Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σάλπιγγες εφτά

Γρά­φει η Ζωή Δικταί­ου //

Αγά­πες ταπεινές,
στο Σεί­ριο δίκο­πα σπα­θιά οι λέξεις
ο κόσμος έχει χίλιες ομορφιές
κι εσύ γυρεύ­εις Γολγοθά
να σταυ­ρω­θείς, να λυτρω­θείς και να πιστέψεις.

Ανθί­ζουν σάλ­πιγ­γες εφτά,
παρα­ξε­νιές τού αιώ­να, οκτώ φεγγάρια,
νοσταλ­γι­κά, αθώα,
μυστικά,
αλλού σε θέλει η ζωή κι αλλού τα ζάρια.

Στης νύχτας το κατώφλι,
μια λιτα­νεία, ανα­μνή­σεις κι ενοχές,
γητεύ­ει ο φόβος
μες στ’ αγκά­θια την αλήθεια,
όλα τ’ ανεί­πω­τα τα πήραν οι βροχές.

Μαζεύ­εις δρόμους,
να γυρί­σεις, μα δεν θά ’ρθει αυτή η στιγμή,
καί­γε­ται ο Μάης,
Δρο­σου­λί­τες, φλέ­βες, φλό­γες, στάχτη,
να πως ξοδεύ­ε­σαι στου χρό­νου τη ρωγμή,
όταν τ’ ασή­μα­ντα σε λένε λιποτάχτη.

Κουρ­νιά­ζει ο πόνος,
μετα­νά­στης σε βαθύ πηχτό μελάνι,
δίψα και πλάνη
και αγά­πη μου παλιά,
αρχαία σπονδή,
στο Λιβυ­κό πίνεις κρα­σί με τον Νταλιάνη,
φως περιούσιο,
ασω­τεύ­ει στη σκουριά,
ώρες μικρές,
κέδροι κι αβά­φτι­στα νερά τού Ιορδάνη,
εφτά οι σάλπιγγες,
και οι πλη­γές που ανθί­σα­νε εφτά,
στην ταραγ­μέ­νη μου ψυχή
οκτώ φεγ­γά­ρια πάλι σε φωνάζουν,
Γιάννη.

Από την ποι­η­τι­κή συλ­λο­γή «Αύριο, ασύ­νο­ρη βρο­χή οι λέξεις»
Αύριο, εν ονό­μα­τι της αγάπης
Ζωή Δικταίου

Κέρ­κυ­ρα 16 Μάη του 2022


Γεν­νή­θη­κα στον Άγιο Νικό­λαο της Κρή­της το 1962 και μεγά­λω­σα στο Τζερ­μιά­δων του Ορο­πε­δί­ου Λασι­θί­ου. Εκεί έμα­θα τα πρώ­τα μου γράμ­μα­τα. Δεν έγι­να δασκά­λα όπως ονει­ρευό­μουν. Η ζωή με έφε­ρε στην Κέρ­κυ­ρα, όπου για τριά­ντα τρία χρό­νια εργά­στη­κα ως Διοι­κη­τι­κός Υπάλ­λη­λος στη Σχο­λή Του­ρι­στι­κής Εκπαίδευσης.

Με γοη­τεύ­ουν τα για­σε­μιά, τα φεγ­γά­ρια, τα βλέμ­μα­τα, τα δακρυ­σμέ­να μάτια, τα κιτρι­νι­σμέ­να χαρ­τά­κια της θύμη­σης, οι ξεχα­σμέ­νοι δρό­μοι, τα βου­νά, τα ξέφτια από τις δαντέ­λες του παλιού και­ρού. Όπως ανα­πνέω, μιλάω, ονει­ρεύ­ο­μαι, συμ­φι­λιώ­νο­μαι με τη ζωή και τον θάνα­το, έτσι και γρά­φω. Ακου­μπώ στο παρελ­θόν κι όμως η λέξη που με ορί­ζει είναι το «Αύριο». Πιστεύω στην αγάπη.

Αισθά­νο­μαι πως η Χαρού­λα Βερί­γου έμει­νε για πάντα στην Κρή­τη, να γοη­τεύ­ε­ται από τη μνή­μη της Όστριας και την περη­φά­νια του τόπου…
Στην Κέρ­κυ­ρα, η Ζωή Δικταί­ου κατα­θέ­τει ως δόκι­μη της ποί­η­σης την ευγνω­μο­σύ­νη της στο Ιόνιο Φως. Αντι­λαμ­βά­νο­μαι την δια­κρι­τι­κή του παρου­σία, ιδιαί­τε­ρα όταν φωτί­ζει μέσα μου την ιερή Δίκτη.
Αγα­πώ τον πεζό λόγο κι ας επι­στρέ­φω πάντο­τε στην ποίηση.

Στί­χοι μου έχουν μελο­ποι­η­θεί από τον Νίκο Ανδρου­λά­κη, τον Γιώρ­γη Κοντο­γιάν­νη, τον Ανδρέα Ζιά­κα, τον Γιάν­νη Νικο­λά­ου, τον Αλέ­ξαν­δρο Χατζη­νι­κο­λι­δά­κη και τον Θοδω­ρή Καστρινό.

Ζωή Δικταίου FaceBook

Εργο­γρα­φία:

  • Λασί­θι, Τόπος Μέγας – Η κού­πα των θεών, Αφή­γη­μα, Δεκέμ­βριος 2020
  • Αύριο, αφή αλμύ­ρας οι λέξεις, Ποι­η­τι­κή συλ­λο­γή, Νοέμ­βριος 2020
  • Αθι­βο­λή γαρύ­φαλ­λο και θύμη­ση κανέλ­λα, Διη­γή­μα­τα, Νοέμ­βριος 2019
  • Αύριο στά­χυα οι λέξεις, Ποι­η­τι­κή συλ­λο­γή, Σεπτέμ­βριος 2018
  • Οι άλλες ν’ απλώ­νουν ρού­χα κι εσύ τρια­ντά­φυλ­λα, Διη­γή­μα­τα, Φεβρουά­ριος 2018
  • Μια κούρ­σα για τη Χαρι­γέ­νεια, Μυθι­στό­ρη­μα, Μάιος 2017
  • Αύριο, νυχτώ­νει φθι­νό­πω­ρο, Μυθι­στό­ρη­μα, Ιού­νιος 2015

Ιστο­ρί­ες για φεγ­γά­ρια, Παι­δι­κή Λογο­τε­χνία, Εκδό­σεις: Έψι­λον, 1996, Αθήνα


facebook logo click

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο