Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρωσικό πυραυλικό πλήγμα στην Οδησσό: Χτυπήθηκαν ουκρανικό πλοίο και αποθήκη ΝΑΤΟικών πυραύλων λέει η Μόσχα

Πυραυ­λι­κό πλήγ­μα σε εγκα­τα­στά­σεις στο λιμά­νι της Οδησ­σού εξα­πέ­λυ­σαν το Σάβ­βα­το οι ρωσι­κές δυνά­μεις, με την επί­θε­ση να εξε­λίσ­σε­ται σε ένα νέο πεδίο αντι­πα­ρά­θε­σης στο πλαί­σιο του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου στην Ουκρα­νία, καθώς πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε μία μόλις μέρα μετά τη συμ­φω­νία στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη για την εξα­γω­γή ουκρα­νι­κών σιτη­ρών από τη Μαύ­ρη Θάλασ­σα και κάθε αντι­μα­χό­με­νη πλευ­ρά προ­βάλ­λει δια­φο­ρε­τι­κή εκδο­χή για τους στό­χους και το περιε­χό­με­νο της επίθεσης.

Το Κίε­βο, μαζί με ΗΠΑ και χώρες του ευρω­α­τλα­ντι­κού μπλοκ καταγ­γέλ­λουν τα ρωσι­κά χτυ­πή­μα­τα ως παρα­βί­α­ση της συμ­φω­νί­ας της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης, ενώ η Μόσχα από την πλευ­ρά της ανα­φέ­ρει ότι έπλη­ξε στρα­τιω­τι­κές υπο­δο­μές και ΝΑΤΟι­κούς εξοπλισμούς.

Χτυπήθηκαν ουκρανικό πλοίο και αποθήκη ΝΑΤΟικών πυραύλων λέει η Μόσχα

Συγκε­κρι­μέ­να, ο εκπρό­σω­πος του ρωσι­κού υπουρ­γεί­ου Αμυ­νας, αντι­στρά­τη­γος Ι. Κονα­σέν­κοφ, ανα­κοί­νω­σε με δήλω­σή του ότι «στο λιμά­νι της Οδησ­σού, στο έδα­φος ενός ναυ­πη­γεί­ου, θαλάσ­σιοι πύραυ­λοι υψη­λής ακρί­βειας μεγά­λου βελη­νε­κούς κατέ­στρε­ψαν ένα ουκρα­νι­κό πολε­μι­κό πλοίο στην απο­βά­θρα και μια απο­θή­κη αντι­πλοϊ­κών πυραύ­λων Harpoon που προ­μή­θευ­σαν οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες στο καθε­στώς του Κιέβου».

Σύμ­φω­να με τον ίδιο, οι εγκα­τα­στά­σεις του ναυ­πη­γεί­ου που αξιο­ποιού­νται από το πολε­μι­κό ναυ­τι­κό της Ουκρα­νί­ας τέθη­καν εκτός λειτουργίας.

Αντί­στοι­χα, η εκπρό­σω­πος του ρωσι­κού υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών Μαρία Ζαχά­ρο­βα σε ανάρ­τη­σή της ανέ­φε­ρε ότι «οι πύραυ­λοι Kalibr κατέ­στρε­ψαν τη στρα­τιω­τι­κή υπο­δο­μή του λιμα­νιού της Οδησ­σού» και έπλη­ξαν ουκρα­νι­κό στρα­τιω­τι­κό σκάφος.

ΗΠΑ — Ουκρανία: «Αμφιβολίες» για τη δέσμευση της Ρωσίας στη συμφωνία για τα σιτηρά

Από την άλλη πλευ­ρά, ο Ουκρα­νός πρό­ε­δρος Β. Ζελέν­σκι κατήγ­γει­λε τα πλήγ­μα­τα στην Οδησ­σό ως μια πρά­ξη «βαρ­βα­ρό­τη­τας» που δεί­χνει πως κανείς δεν μπο­ρεί να εμπι­στευ­θεί τη Μόσχα ότι θα εφαρ­μό­σει τη συμ­φω­νία που υπο­γρά­φη­κε την Παρα­σκευή στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη για τα ουκρα­νι­κά σιτηρά.

Ο δε υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών των ΗΠΑ Αντ. Μπλίν­κεν ανέ­φε­ρε πως η επί­θε­ση στην Οδησ­σό «εγεί­ρει σοβα­ρές αμφι­βο­λί­ες για την αξιο­πι­στία της δέσμευ­σης της Ρωσί­ας στη χθε­σι­νή συμ­φω­νία». Ανα­κοι­νώ­σεις κατα­δί­κης της επί­θε­σης εκδό­θη­καν επί­σης από Βρε­τα­νία, Γερ­μα­νία κ.ά.

Σύμ­φω­να πάντως με τον ουκρα­νι­κό στρα­τό, τον οποίο επι­κα­λεί­ται το δημό­σιο δίκτυο Suspline, οι δύο ρωσι­κοί πύραυ­λοι που βρή­καν στό­χο (γίνε­ται λόγος για άλλους δύο που ανα­χαι­τί­στη­καν), δεν χτύ­πη­σαν το τμή­μα απο­θή­κευ­σης σιτη­ρών του λιμα­νιού. Ο εκπρό­σω­πος της ουκρα­νι­κής πολε­μι­κής αερο­πο­ρί­ας Γιού­ρι Ιγκνάτ δήλω­σε πως οι πύραυ­λοι εκτο­ξεύ­θη­καν από πολε­μι­κά πλοία στη Μαύ­ρη Θάλασ­σα κοντά στην Κριμαία.

Ο δε υπουρ­γός Υπο­δο­μών της Ουκρα­νί­ας, Ολ. Κουρ­μπά­κοφ δήλω­σε πως οι τεχνι­κές προ­ε­τοι­μα­σί­ες για την επα­νά­λη­ψη των εξα­γω­γών σιτη­ρών από τα ουκρα­νι­κά λιμά­νια συνεχίζονται.

Η Ουκρα­νία μπο­ρεί να εξα­γά­γει 60 εκα­τομ­μύ­ρια τόνους σιτη­ρών σε οκτώ με εννέα μήνες αν τα λιμά­νια της δεν είναι απο­κλει­σμέ­να, δήλω­σε στο μετα­ξύ, ο οικο­νο­μι­κός σύμ­βου­λος του Ουκρα­νού προ­έ­δρου, Ο. Ουστέν­κο. Η Ουκρα­νία θα μπο­ρού­σε να κερ­δί­σει 10 δισεκ. δολά­ρια από την πώλη­ση 20 εκατ. τόνων σιτη­ρών που βρί­σκο­νται στα σιλό και 40 εκα­τομ­μυ­ρί­ων τόνων από τη νέα σοδειά, δήλω­σε, καθώς η σοδειά ανέρ­χε­ται συνο­λι­κά στους 60 εκατ. τόνους, εκ των οποί­ων 20 εκατ. προ­ο­ρί­ζο­νται για εσω­τε­ρι­κή κατανάλωση.

«Αλλά με τον τρό­πο που ανοί­γουν τώρα» τα λιμά­νι, και «αυτά που κάνει η Ρωσία στη Μαύ­ρη Θάλασ­σα, το χθε­σι­νό χτύ­πη­μα, δεί­χνει πως αναμ­φί­βο­λα δεν θα λει­τουρ­γή­σει έτσι», πρό­σθε­σε. Η Ουκρα­νία θα χρεια­στεί 20 με 24 μήνες για να εξα­γά­γει αυτές τις ποσό­τη­τες αν τα λιμά­νια της δεν λει­τουρ­γούν κανο­νι­κά, είπε.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, TASS μέσω 902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο