Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σάκης Μπουλάς, πολυτάλαντος άνθρωπος, με πλούσιο καλλιτεχνικό έργο και ιδιαίτερα αγαπητός

Ο ηθο­ποιός, ερμη­νευ­τής και στι­χουρ­γός, Σάκης Μπου­λάς έφυ­γε νωρίς, στις 21 Φεβρουα­ρί­ου 2014,  καθώς ήταν 60 χρό­νων, γεμά­τος ζωή και θέλη­ση, ανή­συ­χος και δημιουρ­γι­κός, πάντα χαμο­γε­λα­στός. Μέχρι την τελευ­ταία στιγ­μή της ζωής του ήθε­λε να δου­λεύ­ει. Να βρί­σκε­ται πάνω στη σκη­νή, να νιώ­θει την αγά­πη των φίλων του και του κόσμου.

Ο Σάκης Μπου­λάς γεν­νή­θη­κε στο Κιλ­κίς, στις 11 Μάρ­τη 1954, αλλά η κατα­γω­γή του είναι από τον Πει­ραιά όπου και μεγά­λω­σε. Μαζί με τους Γιάν­νη Ζου­γα­νέ­λη, Νικό­λα Ασι­μο, Θάνο Αδρια­νό και Περι­κλή Χαρ­βά, δημιούρ­γη­σαν το πρώ­το μου­σι­κό καφε­νείο στην Ελλά­δα με το όνο­μα «Σού­σου­ρο», όπου χρη­σι­μο­ποιώ­ντας τη φόρ­μα του γερ­μα­νι­κού πολι­τι­κού καμπα­ρέ, παρου­σί­α­ζαν θεά­μα­τα μου­σι­κής, με θέα­τρο και δρώ­με­να. Στη συνέ­χεια, ήρθε το «Αχ Μαρία» στα Εξάρ­χεια, η θρυ­λι­κή σκη­νή όπου για 10 χρό­νια ο Σάκης Μπου­λάς μαζί με τους Γιάν­νης Ζου­γα­νέ­λη, Ισι­δώ­ρα Σιδέ­ρη, Λάκη Παπα­δό­που­λο, Βασί­λη Παπα­κων­στα­ντί­νου, Σοφία Βόσ­σου, αλλά και μια ευρύ­τε­ρη παρέα δημιουρ­γών, έγρα­ψαν τη δική τους ψυχα­γω­γι­κή σελίδα.

Ως ερμη­νευ­τής έχει πέντε προ­σω­πι­κούς δίσκους: «Μπου­λάς — Ελλάς» (1986), «Σάκης Μπου­λάς » (maxi single) «Ali Baba» (1987), «Ας πρό­σε­χες» (1987), «Ζαμαν­φού» (1992), «Εκθε­ση ιδε­ών» με τον Γιάν­νη Ζου­γα­νέ­λη (2000). Συμ­με­τεί­χε σε πολ­λούς δίσκους άλλων δημιουρ­γών όπως στους: «Ανε­πί­δο­τα Γράμ­μα­τα» του Μιχά­λη Γρη­γο­ρί­ου με την Αφρο­δί­τη Μάνου, «Καντά­τα για τη Μακρό­νη­σο» του Θ. Μικρού­τσι­κου, «Λου­κια­νού διά­λο­γοι» του Μ. Πλέσ­σα, «Αχαρ­νής» του Δ. Σαβ­βό­που­λου κ.ά. Στον κινη­μα­το­γρά­φο, η πρώ­τη του εμφά­νι­ση ήταν το 1981, στον «Δρά­κου­λα των Εξαρ­χεί­ων» και στη συνέ­χεια: «Ντε­λί­ριο» (1983), «Η Πόλη ποτέ δεν κοι­μά­ται» (1984), «Η Αγά­πη είναι ελέ­φα­ντας (2000), «Λου­κου­μά­δες με Μέλι» (2004), «Ηθι­κόν Ακμαιό­τα­τον» (2005), «Πεθαί­νω για σένα» (2009), κ.ά.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο