Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρώσοι στρατιώτες κατέλαβαν και την… Παλαιστίνη!!! (ΒΙΝΤΕΟ)

Στο σημε­ρι­νό περιε­κτι­κό άρθρο του Ριζο­σπά­στη με τίτλο «Ο πόλε­μος της προ­πα­γάν­δας… και η προ­πα­γάν­δα του πολέ­μου» κατα­γρά­φο­νται μία σει­ρά από fake news των τελευ­ταί­ων ημε­ρών με αφορ­μή την ρωσι­κή εισβο­λή στην Ουκρα­νία καθώς και η ευκο­λία με την οποία πλέ­ον αυτά δια­χέ­ο­νται μέσω των social media σε εκα­τομ­μύ­ρια σε όλο τον κόσμο.

Χαρα­κτη­ρι­στι­κό απο­τε­λεί ένα ακό­μα παρά­δειγ­μα των τελευ­ταί­ων ωρών. Ένα νιγη­ρια­νό ΜΜΕ έχει αναρ­τή­σει στο λογα­ρια­σμό του στο twitter ένα βίντεο, το οποίο όπως ανα­φέ­ρει το κεί­με­νο που το συνο­δεύ­ει, απει­κο­νί­ζει ένα «γεν­ναίο κορι­τσά­κι (που) αντι­με­τω­πί­ζει τον στρα­τό-εισβο­λέα του Πού­τιν» λέγο­ντάς του «γύρ­να πίσω στη χώρα σου»! Στο βίντεο βέβαια απει­κο­νί­ζε­ται η παλαι­στί­νια αγω­νί­στρια Άχεντ Ταμί­μι και προ­φα­νώς… «στο­λί­ζει» έναν στρα­τιώ­τη των κατο­χι­κών δυνά­με­ων του Ισραήλ.

Παρά το γεγο­νός ότι χιλιά­δες χρή­στες του twitter έχουν επι­ση­μά­νει ότι πρό­κει­ται για ψευ­δή είδη­ση η ανάρ­τη­ση δεν έχει κατέ­βει, ενώ πολ­λά εγχώ­ρια «φιντά­νια» την αναπαράγουν…

Ακό­μα και αν κατέ­βει βέβαια η ανάρ­τη­ση η «δου­λί­τσα» έγι­νε και όχι μόνο στην — αρκε­τά ενδια­φέ­ρου­σα για τους ενδοϊ­μπε­ρια­λι­στι­κούς αντα­γω­νι­σμούς — Νιγηρία…

902.gr

Ουκρα­νία: Ο πόλε­μος της προ­πα­γάν­δας… και η προ­πα­γάν­δα του πολέμου!

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο