Σάκης Μπουλάς, πολυτάλαντος άνθρωπος, με πλούσιο καλλιτεχνικό έργο και ιδιαίτερα αγαπητός

Ο ηθο­ποιός, ερμη­νευ­τής και στι­χουρ­γός, Σάκης Μπου­λάς έφυ­γε νωρίς, στις 21 Φεβρουα­ρί­ου 2014,  καθώς ήταν 60 χρό­νων, γεμά­τος ζωή και θέλη­ση, ανή­συ­χος και δημιουρ­γι­κός, πάντα χαμο­γε­λα­στός. Μέχρι την τελευ­ταία στιγ­μή της ζωής του ήθε­λε να δου­λεύ­ει. Να βρί­σκε­ται πάνω στη σκη­νή, να νιώ­θει την αγά­πη των φίλων του και του κόσμου. Ο Σάκης Μπου­λάς γεν­νή­θη­κε … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Σάκης Μπου­λάς, πολυ­τά­λα­ντος άνθρω­πος, με πλού­σιο καλ­λι­τε­χνι­κό έργο και ιδιαί­τε­ρα αγα­πη­τός.