Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρωσικό μαχητικό έπληξε αμερικανικό drone πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα

Ένα ρωσι­κό μαχη­τι­κό αερο­σκά­φος Su-27 έπλη­ξε σήμε­ρα τον έλι­κα ενός αμε­ρι­κα­νι­κού στρα­τιω­τι­κού drone παρα­κο­λού­θη­σης «Reaper», προ­κα­λώ­ντας τη συντρι­βή του στη Μαύ­ρη Θάλασ­σα, μια περιο­χή που παρα­κο­λου­θεί­ται στε­νά από το ΝΑΤΟ από την έναρ­ξη του πολέ­μου στην Ουκρα­νία, σε ένα περι­στα­τι­κό που κατα­δι­κά­στη­κε ως «απε­ρί­σκε­πτο» από τον αμε­ρι­κα­νι­κό στρατό.

«Το drone μας MQ‑9 εκτε­λού­σε επι­χει­ρή­σεις ρου­τί­νας σε διε­θνή ενα­έ­ριο χώρο όταν ανα­χαι­τί­στη­κε και χτυ­πή­θη­κε από ρωσι­κό αερο­σκά­φος, με απο­τέ­λε­σμα τη συντρι­βή και την πλή­ρη απώ­λεια του MQ‑9», δήλω­σε ο πτέ­ραρ­χος της Πολε­μι­κής Αερο­πο­ρί­ας των ΗΠΑ Τζέιμς Χέκερ, σε ανα­κοί­νω­σή του.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο