Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρότζερ Γουότερς και Μπράιαν Ίνο στηρίζουν την αντιπολεμική συναυλία της Θεσσαλονίκης

Δυο διε­θνούς φήμης καλ­λι­τέ­χνες, ο Ρότζερ Γουό­τερς και ο Μπράιαν Ίνο, έχουν στεί­λει χαι­ρε­τι­στή­ρια μηνύ­μα­τα για την αντι­πο­λε­μι­κή συναυ­λία που θα διορ­γα­νω­θεί στις 8 Μάη στην πλα­τεία Αρι­στο­τέ­λους της Θεσ­σα­λο­νί­κης. Τα μηνύ­μα­τα θα προ­βλη­θούν σε γιγα­ντο­θό­νη την μέρα της συναυλίας.

Σε Δελ­τίο Τύπου ο Σύλ­λο­γος Μου­σι­κών Βορεί­ου Ελλά­δος ανα­φέ­ρει μετα­ξύ άλλων:

«Ευχό­μα­στε η παρου­σία των δύο αυτών διε­θνών προ­σω­πι­κο­τή­των να απο­τε­λέ­σει έναυ­σμα για τη διορ­γά­νω­ση μεγά­λων αντι­πο­λε­μι­κών συναυ­λιών σε όλο τον πλα­νή­τη, κόντρα στο φιλο­πο­λε­μι­κό κλί­μα που με τερά­στια ανη­συ­χία βλέ­που­με να απλώ­νε­ται παντού.

Ήρθε η ώρα ο Πολι­τι­σμός να υψώ­σει το ανά­στη­μά του απέ­να­ντι στη βαρ­βα­ρό­τη­τα. Ας ανα­λο­γι­στού­με όλοι τι θα σημά­νει για την ανθρω­πό­τη­τα ένας Τρί­τος Παγκό­σμιος Πόλε­μος, που κάθε μέρα γίνε­ται πιο πιθα­νός αν δεν στα­μα­τή­σει όλο αυτό άμεσα.

Η τελι­κή λίστα των καλ­λι­τε­χνών που θα συμ­με­τά­σχουν στην αντι­πο­λε­μι­κή συναυ­λία θα ανα­κοι­νω­θεί την Τρί­τη 3/5 σε συνέ­ντευ­ξη τύπου που θα δώσουν από κοι­νού εκπρό­σω­ποι των διορ­γα­νω­τών Σύλ­λο­γος Μου­σι­κών Βορεί­ου Ελλά­δος και Πανελ­λή­νιος Μου­σι­κός Σύλ­λο­γος στο Βασι­λι­κό Θέα­τρο στις 12:00».

Σημειώ­νε­ται ότι την συναυ­λία, που θα διε­ξα­χθεί την Κυρια­κή 8 Μάη στις 5 μ.μ, στην πλα­τεία Αρι­στο­τέ­λους, διορ­γα­νώ­νουν ο Σύλ­λο­γος Μου­σι­κών Βορεί­ου Ελλά­δος, σε συνερ­γα­σία με τον Πανελ­λή­νιο Μου­σι­κό Σύλλογο.

Θεσ­σα­λο­νί­κη: Αντι­πο­λε­μι­κή συναυ­λία στις 8 Μάη στην πλα­τεία Αριστοτέλους

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο