Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρωσικά πλήγματα σε υποδομές — Έπληξε η Ρωσία το λιμάνι της Οδησσού; — Νέο πακέτο αμερικανικών όπλων στην Ουκρανία

Η ουκρα­νι­κή πλευ­ρά καταγ­γέλ­λει ‑στον από­η­χο της χθε­σι­νής υπο­γρα­φής της συμ­φω­νί­ας για την εξα­γω­γή ουκρα­νι­κών σιτη­ρών από τη Μαύ­ρη Θάλασ­σα- ότι ρωσι­κοί πύραυ­λοι έπλη­ξαν υπο­δο­μές στο λιμά­νι της Οδησ­σού, με πυραύ­λους κρουζ Kalibr.

Ανα­κοί­νω­ση του Ουκρα­νι­κού υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών ανα­φέ­ρει ότι με τα πλήγ­μα­τα αυτά «ο Πού­τιν έφτυ­σε κατά πρό­σω­πο τον ΟΗΕ και την Τουρ­κία», ενώ «εξω­φρε­νι­κό» χαρα­κτή­ρι­σε το χτύ­πη­μα η πρε­σβευ­τής των ΗΠΑ στο Κίε­βο. Αντί­στοι­χες ανα­κοι­νώ­σεις έγι­ναν και από άλλους Ευρω­ΝΑ­ΤΟι­κους συμ­μα­χούς της Ουκρανίας.

Από την πλευ­ρά δεν υπάρ­χει κάποια αντί­δρα­ση ακό­μνη, όμως ο Τούρ­κος υπουρ­γός Αμυ­νας Χου­λου­σί Ακάρ είπε σήμε­ρα  ότι η Μόσχα τού δήλω­σε ότι δεν έχει καμία σχέ­ση με την επί­θε­ση στην Οδησ­σό. «Στην επα­φή μας με την Ρωσία, οι Ρώσοι μάς είπαν ότι δεν έχουν απο­λύ­τως καμία σχέ­ση με την επί­θε­ση αυτή και ότι εξε­τά­ζουν το θέμα από πολύ κοντά και λεπτο­με­ρώς», ανα­φέ­ρει στην ανα­κοί­νω­σή του ο τούρ­κος υπουρ­γός Αμυνας.

Την ίδια ώρα και καθώς αυξά­νο­νται οι απο­στο­λές ΝΑΤΟι­κών όπλων στην Ουκρα­νία, οι ρωσι­κές δυνά­μεις εντεί­νουν χτυ­πή­μα­τα σε στρα­τιω­τι­κές υπο­δο­μές και υπο­δο­μές μεταφορών.

Σύμ­φω­να με τον τοπι­κό κυβερ­νή­τη της περιο­χής Κιρό­βο­χραντ, 13 ρωσι­κοί πύραυ­λοι έπλη­ξαν ένα στρα­τιω­τι­κό αερο­δρό­μιο και σιδη­ρο­δρο­μι­κές υπο­δο­μές στην περιο­χή, ενώ από τα πλήγ­μα­τα προ­κλή­θη­καν προ­βλή­μα­τα στο δίκτυο ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας Ο Ουκρα­νός κυβερ­νή­της ανέ­φε­ρε ότι από τα ρωσι­κά χτυ­πή­μα­τα σκο­τώ­θη­κε ένας Ουκρα­νός στρα­τιώ­της και άλλοι 9 τραυ­μα­τί­στη­καν, ενώ σκο­τώ­θη­καν επί­σης 2 φρου­ροί σε υπο­σταθ­μό ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας. Παράλ­λη­λα ο ρώσι­κος στρα­τός ανα­κοί­νω­σε πλήγ­μα­τα σε σταθ­μούς διοί­κη­σης και βάσεις εκτό­ξευ­σης πυραύλων.

Νέο πακέτο αμερικανικών όπλων στην Ουκρανία

Νέο πακέ­το αμε­ρι­κα­νι­κής στρα­τιω­τι­κής βοή­θειας προς το Κίε­βο ανα­κοί­νω­σε την Παρα­σκευή το Πεντά­γω­νο, ύψους 270 εκατ. δολα­ρί­ων. Από αυτά, τα 175 εκατ. δολά­ρια αφο­ρούν σε εξο­πλι­σμό από τα απο­θέ­μα­τα του αμε­ρι­κα­νι­κού στρα­τού, ενώ τα υπό­λοι­πα 95 εκατ. δολά­ρια αφο­ρούν σε νέες παραγ­γε­λί­ες στις αμε­ρι­κα­νι­κές στρα­τιω­τι­κές βιομηχανίες.

Το νέο πακέ­το, το οποίο είχε προ­α­ναγ­γεί­λει τις προη­γού­με­νες μέρες ο Αμε­ρι­κα­νός υπουρ­γός Άμυ­νας, Λόιντ Όστιν, περι­λαμ­βά­νει μετα­ξύ άλλων 4 επι­πλέ­ον πυραυ­λι­κά συστή­μα­τα μεγά­λου βελη­νε­κούς HIMARS και πρό­σθε­τα πυρο­μα­χι­κά για αυτά (ανε­βά­ζο­ντας σε 16 τον συνο­λι­κό αριθ­μό των HIMARS που δια­θέ­τουν οι ΗΠΑ στο Κίε­βο), 36.000 βλή­μα­τα πυρο­βο­λι­κού των 155 χιλιο­στών, στρα­τιω­τι­κά οχή­μα­τα κ.ά.

Επι­πλέ­ον, στο πλαί­σιο της πρώ­της χρή­σης κον­δυ­λί­ων του κρα­τι­κού προ­γράμ­μα­τος «Πρω­το­βου­λία Στρα­τιω­τι­κής Ενί­σχυ­σης για την Ουκρα­νία» (USAI), θα δια­τε­θούν 95 εκατ. δολά­ρια στη στρα­τιω­τι­κή βιο­μη­χα­νία για να παρα­σχε­θούν στο Κίε­βο 580 μη επαν­δρω­μέ­να αερο­σκά­φη (UAV) «Phoenix Ghost».

Καθώς αυξά­νε­ται συνε­χώς η ροή ΝΑΤΟι­κών όπλων στην Ουκρα­νία, με ιδιαί­τε­ρη έμφα­ση σε συστή­μα­τα πυρο­βο­λι­κού με μεγά­λο βελη­νε­κές (όπως οι HIMARS) μεγα­λώ­νο­ντας τους κιν­δύ­νους κλι­μά­κω­σης και γενί­κευ­σης της σύγκρου­σης, επι­ση­μαί­νε­ται ότι το πακέ­το που ανα­κοι­νώ­θη­κε είναι το 16ο πακέ­το αμε­ρι­κα­νι­κής στρα­τιω­τι­κής βοή­θειας προς το Κίε­βο από τον Αύγου­στο του 2021.

Από την αρχή της προ­ε­δρί­ας Μπάι­ντεν μέχρι σήμε­ρα οι ΗΠΑ έχουν δια­θέ­σει 8,2 δισ. δολά­ρια στρα­τιω­τι­κής βοή­θειας στην Ουκρανία.

Ακόμα περισσότερα όπλα ζητά ξανά το Κίεβο

Στο μετα­ξύ, ο Ουκρα­νός πρό­ε­δρος Β. Ζελέν­σκι, σε συνέ­ντευ­ξή του στην αμε­ρι­κα­νι­κή εφη­με­ρί­δα «Wall Street Journal», ζήτη­σε ακό­μα περισ­σό­τε­ρα όπλα.

Ανα­φε­ρό­με­νος στα πυραυ­λι­κά συστή­μα­τα (HIMARS) που παρέ­χουν οι ΗΠΑ στην Ουκρα­νία, είπε ότι  μολο­νό­τι κάνουν τη δια­φο­ρά, είναι πολύ λιγό­τε­ρα από όσα χρειά­ζε­ται η χώρα του για να ανα­στρέ­ψει την πορεία του πολέ­μου. Ζήτη­σε επί­σης την απο­στο­λή συστη­μά­των αντια­ε­ρο­πο­ρι­κής άμυ­νας, για την αντι­με­τώ­πι­ση των ρωσι­κών πυραύ­λων μεγά­λου βεληνεκούς.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι ο υπουρ­γός Άμυ­νας της Ουκρα­νί­ας, Ολ. Ρέζ­νι­κοφ, σε δηλώ­σεις του τις προη­γού­με­νες μέρες είχε πει ότι χρειά­ζο­νται 50 συστή­μα­τα HIMARS για να ανα­κο­πεί η στα­δια­κή προ­έ­λα­ση των ρωσι­κών δυνά­με­ων και περί­που 100 για να μπο­ρέ­σει το Κίε­βο να περά­σει στην αντεπίθεση.

Κατά τα άλλα, ο Ζελέν­σκι τάχθη­κε κατά μιας κατά­παυ­σης του πυρός με τη Ρωσία, λέγο­ντας ότι μια τέτοια εξέ­λι­ξη χωρίς την ανά­κτη­ση των χαμέ­νων εδα­φών, απλώς θα παρέ­τει­νε τον πόλε­μο. «Το πάγω­μα των συγκρού­σε­ων με τη Ρωσία σημαί­νει μια παύ­ση που θα δώσει στη Ρωσι­κή Ομο­σπον­δία ένα διά­λειμ­μα για ξεκού­ρα­ση», γρά­φει η «Washington Post», επι­κα­λού­με­νη δηλώ­σεις του Ζελένσκι.

Πηγές 902.gr — ΑΠΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο