Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρόδος: Αγωνία για την τύχη δεκάδων αγνοουμένων στο ναυάγιο με μετανάστες

Σε εξέ­λι­ξη βρί­σκο­νται οι έρευ­νες στη θαλάσ­σια περιο­χή 38 ναυ­τι­κά μίλια νότια της Ρόδου για τον εντο­πι­σμό αγνο­ου­μέ­νων, μετά το ναυά­γιο που σημειώ­θη­κε χθες Τετάρτη.

Στην περιο­χή πνέ­ουν βόρειοι άνε­μοι πάνω από έξι μπο­φόρ δυσκο­λεύ­ο­ντας το έργο των λιμε­νι­κών αρχών που διε­ξά­γουν την έρευνα.

Όπως μετέ­δω­σε η ΕΡΤ, στην Κω μετα­φέρ­θη­καν 29 δια­σω­θέ­ντες, αφγα­νι­κής, ιρα­νι­κής και ιρα­κι­νής υπη­κο­ό­τη­τας, αλλά και δύο Τούρ­κοι που ήταν οι μόνοι που φορού­σαν σωσί­βιο, γεγο­νός που δημιούρ­γη­σε υπο­ψί­ες στις αρχές. Οι φωτο­γρα­φί­ες τους έχουν στα­λεί στην Κω και ανα­μέ­νε­ται να ανα­γνω­ρι­στούν ως οι δια­κι­νη­τές τους.

Αν και σύμ­φω­να με αρχι­κές μαρ­τυ­ρί­ες οι επι­βαί­νο­ντες στο σκά­φος ήταν 80, τελι­κά ο αριθ­μός δεν είναι εξα­κρι­βω­μέ­νος. Ξεκί­νη­σαν το ταξί­δι τους πριν από τρεις ημέ­ρες από το λιμά­νι της Αττά­λειας στην Τουρ­κία με προ­ο­ρι­σμό την Ιταλία.

Να σημειω­θεί πως παρά τις προ­σπά­θειες που έκα­ναν τα στε­λέ­χη του Λιμε­νι­κού να επι­κοι­νω­νή­σουν με το τουρ­κι­κό Λιμε­νι­κό Σώμα, δεν έλα­βαν καμία απάντηση.

Η τουρ­κι­κή ακτο­φυ­λα­κή ανα­κοί­νω­σε ότι διέ­σω­σε πέντε ναυα­γούς και ισχυ­ρί­ζε­ται ότι η επι­χεί­ρη­ση έγι­νε σε δική της περιο­χή ευθύ­νης, έρευ­νας και διάσωσης.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο