Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρωσική Πρεσβεία: Fake news η είδηση για δήθεν ρωσικές «πλάτες» στην Τουρκία

Για προ­σπά­θεια διά­δο­σης «fake news» ενά­ντια στη Ρωσία από μερί­δα ελλη­νι­κών ΜΜΕ κάνει λόγο η Ρωσι­κή Πρε­σβεία στην Αθή­να σε σημε­ρι­νή ανα­κοί­νω­ση της.

Ανα­φο­ρι­κά με τις επι­κεί­με­νες ασκή­σεις του ρωσι­κού πολε­μι­κού ναυ­τι­κού στην Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο, η πρε­σβεία της Ρωσί­ας καταγ­γέλ­λει την μετά­δο­ση από μερί­δα των ΜΜΕ της είδη­σης για «δήθεν ρωσι­κές πλά­τες στην Τουρκία».

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, σε ανάρ­τη­σή της στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, η Ρωσι­κή Πρε­σβεία επισημαίνει:

Δυστυ­χώς, δια­πι­στώ­νου­με την περαι­τέ­ρω κλι­μά­κω­ση της υστε­ρί­ας σχε­τι­κά με τις ασκή­σεις του Ρωσι­κού Πολε­μι­κού Ναυ­τι­κού στην Ανα­το­λι­κή Μεσόγειο.

Συνε­χί­ζο­νται οι ισχυ­ρι­σμοί που απο­δει­κνύ­ουν την έλλει­ψη κατα­νό­η­σης στοι­χειω­δών δια­δι­κα­σιών έκδο­σης NAVTEX για ναυ­τι­κές ασκή­σεις στα διε­θνή ύδατα.

Σε περί­πτω­ση ναυ­τι­κών ασκή­σε­ων ειδο­ποιεί­ται η Παγκό­σμια Υπη­ρε­σία Προει­δο­ποί­η­σης Πλο­ή­γη­σης (WWNWS). Αυτό έπρα­ξε και η Ρωσία για τις επι­κεί­με­νες ασκή­σεις στην Ανα­το­λι­κή Μεσόγειο.

Οι σπέ­κου­λες περί του αντι­θέ­του είναι απα­ρά­δε­κτες και εκθέ­τουν τους πονη­ρούς παρα­γω­γούς τους.

Προ­κα­λεί δυσά­ρε­στη εντύ­πω­ση και η προ­σπά­θεια ορι­σμέ­νων ΜΜΕ να απο­σιω­πή­σουν την καταγ­γε­λία από τη Ρωσι­κή πλευ­ρά της χθε­σι­νής fake είδη­σης για δήθεν ρωσι­κές ¨πλά­τες¨ στην Τουρκία.

Καλού­με εκεί­να τα ελλη­νι­κά ΜΜΕ που προ­χώ­ρη­σαν στη διά­δο­ση της συκο­φα­ντι­κής «πλη­ρο­φο­ρί­ας» να προ­βούν άμε­σα και σύμ­φω­να με κανό­νες δεο­ντο­λο­γί­ας στη δημο­σί­ευ­ση της απα­ραί­τη­της σε τέτοιες περι­πτώ­σεις διάψευσης.

Δυστυ­χώς, δια­πι­στώ­νου­με την περαι­τέ­ρω κλι­μά­κω­ση της υστε­ρί­ας σχε­τι­κά με τις ασκή­σεις του Ρωσι­κού Πολε­μι­κού Ναυ­τι­κού στην…

Gepostet von Russian Embassy in Greece am Freitag, 4. September 2020

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο