­τριώ­τες που ζουν σε άλλες χώρες, της δια­τή­ρη­σης της ιστο­ρι­κής και πολι­τι­στι­κής κλη­ρο­νο­μιάς, της χρή­σης των μέσων ενη­μέ­ρω­σης για τη δια­μόρ­φω­ση αντι­κει­με­νι­κής εικό­νας της χώρας στο εξωτερικό.

Το τέταρ­το τμή­μα ασχο­λεί­ται με την «ανθρω­πι­στι­κή» συνερ­γα­σία σε πολυ­με­ρή και διμε­ρή μορ­φή με τη Ρωσι­κή Ομοσπονδία.

Η πέμ­πτη ενό­τη­τα είναι αφιε­ρω­μέ­νη στον δια­πο­λι­τι­σμι­κό και δια­θρη­σκεια­κό διά­λο­γο και η έκτη — ο σχη­μα­τι­σμός και οι κύριοι μηχα­νι­σμοί για την εφαρ­μο­γή της.

Δεί­τε στη συνέ­χεια ευρεία περί­λη­ψη του Δια­τάγ­μα­τος Πού­τιν, όπου ‑πίσω από την εκλε­πτυ­σμέ­νη διπλω­μα­τι­κή γλώσ­σα, φαί­νε­ται με σαφή­νεια ο ρόλος που της καπι­τα­λι­στι­κής Ρωσί­ας, καθώς εξε­λίσ­σε­ται σε έναν σημα­ντι­κό «παί­κτη» στον παγκό­σμιο αντα­γω­νι­σμό ιμπε­ρια­λι­στι­κών δυνά­με­ων, επι­διώ­κο­ντας “με το γάντι” να δια­τη­ρή­σει και να αυξή­σει τη γεω­πο­λι­τι­κή της επιρροή 

Εθνικά συμφέροντα της Ρωσικής Ομοσπονδίας στον ανθρωπιστικό τομέα

Η ιδέα δια­κη­ρύσ­σει μετα­ξύ των εθνι­κών συμ­φε­ρό­ντων της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας στον ανθρω­πι­στι­κό τομέα την προ­στα­σία των παρα­δο­σια­κών πνευ­μα­τι­κών και ηθι­κών αξιών, τη διά­δο­ση της ιστο­ρι­κής και πολι­τι­στι­κής κλη­ρο­νο­μιάς και των επι­τευγ­μά­των του λαού της χώρας, τον αμοι­βαίο εμπλου­τι­σμό με τους πολι­τι­σμούς των λαών της άλλες χώρες, ως «ανά­πτυ­ξη της διε­θνούς ανθρω­πι­στι­κής συνερ­γα­σί­ας σε δίκαιη, αμοι­βαία, ανοι­χτή και χωρίς δια­κρί­σεις βάση».

Οι αρχές αυτού που η Ρωσία ονο­μά­ζει ανθρω­πι­στι­κή πολι­τι­κή στο εξω­τε­ρι­κό δια­κη­ρύσ­σουν την «ενό­τη­τα» του συστή­μα­τος αξιών που χαρα­κτη­ρί­ζει τη Ρωσία ως κοι­νω­νι­κά προ­σα­να­το­λι­σμέ­νο κρά­τος, την επι­θυ­μία για ισό­τι­μη εται­ρι­κή σχέ­ση με άλλα κρά­τη, τη μη ανά­μει­ξη στις εσω­τε­ρι­κές υπο­θέ­σεις άλλων κρα­τών, την ετοι­μό­τη­τα λαμ­βά­νο­ντας υπό­ψη τα συμ­φέ­ρο­ντα δια­φο­ρε­τι­κών παι­κτών στην παγκό­σμια σκηνή.

Όπως ανα­φέ­ρε­ται στο έγγρα­φο, οι κύριες κατευ­θύν­σεις της ανθρω­πι­στι­κής πολι­τι­κής στο εξω­τε­ρι­κό καθο­ρί­ζο­νται από τον πρό­ε­δρο, ενώ το Συμ­βού­λιο της Ομο­σπον­δί­ας και η Κρα­τι­κή Δού­μα συμ­με­τέ­χουν στη νομο­θε­τι­κή του υπο­στή­ρι­ξη και «συμ­βάλ­λουν στην εκπλή­ρω­ση των καθη­κό­ντων της κοι­νο­βου­λευ­τι­κής διπλω­μα­τί­ας».

Τα μέτρα για την εφαρ­μο­γή της ιδέ­ας ανα­τί­θε­νται στην κυβέρ­νη­ση της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας. «Οι δρα­στη­ριό­τη­τες των ρωσι­κών απο­στο­λών στο εξω­τε­ρι­κό έχουν μεγά­λη σημα­σία για την εφαρ­μο­γή της ανθρω­πι­στι­κής πολι­τι­κής της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας στο εξω­τε­ρι­κό», αναφέρεται.

Σημειώ­νει επί­σης ότι για μια αντι­κει­με­νι­κή αντί­λη­ψη της χώρας στο εξω­τε­ρι­κό χρειά­ζε­ται μια ολο­κλη­ρω­μέ­νη προ­σέγ­γι­ση πλη­ρο­φό­ρη­σης για όλες τις σημα­ντι­κές εκδη­λώ­σεις που λαμ­βά­νουν χώρα στο εσω­τε­ρι­κό της χώρας και διε­θνείς εκδη­λώ­σεις με τη συμ­με­το­χή της.

Διαπολιτισμική και διαθρησκειακή συνεργασία

Η “ιδέα” τονί­ζει ότι η μακραί­ω­νη ιστο­ρία αρμο­νι­κής συνύ­παρ­ξης δια­φό­ρων λαών, η δια­τή­ρη­ση των εθί­μων και των παρα­δό­σε­ων τους «είναι τα σημα­ντι­κό­τε­ρα πολι­τι­σμι­κά επι­τεύγ­μα­τα που έχουν μεγά­λη σημα­σία για την επί­λυ­ση προ­βλη­μά­των δια­σφά­λι­σης της στα­θε­ρό­τη­τας στην παγκό­σμια κοινότητα».
Σημειώ­νε­ται επί­σης ότι η δια­πο­λι­τι­σμι­κή αλλη­λε­πί­δρα­ση στην ιστο­ρι­κή επι­κρά­τεια της χώρας κατέ­στη­σε δυνα­τή τη συγκρό­τη­ση «μιας πνευ­μα­τι­κής κοι­νό­τη­τας δια­φό­ρων λαών αφο­σιω­μέ­νων σε κοι­νές αρχές και αξί­ες, όπως ο πατριω­τι­σμός, η υπη­ρε­σία στην Πατρί­δα, η οικο­γέ­νεια, η δημιουρ­γι­κή εργα­σία, ο ανθρω­πι­σμός, η κοι­νω­νι­κή δικαιο­σύ­νη, αλλη­λο­βο­ή­θεια και συλ­λο­γι­κό­τη­τα».

«Η σύγ­χρο­νη ρωσι­κή κοι­νω­νία ενώ­νει έναν ενιαίο πολι­τι­στι­κό (πολι­τι­σμι­κό) κώδι­κα, ο οποί­ος βασί­ζε­ται στη δια­τή­ρη­ση και ανά­πτυ­ξη του ρωσι­κού πολι­τι­σμού και γλώσ­σας, της ιστο­ρι­κής και πολι­τι­στι­κής κλη­ρο­νο­μιάς ολό­κλη­ρου του πολυ­ε­θνι­κού λαού της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας», ανα­φέ­ρει το έγγραφο.

Ιδιαί­τε­ρη προ­σο­χή δίνε­ται στη δια­θρη­σκευ­τι­κή συνερ­γα­σία. Σημειώ­νε­ται ότι η συμ­με­το­χή εκπρο­σώ­πων παρα­δο­σια­κών ομο­λο­γιών για τη Ρωσι­κή Ομο­σπον­δία σε διε­θνείς ανθρω­πι­στι­κές εκδη­λώ­σεις που πραγ­μα­το­ποιού­νται από την UNESCO, τον ΟΗΕ, τον Οργα­νι­σμό για την Ασφά­λεια και τη Συνερ­γα­σία στην Ευρώ­πη «συμ­βάλ­λει στην ανά­πτυ­ξη του δια­θρη­σκευ­τι­κού δια­λό­γου, στην ενί­σχυ­ση της αμοι­βαί­ας κατα­νό­η­σης και σεβα­σμού και διά­δο­ση της μονα­δι­κής ρωσι­κής εμπει­ρί­ας της κοι­νής εργα­σί­ας εκπρο­σώ­πων δια­φο­ρε­τι­κών ομο­λο­γιών στον ανθρω­πι­στι­κό τομέα».

Η Ρωσία ως υπερασπιστής των παραδοσιακών αξιών

Σύμ­φω­να με την έννοια, η Ρωσία, όντας ο υπε­ρα­σπι­στής των παρα­δο­σια­κών αξιών, της παγκό­σμιας πνευ­μα­τι­κής κλη­ρο­νο­μιάς, γίνε­ται ολο­έ­να και περισ­σό­τε­ρο αντι­λη­πτή στο εξω­τε­ρι­κό από αυτήν την πλευ­ρά. «Το ρωσι­κό κρά­τος στο εξω­τε­ρι­κό γίνε­ται όλο και περισ­σό­τε­ρο αντι­λη­πτό ως θεμα­το­φύ­λα­κας και προ­στά­της των παρα­δο­σια­κών πνευ­μα­τι­κών και ηθι­κών αξιών, της πνευ­μα­τι­κής κλη­ρο­νο­μιάς του παγκό­σμιου πολι­τι­σμού (η προ­τε­ραιό­τη­τα του πνευ­μα­τι­κού ένα­ντι του υλι­κού, η προ­στα­σία των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των και ελευ­θε­ριών, της οικο­γέ­νειας, των κανό­νων του ήθος και ηθι­κή, ανθρω­πι­σμός, έλε­ος)», ανα­φέ­ρε­ται στο έγγραφο.

Σύμ­φω­να με τους συντά­κτες, είναι σημα­ντι­κό να παρέ­χου­με τακτι­κά αξιό­πι­στες πλη­ρο­φο­ρί­ες για το τι ζει η ρωσι­κή κοι­νω­νία, για τι είναι περή­φα­νη, ποιες αξί­ες υπε­ρα­σπί­ζε­ται στο ευρύ­τε­ρο δυνα­τό κοι­νό-στό­χο προς τα έξω. «Ταυ­τό­χρο­να, θα πρέ­πει να ληφθεί υπό­ψη η αυξα­νό­με­νη ζήτη­ση στον κόσμο για παρα­δο­σια­κές αξί­ες, κυρί­ως οικο­γε­νεια­κές, λόγω της επι­θε­τι­κής επι­βο­λής νεο­φι­λε­λεύ­θε­ρων από­ψε­ων (sic!!) από μια σει­ρά κρα­τών», τονί­ζε­ται.

Σημειώ­νε­ται ότι η ρωσι­κή νοο­τρο­πία χαρα­κτη­ρί­ζε­ται από αλλη­λο­βο­ή­θεια, συλ­λο­γι­κό­τη­τα, πίστη στην καλο­σύ­νη και τη δικαιο­σύ­νη. «Μαζί με την προ­σή­λω­ση στις παρα­δο­σια­κές πνευ­μα­τι­κές και ηθι­κές αξί­ες, στη ρωσι­κή κοι­νω­νία, κατά τη διάρ­κεια της χιλιό­χρο­νης ιστο­ρί­ας της χώρας μας, δια­μορ­φώ­θη­κε ο σεβα­σμός για τον ξένο πολι­τι­σμό, την πίστη και τα έθι­μα», ανα­φέ­ρει το κεί­με­νο της ιδέας.

«Διπλωματία κληρονομιάς»

Η Ρωσία θα πρέ­πει να χρη­σι­μο­ποι­ή­σει ενερ­γά τα εργα­λεία της «διπλω­μα­τί­ας κλη­ρο­νο­μιάς» για να ενι­σχύ­σει τη θετι­κή εικό­να της Ρωσί­ας στον κόσμο, λέει το διά­ταγ­μα. «Προ­κει­μέ­νου να ενι­σχυ­θεί η θετι­κή εικό­να της Ρωσί­ας στον κόσμο, είναι απα­ραί­τη­το να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν ενερ­γά, στο πλαί­σιο διε­θνών μορ­φών, διά­φο­ρα εργα­λεία «διπλω­μα­τί­ας κλη­ρο­νο­μιάς» που συμ­βάλ­λουν στην προ­στα­σία και προ­ώ­θη­ση της ρωσι­κής ιστο­ρι­κής και πολι­τι­στι­κής κλη­ρο­νο­μιάς στο εξω­τε­ρι­κό. Είναι απα­ραί­τη­το να προ­ω­θή­σου­με τη δια­τή­ρη­ση και την ενί­σχυ­ση των χώρων πολι­τι­στι­κής κλη­ρο­νο­μιάς ξένων κρα­τών που βρί­σκο­νται στη Ρωσία και να βοη­θή­σου­με στην απο­κα­τά­στα­ση ξένων πολι­τι­στι­κών μνη­μεί­ων εκτός της χώρας μας», αναφέρει.

Η δια­τή­ρη­ση της ιστο­ρι­κής και πολι­τι­στι­κής κλη­ρο­νο­μιάς ανα­φέ­ρε­ται στην έννοια ως καθή­κον προ­τε­ραιό­τη­τας του κρά­τους. Όπως σημειώ­νουν οι συντά­κτες του, η δια­μόρ­φω­ση μιας ιδέ­ας για την ιστο­ρι­κή και πολι­τι­στι­κή κλη­ρο­νο­μιά ως σημα­ντι­κό παρά­γο­ντα για τη μετα­φο­ρά του πολι­τι­στι­κού κώδι­κα στις μελ­λο­ντι­κές γενιές έχει μεγά­λη σημα­σία για τη δια­τή­ρη­ση ενός πρω­τό­τυ­που εθνι­κού πολιτισμού.

Κατά τη γνώ­μη τους, πρέ­πει να ενθαρ­ρυν­θεί η διε­θνής συνερ­γα­σία στον τομέα της δια­τή­ρη­σης, απο­κα­τά­στα­σης και προ­στα­σί­ας των πολι­τι­στι­κών αγα­θών, να ανα­πτυ­χθούν αξιό­πι­στες εγγυ­ή­σεις για την επι­στρο­φή στη Ρωσι­κή Ομο­σπον­δία των μου­σεια­κών εκθε­μά­των που απο­στέλ­λο­νται προ­σω­ρι­νά σε άλλα κρά­τη και να ληφθούν μέτρα για την απο­τρο­πή η παρά­νο­μη εξα­γω­γή πολι­τι­στι­κών αγα­θών και η παρά­νο­μη μετα­βί­βα­ση κυριό­τη­τας αυτών. «Κατά την επα­φή με τις αρμό­διες αρχές ξένων κρα­τών, είναι απα­ραί­τη­το να επι­διω­χθεί η απο­κα­τά­στα­ση του δικαιώ­μα­τος ιδιο­κτη­σί­ας πολι­τι­στι­κών αγα­θών που ανα­γνω­ρί­ζο­νται ως πολι­τι­στι­κή κλη­ρο­νο­μιά των λαών της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας και εξά­γο­νται παρά­νο­μα εκτός της χώρας, η επι­στρο­φή τους στη Ρωσία», τονί­ζε­ται στο έγγραφο.

Ανθρω­πι­στι­κή πολι­τι­κή στο εξωτερικό

“Η ανθρω­πι­στι­κή πολι­τι­κή της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας στο εξω­τε­ρι­κό απο­τε­λεί ανα­πό­σπα­στο μέρος της εξω­τε­ρι­κής πολι­τι­κής της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας. Ο πολι­τι­σμός δια­δρα­μα­τί­ζει ιδιαί­τε­ρο ρόλο στην ανθρω­πι­στι­κή σφαί­ρα ως απο­τε­λε­σμα­τι­κό εργα­λείο για την εξο­μά­λυν­ση των αντι­θέ­σε­ων μετα­ξύ των κρα­τών και τη δια­μόρ­φω­ση μιας ενο­ποι­η­τι­κής διε­θνούς ατζέντας”.

Σύμ­φω­να με το έγγρα­φο, η ανθρω­πι­στι­κή διπλω­μα­τία έχει μεγά­λες δυνα­τό­τη­τες στις σχέ­σεις μετα­ξύ της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας και της Ιαπω­νί­ας, δεδο­μέ­νης της μεγά­λης ζήτη­σης για ρωσι­κή κουλ­τού­ρα στην ιαπω­νι­κή κοι­νω­νία. «Υπάρ­χουν ευρεί­ες προ­ο­πτι­κές για τις δυνα­τό­τη­τες της ανθρω­πι­στι­κής διπλω­μα­τί­ας στις σχέ­σεις με την Ιαπω­νία, δεδο­μέ­νης της μεγά­λης ζήτη­σης για ρωσι­κή κουλ­τού­ρα στην ιαπω­νι­κή κοι­νω­νία», ανα­φέ­ρει το έγγρα­φο. Το concept σημειώ­νει επί­σης ότι «ιδιαί­τε­ρης σημα­σί­ας είναι η παρα­δο­σια­κή και όλο και πιο δυνα­μι­κή διμε­ρής ανθρω­πι­στι­κή συνερ­γα­σία με την Κίνα». «Είναι απα­ραί­τη­το να συνε­χι­στεί η συνε­πής εργα­σία για να φέρει τη συνερ­γα­σία με την Ινδία σε ένα νέο επί­πε­δο», τονίζει.

Ανάπτυξη, διεύρυνση και ενεργοποίηση ανθρωπιστικής συνεργασίας

«Είναι απα­ραί­τη­το να επε­κτα­θεί η διμε­ρής ανθρω­πι­στι­κή συνερ­γα­σία με τα κρά­τη της περιο­χής Ασί­ας-Ειρη­νι­κού (συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των περι­φε­ρεια­κών εται­ρι­κών σχέ­σε­ων), λαμ­βά­νο­ντας υπό­ψη τον αυξα­νό­με­νο ρόλο τους στις σύγ­χρο­νες διε­θνείς σχέ­σεις και την παρου­σία σε αυτές τις χώρες μιας ανε­πτυγ­μέ­νης πολι­τι­στι­κής υπο­δο­μής. πολιτείες.

Παράλ­λη­λα, σημειώ­νε­ται ότι «απαι­τού­νται σοβα­ρές προ­σπά­θειες για την περαι­τέ­ρω εντα­τι­κο­ποί­η­ση της διμε­ρούς ανθρω­πι­στι­κής συνερ­γα­σί­ας με το Βιετ­νάμ, το Λάος, τη Μογ­γο­λία, σημα­ντι­κό μέρος της πολι­τι­κής ελίτ και της δημιουρ­γι­κής δια­νό­η­σης της οποί­ας εκπαι­δεύ­τη­κε στη χώρα μας και συνε­χί­ζει να επι­κε­ντρώ­νε­ται στη Ρωσία. πνευ­μα­τι­κές αξί­ες». Το έγγρα­φο εφι­στά την προ­σο­χή στο γεγο­νός ότι «η πρα­κτι­κή της προ­σέλ­κυ­σης νέων από ασια­τι­κές χώρες στη Ρωσία προ­κει­μέ­νου να λάβουν τρι­το­βάθ­μια εκπαί­δευ­ση έχει καλές προ­ο­πτι­κές». “Η διμε­ρής συνερ­γα­σία στον τομέα του αθλη­τι­σμού έχει σημα­ντι­κές δυνα­τό­τη­τες, μετα­ξύ άλλων όσον αφο­ρά την παρο­χή σε ομά­δες από ασια­τι­κές χώρες χώρους για προ­πο­νη­τι­κές κατα­σκη­νώ­σεις για χει­με­ρι­νά αθλήματα.”

«Σε σχέ­ση με τα κρά­τη της Εγγύς και Μέσης Ανα­το­λής, την Αφρι­κή και τη Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή, θα πρέ­πει να προ­σπα­θή­σου­με να αυξή­σου­με το επί­πε­δο ανθρω­πι­στι­κής συνερ­γα­σί­ας μαζί τους και την πολι­τι­στι­κή παρου­σία της Ρωσί­ας σε αυτά, λαμ­βά­νο­ντας υπό­ψη τα αμοι­βαία συμ­φέ­ρο­ντα, τις υλι­κές και οικο­νο­μι­κές ευκαι­ρί­ες” ανα­φέ­ρε­ται. Διευ­κρι­νί­ζε­ται ότι «σημα­ντι­κή θέση στην ανά­πτυ­ξη των σχέ­σε­ων με τα κρά­τη αυτών των περιο­χών κατέ­χουν οι πολι­τι­στι­κές και εκπαι­δευ­τι­κές ανταλ­λα­γές, η επέ­κτα­ση της πρα­κτι­κής εκπαί­δευ­σης ξένων ειδι­κών σύμ­φω­να με τα ρωσι­κά εκπαι­δευ­τι­κά πρό­τυ­πα, η συνερ­γα­σία στον τομέα του αθλη­τι­σμού, ιδί­ως όσον αφο­ρά την ανταλ­λα­γή εμπει­ριών στη διε­ξα­γω­γή μεγά­λων αθλη­τι­κών εκδη­λώ­σε­ων, αντι­με­τώ­πι­ση της πολι­τι­κο­ποί­η­σης του αθλη­τι­σμού». «Υπάρ­χει επί­σης σημα­ντι­κή δυνα­μι­κή για την ανά­πτυ­ξη συνερ­γα­σί­ας με αυτά τα κρά­τη στον τομέα του του­ρι­σμού».

Ξεχω­ρι­στά, ορί­ζε­ται ότι «η ανά­πτυ­ξη διμε­ρούς ανθρω­πι­στι­κής συνερ­γα­σί­ας με Αλγε­ρία, Αίγυ­πτο, Ισρα­ήλ, Ιορ­δα­νία, Ιράκ, Λίβα­νο, Λιβύη, Ηνω­μέ­να Αρα­βι­κά Εμι­ρά­τα, Σαου­δι­κή Αρα­βία, Συρία, Ιράν, Αφγα­νι­στάν, καθώς και με το κρά­τος της Παλαι­στί­νης απαι­τεί ιδιαί­τε­ρη προσοχή».

«Υπάρ­χουν πολ­λές ευκαι­ρί­ες για ανά­πτυ­ξη διμε­ρούς ανθρω­πι­στι­κής συνερ­γα­σί­ας με Αργε­ντι­νή, Βρα­ζι­λία, Βενε­ζου­έ­λα, Κού­βα, Μεξι­κό, Νικα­ρά­γουα, Παρα­γουάη, Ουρου­γουάη και Χιλή».

(Ξεχω­ρι­στό κεφάλαιο)
Πολι­τι­στι­κή παρου­σία της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας στην Ευρώπη

Η Ρωσία θα πρέ­πει να επε­κτεί­νει την πολι­τι­στι­κή της παρου­σία στις ευρω­παϊ­κές χώρες εάν τα κρά­τη της περιο­χής είναι έτοι­μα για αυτό, λέει η ιδέα.

«Μία από τις κατευ­θύν­σεις της διμε­ρούς ανθρω­πι­στι­κής συνερ­γα­σί­ας είναι η δια­τή­ρη­ση της συμ­με­το­χής της Ρωσί­ας στο σύστη­μα ευρω­παϊ­κής πολι­τι­στι­κής αλλη­λε­πί­δρα­σης. Είναι απα­ραί­τη­το να δια­τη­ρη­θεί μια ισορ­ρο­πη­μέ­νη αμοι­βαία επω­φε­λής διμε­ρής ανθρω­πι­στι­κή συνερ­γα­σία με τα δυτι­κο­ευ­ρω­παϊ­κά κρά­τη, καθώς και να προ­ω­θη­θεί η επέ­κτα­ση της ρωσι­κής πολι­τι­στι­κής παρου­σί­ας στις περιο­χές της Κεντρι­κής και Ανα­το­λι­κής Ευρώ­πης, λαμ­βά­νο­ντας υπό­ψη την ετοι­μό­τη­τα των κρα­τών των περιο­χών για αυτό», — ανα­φέ­ρε­ται στο έγγραφο.

Το διά­ταγ­μα τονί­ζει ότι «είναι απα­ραί­τη­το να δια­σφα­λι­στεί ότι οι πολι­τι­στι­κές ανταλ­λα­γές με τους εταί­ρους της Ρωσί­ας από τα κρά­τη της G20 πραγ­μα­το­ποιού­νται σε ισό­τι­μη και αμοι­βαία επω­φε­λή βάση». «Ταυ­τό­χρο­να, είναι απα­ραί­τη­το να επι­τευ­χθεί η εφαρ­μο­γή των συμ­φω­νιών που έχουν επι­τευ­χθεί στον ανθρω­πι­στι­κό τομέα στο πλαί­σιο αυτής της μορ­φής, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων εκεί­νων που σχε­τί­ζο­νται με τη δια­τή­ρη­ση της πολι­τι­στι­κής και γλωσ­σι­κής πολυ­μορ­φί­ας, την ανά­πτυ­ξη του εκπαι­δευ­τι­κού συστή­μα­τος και την τήρη­ση της δεο­ντο­λο­γί­ας της επι­στη­μο­νι­κής έρευνας».

Για την ανά­πτυ­ξη διμε­ρούς ανθρω­πι­στι­κής συνερ­γα­σί­ας, η Μόσχα σκο­πεύ­ει να «χρη­σι­μο­ποι­ή­σει ενερ­γά τις δυνα­τό­τη­τες της μεγά­λης ρωσι­κής δια­σπο­ράς για να εκλαϊ­κεύ­σει τον ρωσι­κό πολι­τι­σμό, την επι­στή­μη, την εκπαί­δευ­ση, τον αθλη­τι­σμό, τον του­ρι­σμό στο εξω­τε­ρι­κό, καθώς και να σχη­μα­τί­σει μια αντι­κει­με­νι­κή ιδέα για την ιστο­ρία και τη σύγ­χρο­νη ζωή του Ρωσία».

«Η Ρωσία ακο­λου­θεί μια συνε­πή πολυ­διά­στα­τη ανθρω­πι­στι­κή πολι­τι­κή στο εξω­τε­ρι­κό και είναι έτοι­μη να ανα­πτύ­ξει την πρα­κτι­κή πολι­τι­στι­κών, επι­στη­μο­νι­κών, εκπαι­δευ­τι­κών και αθλη­τι­κών ανταλ­λα­γών με όλα τα κρά­τη, εστιά­ζο­ντας σε διμε­ρείς διε­θνείς συμ­φω­νί­ες συνερ­γα­σί­ας στον τομέα του πολι­τι­σμού, της επι­στή­μης, της εκπαί­δευ­σης, του του­ρι­σμού. πολι­τι­κή για τη νεο­λαία και τα μέσα ενη­μέ­ρω­σης», — σημειώ­νε­ται στο έγγρα­φο. Παράλ­λη­λα, επι­ση­μαί­νε­ται ότι «η πολι­τι­κή και οικο­νο­μι­κή κατά­στα­ση που ανα­πτύσ­σε­ται σε αυτό ή εκεί­νο το κρά­τος δεν πρέ­πει να επη­ρε­ά­ζει την ανά­πτυ­ξη των σχέ­σε­ων στον ανθρω­πι­στι­κό τομέα».

“Η Ρωσία σε θέμα­τα διμε­ρούς ανθρω­πι­στι­κής συνερ­γα­σί­ας είναι ανοι­χτή σε ολό­κλη­ρο τον κόσμο. Ταυ­τό­χρο­να, ο όγκος και οι μορ­φές της διμε­ρούς ανθρω­πι­στι­κής συνερ­γα­σί­ας με δια­φο­ρε­τι­κά κρά­τη εξαρ­τώ­νται από την ιστο­ρία, τις παρα­δό­σεις, τους γεω­γρα­φι­κούς παρά­γο­ντες, το επί­πε­δο των διμε­ρών σχέ­σε­ων, την κατά­στα­ση της νομι­κό πλαί­σιο, υλι­κές και οικο­νο­μι­κές δυνα­τό­τη­τες και ενδια­φέ­ρον συμ­με­τε­χό­ντων σε μια τέτοια συνεργασία».

Αλληλεπίδραση με τις χώρες της ΚΑΚ, Αμπχαζία, Νότια Οσετία, DPR και LPR

Η προ­τε­ραιό­τη­τα της ανθρω­πι­στι­κής πολι­τι­κής της Ρωσί­ας στο εξω­τε­ρι­κό θα είναι η επέ­κτα­ση της συνερ­γα­σί­ας με τις χώρες της ΚΑΚ, την Αμπ­χα­ζία, τη Νότια Οσε­τία, τη ΛΔΔ και το LPR. Κατά την αλλη­λε­πί­δρα­ση με τη Λετο­νία, τη Λιθουα­νία, την Εσθο­νία, τη Γεωρ­γία και τη Μολ­δα­βία, θα λαμ­βά­νε­ται υπό­ψη ο σεβα­σμός των δικαιω­μά­των του ρωσό­φω­νου πλη­θυ­σμού σε αυτά τα κράτη.

«Το καθή­κον προ­τε­ραιό­τη­τας παρα­μέ­νει η εμβά­θυν­ση της διμε­ρούς συνερ­γα­σί­ας στον τομέα του πολι­τι­σμού, της επι­στή­μης, της εκπαί­δευ­σης, της πολι­τι­κής για τη νεο­λαία, του αθλη­τι­σμού, του του­ρι­σμού με τα κρά­τη του μετα­σο­βιε­τι­κού χώρου: με τα κρά­τη μέλη της ΚΑΚ, με τη Δημο­κρα­τία της Αμπ­χα­ζί­ας, τη Δημο­κρα­τία της Νότιας Οσε­τί­ας, της Λαϊ­κής Δημο­κρα­τί­ας του Ντο­νέ­τσκ και της Λαϊ­κής Δημο­κρα­τί­ας του Λου­χάνσκ», — αναφέρεται.

«Είναι απα­ραί­τη­το να δοθεί ιδιαί­τε­ρη προ­σο­χή στην ανά­πτυ­ξη της διμε­ρούς ανθρω­πι­στι­κής συνερ­γα­σί­ας με τις σλα­βι­κές χώρες, λαμ­βά­νο­ντας υπό­ψη τις κοι­νές πολι­τι­στι­κές και ιστο­ρι­κές μας παρα­δό­σεις. Είναι σκό­πι­μο να προ­ω­θη­θεί η συνερ­γα­σία στο πλαί­σιο των δημό­σιων οργα­νι­σμών, ιδί­ως του Φόρουμ των Σλα­βι­κών Πολι­τι­σμών , με κάθε δυνα­τό τρό­πο», λέει το concept.

Ενίσχυση της εικόνας μιας δημοκρατικής χώρας

«Η Ρωσι­κή Ομο­σπον­δία παρέ­χει υπο­στή­ρι­ξη σε συμπα­τριώ­τες που ζουν στο εξω­τε­ρι­κό για την άσκη­ση των δικαιω­μά­των τους, δια­σφα­λί­ζο­ντας την προ­στα­σία των συμ­φε­ρό­ντων τους και τη δια­τή­ρη­ση και τη δια­τή­ρη­ση της παν­ρω­σι­κής πολι­τι­στι­κής ταυ­τό­τη­τας», ανα­φέ­ρει το κείμενο.

Το έγγρα­φο ανα­φέ­ρει ότι «δεκά­δες εκα­τομ­μύ­ρια Ρώσοι συμπα­τριώ­τες ζουν στον κόσμο», πρό­κει­ται για μια από τις μεγα­λύ­τε­ρες δια­σπο­ρές σε αριθ­μό. «Οι συμπα­τριώ­τες που ζουν στο εξω­τε­ρι­κό, καθώς συμπε­ρι­λαμ­βά­νο­νται σε ένα δια­φο­ρε­τι­κό σύστη­μα αξιών, παρα­μέ­νουν φορείς όχι μόνο της ρωσι­κής γλώσ­σας, του ρωσι­κού πολι­τι­σμού και παρα­δό­σε­ων, αλλά και των γλωσ­σών, των πολι­τι­σμών και των παρα­δό­σε­ων των λαών της Ρωσί­ας», σημειώ­νει το concept.

«Χάρη στη δημιουρ­γία ισχυ­ρών δεσμών με συμπα­τριώ­τες σε όλο τον κόσμο, παρέ­χο­ντάς τους υπο­στή­ρι­ξη και βοή­θεια για τη δια­τή­ρη­ση της μητρι­κής γλώσ­σας και του πολι­τι­σμού τους, η Ρωσία ενι­σχύ­ει την εικό­να της για ένα δημο­κρα­τι­κό κρά­τος στη διε­θνή σκη­νή, αγω­νί­ζε­ται να σχη­μα­τί­σει έναν πολυ­πο­λι­κό κόσμο και να δια­τη­ρή­σει τον πολι­τι­σμό της. και πολι­τι­σμι­κή ποι­κι­λο­μορ­φία», τονί­ζει το κείμενο.

Δηλώ­νει επί­σης τον σημα­ντι­κό ρόλο των οργα­νώ­σε­ων συμπα­τριω­τών «στην εκλα­ΐ­κευ­ση της ρωσι­κής γλώσ­σας, του πολι­τι­σμού, της επι­στή­μης, της εκπαί­δευ­σης, του αθλη­τι­σμού και του του­ρι­σμού, στην ανά­πτυ­ξη διμε­ρούς συνερ­γα­σί­ας στον ανθρω­πι­στι­κό τομέα και στον δια­πο­λι­τι­σμι­κό διάλογο».

Προώθηση εγχώριων ταινιών

Είναι απα­ραί­τη­το να προ­ω­θη­θούν οι καλύ­τε­ρες εγχώ­ριες ται­νί­ες στις ξένες αγο­ρές: «Για να διευ­ρυν­θεί η παρου­σία της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας στον παγκό­σμιο κινη­μα­το­γρά­φο, είναι απα­ραί­τη­το να προ­ω­θη­θούν οι καλύ­τε­ρες εγχώ­ριες ται­νί­ες στις ξένες αγο­ρές, να προ­ω­θη­θεί η διε­ξα­γω­γή φεστι­βάλ ρωσι­κού κινη­μα­το­γρά­φου στο εξω­τε­ρι­κό, η συμ­με­το­χή Ρώσων σκη­νο­θε­τών σε διε­θνή φεστι­βάλ κινη­μα­το­γρά­φου, η κοι­νή παρα­γω­γή ται­νιών και συνερ­γα­σία σε άλλες μορφές».

Ο ρωσι­κός πολι­τι­σμός είναι το πιο σημα­ντι­κό ‑ανα­πό­σπα­στο μέρος του παγκό­σμιου πολι­τι­σμού, τονί­ζει το έγγρα­φο. Ως εργα­λείο «ήπιας δύνα­μης», συμ­βάλ­λει στην ενί­σχυ­ση του διε­θνούς κύρους της χώρας, στη δια­μόρ­φω­ση της αντι­κει­με­νι­κής της αντί­λη­ψης στο εξω­τε­ρι­κό και στην «εξου­δε­τέ­ρω­ση των αντι­ρω­σι­κών συναι­σθη­μά­των πολι­τι­κής και ιδε­ο­λο­γι­κής προ­έ­λευ­σης». Η διε­θνής πολι­τι­στι­κή και ανθρω­πι­στι­κή συνερ­γα­σία έχει σχε­δια­στεί για να δημιουρ­γή­σει ευνοϊ­κές συν­θή­κες για την υλο­ποί­η­ση των καθη­κό­ντων εξω­τε­ρι­κής πολι­τι­κής και, ταυ­τό­χρο­να, να συμ­βά­λει στην εγκα­θί­δρυ­ση ενός εποι­κο­δο­μη­τι­κού δια­λό­γου, ξεπερ­νώ­ντας τις δια­φω­νί­ες με ξένους εταίρους.

Στη Ρωσι­κή Ομο­σπον­δία, ο πολι­τι­σμός είναι μια μονα­δι­κή πολυ­ε­θνι­κή κλη­ρο­νο­μιά  · η χώρα επι­κε­ντρώ­νε­ται στον αμοι­βαίο εμπλου­τι­σμό των πολι­τι­σμών των λαών της και είναι έτοι­μη να μοι­ρα­στεί τη δική της εμπει­ρία με ξένους εταί­ρους. Ταυ­τό­χρο­να, οι τελευ­ταί­οι έχουν την ευκαι­ρία να ανα­δεί­ξουν τη δική τους εθνι­κή κουλ­τού­ρα στη Ρωσία και στους χώρους των ρωσι­κών ξένων απο­στο­λών. Αυτό συμ­βάλ­λει όχι μόνο στη γνω­ρι­μία των Ρώσων με τις πολι­τι­στι­κές αξί­ες άλλων κρα­τών και λαών, αλλά και στη δια­μόρ­φω­ση μιας αντι­κει­με­νι­κής αντί­λη­ψης για τη Ρωσι­κή Ομο­σπον­δία ως φιλι­κό και δημο­κρα­τι­κό κρά­τος, ανοι­χτό στην αλλη­λε­πί­δρα­ση με τους πολι­τι­σμούς άλλων λαών, λέει το κεί­με­νο της έννοιας.

“Για όλους τους ενδια­φε­ρό­με­νους ξένους εταί­ρους, παρέ­χο­νται ίσοι όροι πρό­σβα­σης στον ρωσι­κό πολι­τι­σμό, λαμ­βά­νο­ντας υπό­ψη τη συμ­μόρ­φω­σή τους με τη νομο­θε­σία της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας. Σε αυτήν την περί­πτω­ση, το έργο που εκτε­λεί­ται από τα ρωσι­κά κέντρα πλη­ρο­φο­ριών και πολι­τι­σμών που ιδρύ­θη­καν διε­θνείς συν­θή­κες της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας στο εξω­τε­ρι­κό και τα ενη­με­ρω­τι­κά και πολι­τι­στι­κά κέντρα ξένων κρα­τών στη Ρωσία», τονί­ζε­ται στο έγγραφο.

Cross Years & “Russian Seasons”

Η υλο­ποί­η­ση έργων στο πλαί­σιο δια­χρο­νι­κά της ιστο­ρί­ας της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας με άλλα κρά­τη, καθώς και το διε­θνές έργο “Ρωσι­κές επο­χές” είναι μια στα­θε­ρή βάση για την προ­ώ­θη­ση του ρωσι­κού πολι­τι­σμού στο εξω­τε­ρι­κό.  Συμ­βο­λή στην εφαρ­μο­γή της ανθρω­πι­στι­κής πολι­τι­κής γίνε­ται με τη διορ­γά­νω­ση εορ­τα­σμών στο εξω­τε­ρι­κό ρωσι­κών επε­τεί­ων και αξέ­χα­στων ημε­ρο­μη­νιών, ημε­ρών ρωσι­κού πολι­τι­σμού και άλλων σημα­ντι­κών γεγο­νό­των για τη χώρα, αμοι­βαία ταξί­δια πολι­τι­στι­κών μορ­φών για την ανά­πτυ­ξη δημιουρ­γι­κών επα­φών, ανταλ­λα­γή εμπει­ριών, συμ­με­το­χή σε συνέ­δρια, συμπό­σια και άλλες θεμα­τι­κές εκδηλώσεις.

«Ένα σοβα­ρό πλε­ο­νέ­κτη­μα της πολύ­πλευ­ρης εθνι­κής κουλ­τού­ρας είναι η ευκαι­ρία να ανα­πα­ρα­στή­σου­με εξαι­ρε­τι­κά παρα­δείγ­μα­τα μου­σι­κής, θεα­τρι­κής (συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της όπε­ρας, του μπα­λέ­του και του δρά­μα­τος), της τέχνης του τσίρ­κου και του βαριε­τέ, καθώς και της δημιουρ­γι­κό­τη­τας του τρα­γου­διού και του χορού των λαών της Ρωσί­ας στο εξω­τε­ρι­κό “τόσο ευρέ­ως όσο δυνα­τό”», ανα­φέ­ρε­ται επί λέξει.

Σύμ­φω­να με το ΠΔ, συμ­με­το­χή σε διε­θνείς εκθέ­σεις βιβλί­ου, βοή­θεια στην προ­σέλ­κυ­ση ξένων εταί­ρων σε ρωσι­κά λογο­τε­χνι­κά φόρουμ, βιβλιο­θή­κες και βιβλία, υπο­στή­ρι­ξη ξένων βιβλιο­θη­κών που προ­σφέ­ρουν ρωσι­κές εκδό­σεις στους ανα­γνώ­στες, μετά­φρα­ση των καλύ­τε­ρων έργων εγχώ­ριων συγ­γρα­φέ­ων σε ξένες γλώσ­σες. συμ­βάλ­λουν στην ενί­σχυ­ση των διε­θνών ανθρω­πι­στι­κών δεσμών και εκτι­μούν ιδιαί­τε­ρα στο εξω­τε­ρι­κό τη συμ­βο­λή της Ρωσί­ας στην παγκό­σμια λογο­τε­χνι­κή κληρονομιά».

«Είναι απα­ραί­τη­το να δημιουρ­γη­θούν συν­θή­κες για ανοι­χτό διά­λο­γο και ανταλ­λα­γή εμπει­ριών μετα­ξύ ειδι­κών στον τομέα του πολι­τι­σμού, εκπρο­σώ­πων κρα­τι­κών αρχών, πολι­τι­κών, εκπρο­σώ­πων επι­χει­ρή­σε­ων από διά­φο­ρες χώρες προ­κει­μέ­νου να συζη­τη­θούν ευρέ­ως τα προ­βλή­μα­τα και οι τάσεις στην ανά­πτυ­ξη του κόσμου και της Ρωσί­ας, επί­σης η πολι­τι­στι­κή ζωή σε διε­θνείς πλατ­φόρ­μες Οργά­νω­ση άνε­του χώρου επι­κοι­νω­νί­ας και με διε­πι­κοι­νω­νία και συνερ­γα­σία μετα­ξύ πολι­τι­στι­κών μορ­φών, πιθα­νών εταί­ρων και επεν­δυ­τών γίνε­ται σημα­ντι­κό καθή­κον στο πλαί­σιο του αμοι­βαί­ου εμπλου­τι­σμού των πολι­τι­σμών και της περαι­τέ­ρω ενσω­μά­τω­σης της Ρωσί­ας στον παγκό­σμιο πολι­τι­στι­κό χώρο».

Του­ρι­στι­κά αξιο­θέ­α­τα της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας στο εξωτερικό

«Είναι απα­ραί­τη­το να δοθεί ιδιαί­τε­ρη προ­σο­χή στην αύξη­ση της του­ρι­στι­κής ελκυ­στι­κό­τη­τας της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας στο εξω­τε­ρι­κό: να δια­νεί­μει ενη­με­ρω­τι­κό και δια­φη­μι­στι­κό υλι­κό, να εξα­σφα­λί­σει τη συμ­με­το­χή εκπρο­σώ­πων της χώρας μας σε διε­θνή του­ρι­στι­κά φόρουμ και να πραγ­μα­το­ποι­ή­σει παρου­σιά­σεις ρωσι­κών του­ρι­στι­κών προ­γραμ­μά­των και δια­δρο­μών», ανα­φέ­ρε­ται μετα­ξύ άλλων, ενώ σημειώ­νε­ται ότι σημα­ντι­κή είναι κοι­νω­νι­κή λει­τουρ­γία του του­ρι­σμού: ανά­πτυ­ξη προ­σω­πι­κό­τη­τας, δημιουρ­γι­κό­τη­τα, διεύ­ρυν­ση ορι­ζό­ντων, από­κτη­ση γνώ­σε­ων για την ιστο­ρία, τον πολι­τι­σμό και τις παρα­δό­σεις της χώρας. «Μια επί­σκε­ψη στη Ρωσία επι­τρέ­πει στους ξένους πολί­τες να εξοι­κειω­θούν με την ιστο­ρία, τον πολι­τι­σμό και τις παρα­δό­σεις των πολυ­ε­θνι­κών λαών της χώρας μας, χάρη στα οποία δια­μορ­φώ­νουν μια αντι­κει­με­νι­κή αντί­λη­ψη γι’ αυτήν», γράφει.

Σύμ­φω­να με τους συντά­κτες του, οι διε­θνείς του­ρι­στι­κές ανταλ­λα­γές έχουν επί­σης μεγά­λη σημα­σία, συμ­βάλ­λο­ντας στη δημιουρ­γία σχέ­σε­ων καλής γει­το­νί­ας, στις επα­φές μετα­ξύ των ανθρώ­πων και στη διά­δο­ση πλη­ρο­φο­ριών από πρώ­το χέρι για τη Ρωσία.

Αποτροπή της πολιτικοποίησης της UNESCO

Είναι σημα­ντι­κό να απο­τρα­πεί η περαι­τέ­ρω πολι­τι­κο­ποί­η­ση της UNESCO «εξαι­ρώ­ντας από την ατζέ­ντα της θέμα­τα εδα­φι­κής ακε­ραιό­τη­τας και κυριαρ­χί­ας, που οδη­γούν στην εμφά­νι­ση δυνη­τι­κού σύγκρου­σης σε αυτή τη σημα­ντι­κή διε­θνή πλατ­φόρ­μα». «Για το συμ­φέ­ρον της δια­τή­ρη­σης της παρα­δο­σια­κής ατμό­σφαι­ρας συναί­νε­σης, της καθο­λι­κής συμ­με­το­χής, του αμοι­βαί­ου σεβα­σμού και του ίσου δια­λό­γου, οι προ­σπά­θειες μεμο­νω­μέ­νων κρα­τών να προ­ω­θή­σουν πρω­το­βου­λί­ες με πολι­τι­κά κίνη­τρα και μη καθο­λι­κές πρω­το­βου­λί­ες θα πρέ­πει να κατα­στα­λεί απο­φα­σι­στι­κά, καθώς και η αβά­σι­μη επι­βο­λή συζή­τη­σης τα ανθρώ­πι­να δικαιώ­μα­τα στο πλαί­σιο αυτής της οργά­νω­σης», ανα­φέ­ρε­ται με έμφαση.

Όπως σημειώ­νε­ται, “κάποιος πρέ­πει να προ­σπα­θή­σει να βελ­τιώ­σει το περιε­χό­με­νο και τις μορ­φές των δρα­στη­ριο­τή­των της UNESCO στη Ρωσι­κή Ομο­σπον­δία”, καθώς και να επε­κτεί­νει τη γεω­γρα­φία της παρου­σί­ας της στη χώρα για να υπο­στη­ρί­ξει τον εθνι­κό πολι­τι­σμό, την επι­στή­μη και την εκπαί­δευ­ση. «Είναι απα­ραί­τη­το να προ­ω­θη­θεί η ενο­ποί­η­ση του ρωσι­κού κοι­νού με βάση τις αξί­ες που κατο­χυ­ρώ­νο­νται στον Χάρ­τη της UNESCO, να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί πιο ενερ­γά το πνευ­μα­τι­κό δυνα­μι­κό της Ρωσί­ας για την υλο­ποί­η­ση των καθη­κό­ντων της ανθρω­πι­στι­κής πολι­τι­κής της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας στο εξωτερικό».

Θίγο­νται επί­σης ζητή­μα­τα «ανθρω­πι­στι­κής συνερ­γα­σί­ας» μετα­ξύ της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας και των χωρών της ΚΑΚ, κύριο καθή­κον της οποί­ας είναι «η δια­μόρ­φω­ση ενός ενιαί­ου πολι­τι­στι­κού, εκπαι­δευ­τι­κού και πλη­ρο­φο­ρια­κού χώρου, η δια­τή­ρη­ση αιώ­νων πνευ­μα­τι­κών δεσμών με τους λαούς της αυτά τα κρά­τη, η συνο­λι­κή ανά­πτυ­ξη τέτοιων δεσμών, η ανα­ζή­τη­ση νέων απο­τε­λε­σμα­τι­κών μορ­φών συνερ­γα­σί­ας, η ενί­σχυ­ση των ιστο­ρι­κά εδραιω­μέ­νων θέσε­ων της ρωσι­κής γλώσ­σας σε αυτά τα κράτη.

Το έγγρα­φο έθε­σε επί­σης ως στό­χο «να προ­σπα­θή­σει να διευ­ρύ­νει τη συμ­με­το­χή της Ρωσί­ας σε διε­θνή νομι­κή βάση στην πολυ­με­ρή ανθρω­πι­στι­κή συνερ­γα­σία, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της ενδε­χό­με­νης προ­σχώ­ρη­σης στις πιο σημα­ντι­κές διε­θνείς συν­θή­κες που αντα­πο­κρί­νο­νται στα συμ­φέ­ρο­ντα της χώρας».

Διεθνής συνεργασία νέων

“Είναι σημα­ντι­κό να πραγ­μα­το­ποιού­νται τακτι­κά εκδη­λώ­σεις με στό­χο την περαι­τέ­ρω ενί­σχυ­ση και ανά­πτυ­ξη της διε­θνούς και δια­πε­ρι­φε­ρεια­κής συνερ­γα­σί­ας νέων σύμ­φω­να με τη νομο­θε­σία της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας. Η υπο­στή­ρι­ξη των πρω­το­βου­λιών ενερ­γών νέων πολι­τών της Ρωσί­ας στον τομέα της διε­θνούς συνερ­γα­σί­ας θα συμ­βά­λει στην επέ­κτα­ση της γεω­γρα­φί­ας των έργων για τη νεο­λαία, ενι­σχύ­ουν την εξου­σία του ρωσι­κού κινή­μα­τος νεο­λαί­ας στο εξω­τε­ρι­κό».

Εξη­γεί­ται ότι αυτό διευ­κο­λύ­νε­ται από διε­θνείς μορ­φές όπως το διε­θνές φόρουμ νεο­λαί­ας Евразия глобал “Eurasia Global”, το διε­θνές βρα­βείο “Мы вместе” -“Είμα­στε μαζί”, προ­γράμ­μα­τα και εκδη­λώ­σεις γρα­φεί­ων έργων διε­θνούς συνερ­γα­σί­ας νέων στους τομείς «“Ρωσία — BRICS”, “Ρωσία \ Αρκτι­κό Συμ­βού­λιο”, “Ρωσία — Περι­φέ­ρεια Κεντρι­κής Ασί­ας”, “Ρωσία — Οργα­νι­σμός Ισλα­μι­κής Συνερ­γα­σί­ας»), συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων διε­θνών προ­γραμ­μά­των επι­τά­χυν­σης για την ανά­πτυ­ξη της νεα­νι­κής επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τας, συμ­βού­λια εθε­λο­ντι­κών οργα­νώ­σε­ων στη Ρωσία και τις ξένες χώρες, καθώς και το «Ρωσι­κός δια­γω­νι­σμός «Ηγέ­τες Διε­θνούς Συνεργασίας».

(σσ. παρα­θέ­του­με και την πρω­τό­τυ­πη ονο­μα­σία για περαι­τέ­ρω πλη­ρο­φό­ρη­ση googlά­ρι­σμα –δεδο­μέ­νου ότι σχε­δόν όλα αυτά τα φόρουν παρέ­χουν πλη­ρο­φο­ρί­ες σε αρκε­τές ευρω­παϊ­κές γλώσσες)

«Οι κύριες προ­σπά­θειες προς αυτή την κατεύ­θυν­ση θα πρέ­πει να επι­κε­ντρω­θούν στην οικο­δό­μη­ση ισό­τι­μων εται­ρι­κών σχέ­σε­ων μετα­ξύ ρωσι­κών και ξένων δημό­σιων οργα­νώ­σε­ων νεο­λαί­ας, ανα­ζή­τη­σης των συμ­φε­ρό­ντων τέτοιων οργα­νώ­σε­ων και δια­κρα­τι­κών ενώ­σε­ων και, ως εκ τού­του, στην ανά­πτυ­ξη διμε­ρούς και πολυ­με­ρούς συνερ­γα­σί­ας νέων».

Δια­μόρ­φω­ση της Ρωσί­ας ως ψηφια­κού κράτους
(σσ. δε λεί­πει ο Μάης από τη σαρακοστή…άλλο ένα σύγ­χρο­νο καπι­τα­λι­στι­κό εργαλείο)

«Το υψη­λό επί­πε­δο ανά­πτυ­ξης των ψηφια­κών υπη­ρε­σιών, η παρο­χή υπη­ρε­σιών επι­κοι­νω­νί­ας μπο­ρεί να έχει θετι­κό αντί­κτυ­πο στη δια­μόρ­φω­ση μιας ιδέ­ας για τη Ρωσία ως ψηφια­κό κρά­τος στη διε­θνή σκη­νή», ανα­φέ­ρει το έγγρα­φο. Επι­πλέ­ον, όπως λέει, είναι απα­ραί­τη­το να μετα­φέ­ρου­με ενερ­γά στο ξένο κοι­νό πλη­ρο­φο­ρί­ες σχε­τι­κά με τις σημα­ντι­κές εξε­λί­ξεις των ρωσι­κών εται­ρειών στον τομέα των τεχνο­λο­γιών πλη­ρο­φο­ριών και επι­κοι­νω­νιών, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της ψηφια­κής εκπαίδευσης.

«Η ευρεία εισα­γω­γή σύγ­χρο­νων ψηφια­κών τεχνο­λο­γιών δημιουρ­γεί νέες ευκαι­ρί­ες για την ανά­δει­ξη των ανθρω­πι­στι­κών δρα­στη­ριο­τή­των της Ρωσί­ας στο εξω­τε­ρι­κό, παρέ­χο­ντας στο ξένο κοι­νό αξιό­πι­στες πλη­ρο­φο­ρί­ες για τη χώρα μας, επι­τρέ­πο­ντας στους πολί­τες άλλων κρα­τών να συμ­με­τέ­χουν εξ απο­στά­σε­ως σε διά­φο­ρες πολι­τι­στι­κές, επι­στη­μο­νι­κές και αθλη­τι­κές εκδη­λώ­σεις που πραγ­μα­το­ποιού­νται στη Ρωσία και να λαμ­βά­νουν εκπαί­δευ­ση στα ρωσι­κά και να βελ­τιώ­σουν τις δεξιό­τη­τές τους», εξηγεί.

Τα υλι­κά λένε επί­σης ότι η προ­ώ­θη­ση ρωσι­κών ψηφια­κών εκπαι­δευ­τι­κών πλατ­φορ­μών και κοι­νω­νι­κών δικτύ­ων στο εξω­τε­ρι­κό θα αυξή­σει σημα­ντι­κά την απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα των εργα­λεί­ων της ρωσι­κής «ψηφια­κής διπλω­μα­τί­ας». Επι­πλέ­ον, η επέ­κτα­ση της ρωσι­κής παρου­σί­ας στο Δια­δί­κτυο, καθώς και η εντα­τι­κο­ποί­η­ση της εργα­σί­ας με ρωσό­φω­νους χρή­στες και το ξένο κοι­νό, επη­ρε­ά­ζουν σημα­ντι­κά τη διά­δο­ση των εγχώ­ριων επι­τευγ­μά­των στον ανθρω­πι­στι­κό τομέα. Επί­σης, η επέ­κτα­ση της παρου­σί­ας στον Ιστό είναι σημα­ντι­κή για την ανά­πτυ­ξη του δια­λό­γου, αυξά­νο­ντας το ενδια­φέ­ρον για την ιστο­ρία και τον πολι­τι­σμό της Ρωσίας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο